Secretomanie legată de “dosarul Poli”, la D.N.A.

Procurorii au rezerve şi atunci când e vorba să confirme dacă este un dosar în lucru

Meci Poli UTADeşi din unele dosare de răsunet ale D.N.A. au ajuns destul de uşor informaţii în presă, în cazul celebrului caz legat de finanţarea fostei echipe Politehnica de către Primăria Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş lucrurile sunt în ceaţă. Procurorii par să aibă rezerve şi atunci când e vorba să confirme dacă este un dosar în lucru. Secretomania legată de dosarul finanţării Politehnica pare mai degrabă să indice că vizează persoane cu greutate din administraţia locală şi judeţeană prezentă şi actuală.

 

Nicio informaţie clară, după trei ani

În octombrie 2010, răzbă­teau în presă informaţii legate de iniţierea de către D.N.A. a u­nor cercetări legate de modelul de finanţare prin care Consiliul Judeţean Timiş şi Primăria Ti­mişoara au ales să sprijine fosta echipă Politehnica Timişoara, patronată de către omul de afaceri Marian Iancu. Atunci când apăreau primele date le­gate de acest dosar, se menţio­na că, la Primăria Timişoara cel puţin, s-au făcut audieri, fiind invitaţi la D.N.A. mai mulţi reprezentanţi ai instituţiei. Se mai menţiona că procurorii an­ticorupţie ar cerceta modul în care milioane de lei din bugetul Timişoarei au ajuns în conturile firmelor care administrau fosta Politehnica Timişoara şi că în a­cest caz cercetările ar fi înce­put după ce D.N.A. Bucureşti a trimis procurorilor anticorupţie de la Timişoara un denunţ pe­nal. Conform aceloraşi date, acuzaţia care s-ar aduce ar fi de abuz în serviciu contra inte­reselor persoanelor. 

La mai bine de trei ani de când aceste date apăreau în mass-media, TIMPOLIS a soli­ci­tat D.N.A. să ne comunice da­că la nivel naţional sau la Ser­viciul Teritorial Timişoara exis­tă în lucru un dosar penal ce are ca obiect verificarea moda­lităţii în care s-a realizat finan­ţa­rea echipei de fotbal Politeh­nica Timişoara de către Primă­ria Timişoara, respectiv C.J. Ti­miş. De asemenea, ceream să ni se precizeze în ce stadiu este acest dosar, cine figurează ca învinuiţi şi ce fel de infracţiuni sunt cercetate.

Răspunsul dat de către D.­N.A. sugerează că există, într-adevăr, un dosar în lucru, dar că din acesta nu se pot da date: “Informaţiile pe care le soli­ci­taţi nu pot fi comunicate în a­cest moment, în conformitate cu art. 12 alin 1 lit. e şi f din Legea 544/2011.” Respectivele articole invocate sunt tocmai cele care prevăd că nu pot fi date publicităţii informaţiile privind procedura în timpul an­chetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în peri­col viaţa, integritatea corpora­lă, sănătatea unei persoane, în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare, şi infor­maţiile privind procedurile ju­diciare, dacă publicitatea aces­tora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori inte­resului legitim al oricăreia din­tre părţile implicate în proces.

O dublă măsură

Deşi din răspuns reiese că există un dosar în lucru, pentru că, dacă nu ar fi existat, D.N.A. ar fi precizat acest lucru, ca în multe alte cazuri, rămân nişte semne de întrebare. Unul e legat de durata anchetei, ţinând cont de faptul că primele infor­maţii legate de audieri în acest caz au apărut în 2010. Iar un al doilea semn de întrebare este legat de zgârcenia cu care D.­N.­A. dă informaţii în acest do­sar, lucru de natură să sugereze implicarea unor persoane im­portante din administraţia lo­cală. De exemplu, anul trecut, când solicitam informaţii des­pre ancheta deschisă de către D.N.A. în cazul retrocedării imobilului Clinicii de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică a Spi­talului Clinic de Urgenţă “Louis Ţurcanu”, din Timişoara, tot Biroul de Presă al D.N.A. nu avea rezerve în a da informaţii destul de detaliate legate de această anchetă, deşi şi aceasta era tot într-un stadiu incipient, şi încă nu fuseseră puse sub urmărire penală niciun fel de informaţii în acest caz.

Acţiune în instanţă legată contestarea noii asocieri, respinsă de Tribunalul Timiş

carmen obirsanu (1)Rămâne de văzut cum se va finaliza ancheta D.N.A. în a­cest caz. Deocamdată, noua aso­ciere legată de finanţarea echi­pei de fotbal de către autori­tă­ţile locale timişorene este con­­testată de către unii consilieri locali şi persoane publice din Ti­mişoara. De exemplu, la data la care s-au anunţat asocierea şi atribuirea de bani din bu­getul local pentru noua echipă, avo­catul timişorean Carmen Obîr­­şanu (foto) a precizat că va ata­ca această decizie, pe care o consi­deră o utilizare neinspi­rată a banului public. O plângere prin care a fost atacată acea hotă­râre a Consiliului Local a fost înregistrată la mijlocul anu­lui trecut, la Tribunalul Timiş. “Din punctul meu de vedere, atâta vreme cât autorităţile lo­cale nu doar că au sume impor­tante de dat pentru fotbal, ci mai şi su­plimentează aceste sume, nu cred că pot invoca faptul că nu sunt bani pentru orice alte inves­tiţii necesare”, spunea avocatul Carmen Obîrşanu.

Totuşi, destul de rapid, rapor­tat la data înregistrării plânge­rii, Tribunalul Timiş a decis că se respinge acţiunea. Rămâne să se publice în acest caz motivarea de­ciziei luate la finalul anului trecut.

Insolvenţă greu de soluţionat

În paralel, însă, epilogul poveştii fostei echipe de fotbal Politehnica e în derulare de a­proape doi ani, la Tribunalul Ti­miş, sub forma unui proces de insolvenţă al cărui final nu e greu de anticipat. De regulă, cauzele de insolvenţă trebuie soluţionate rapid, pentru a mai exista o şansă cât de mică de recuperare măcar parţială a datoriilor. În cazul de faţă, după ani de zile de cofinanţare din bani publici a fostei echipe de fotbal, în urmă a rămas un şir lung de datorii. 

Masa credală, adică toţi cei care mai speră să recu­pereze banii datoraţi de fosta socie­tate, este stufoasă. Principali creditori sunt, după cum era de aşteptat, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş, ca­re speră să recupereze datorii­le rămase către bugetul de stat de fosta societate, şi C.J. Ti­miş, mai precis Direcţia de Prestări Servicii Timiş, care e greu de imaginat că mai speră recuperarea chiriei datorate de către fosta Poli pentru utili­zarea stadionului „Dan Pălti­nişanu”.

Cât se va mai putea obţi­ne în urma acestei proceduri pre­lungite de insolvenţă se poa­te anticipa de pe acum. Un indi­ciu e şi faptul că instanţa a tre­buit să ceară imperativ socie­tăţii ajunse în insolvenţă să-şi timbreze o cerere depusă la dosar cu 120 de lei taxă judicia­ră de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar, sub sancţiunea anulă­rii acesteia. Iar pe parcursul anu­lui trecut a existat un şir im­pre­sionant de amânări în dosar.

Procedura, în loc să se simplifice şi să se apropie de soluţionare, s-a complicat, prin contestaţiile făcute, legate de masa credală. Culmea e că şi so­cietatea în sine a contestat felul în care a fost constituită masa credală pentru propria insol­ven­ţă, solicitându-se studiul con­tes­taţiilor depuse de creditori la tabelul preliminar de creanţe.

“Eu voi face o plângere le­gată de faptul că Primăria Timi­şoara nu se regăseşte în aceas­tă masă credală. În aceste con­diţii, nu ştiu de ce mai există lamentări pe la Primărie că nu sunt bani la buget”, mai spune avocatul Carmen Obârşanu.

Pentru Curtea de Conturi totul e clar

În ultimele rapoarte, Curtea de Conturi a precizat că finan­ţarea fostului club Politehnica Timişoara de către Primărie şi C.J. Timiş a fost una la limita legalităţii. La Primărie, inspec­torii Curţii de Conturi au solici­tat reanalizarea modului de respectare a prevederilor lega­le aplicabile în cazul contrac­tului de asociere încheiat de Primăria Timişoara cu S.C. Po­litehnica Timişoara şi clarifi­carea legalităţii plăţilor efec­tuate pentru acoperirea chel­tuielilor echipei de fotbal, pen­tru stabilirea întinderii preju­diciului şi recuperarea aces­tuia. Prejudiciul a fost estimat de auditorii publici externi la nivelul sumei de 31,6 milioane de lei, din care pagubă în su­mă de 27,1 milioane de lei şi 4,5 milioane de lei foloase nerealizate reprezentând plăţi efectuate în baza contractului de asociere încheiat de Primă­rie cu S.C. Politehnica Timi­şoa­ra. Mai mulţi consilieri locali spun că e greu de crezut că se va mai recupera ceva din acest prejudiciu, mai ales că socie­tatea care administra atunci clubul este în insolvenţă şi că, deşi Curtea de Conturi a scris negru pe alb că finanţarea nu s-a făcut în condiţii legale, la Primărie încă există con­tro­ver­se pe tema aceasta.

Şi la C.J. Timiş, Curtea de Conturi a stabilit, în ultimul raport, că „sumele achitate în contul S.C. Politehnica Timi­şoa­ra S.A. au determinat o pa­gubă adusă bugetului judeţean Timiş, la nivelul plăţilor efec­tuate, de zece milioane de lei, având în vedere că această fi­nanţare a fost efectuată cu în­călcarea legislaţiei în vigoare, menite să reglementeze ope­raţiunile de angajare, lichida­re, ordonanţare şi plată a su­me­lor destinate susţinerii per­formanţelor sportive”. În acest ultim raport, auditorii au solici­tat stabilirea întinderii preju­diciului (care include atât pa­guba, cât şi beneficiile nerea­lizate până la data recuperării integrale a prejudiciului) şi luarea măsurilor legale pentru recuperarea acestuia, având în vedere valoarea estimată de auditorii publici externi la ni­velul sumei de peste 11.4 mi­lioane de lei, reprezentând su­me alocate de C.J. Timiş către fosta echipă de fotbal Politeh­nica Timişoara.

Print Friendly, PDF & Email