Nocturna de pe “Dan Păltinişanu” – nereguli recunoscute de M.A.I., tot neanchetate după opt ani

Achiziţia instalaţiei nocturne de pe stadionul timişorean nu a făcut obiectul vreunei anchete, deşi Ministerul de Interne recunoştea încă din 2005 că s-au comis nereguli

Din “galeria” de afaceri controversate ale administraţiei judeţene, achiziţia, acum zece ani, a instalaţiei de nocturnă de pe Stadionul “Dan Păltinişanu” ocupă un loc aparte. Achiziţia fără licitaţie, deşi a fost catalogată oficial de Ministerul de Interne ca o tranzacţie cu multe semne de întrebare, nu a făcut obiectul vreunei anchete, în cei zece ani care s-au scurs de la instalare. Între timp, achiziţiile ulterioare făcute pentru stadioane municipale din ţară au dovedit că prin acea achiziţie administraţia judeţeană nu a dat dovadă de o responsabilă gestionare a fondurilor publice, dimpotrivă. 

Instalaţii similare, mult mai ieftine şi mai performante

Stadion Timisoara inainte de meci Romania - Israel . 20.02.2010Nocturna timişoreană, proiectată cu o capacitate de iluminare de 1465 de lucşi, conform datelor oficiale ale Ligii Profesioniste de Fotbal, a costat, potri­vit bugetului rectificat al Consiliului Judeţean Timiş pe anul 2003, 60 de miliarde de lei vechi, adică şase milioa­ne de lei noi. Ceea ce înseamnă, la cursul de atunci, aproximativ 1,7 milioane de euro.

Ulterior, de-a lungul anilor care au trecut, mai multe municipii din ţară care aveau sau încă au echipe de primă ligă şi-au construit instalaţii similare, după standardele F.I.F.A. De exemplu, în 2007, echipa C.F.R. Cluj a inaugurat, pe Stadionul “Constantin Rădulescu”, o instalaţie de nocturnă, socotită a fi de ultimă generaţie, una din­tre cele mai performante din Europa de Est, cu o capacitate de iluminare de 1.600 de lucşi (deci, mai performantă decât cea de la Timişoara), preţul total al insta­laţiei fiind de 1,5 milioane de euro, aproximativ 50 de miliarde de lei vechi.  În 2010, pentru echipa Gloria Bis­triţa, pe Stadionul “Jean Pădureanu”, din Bistri­ţa, se anunţa achiziţia unei nocturne cu aproximativ aceeaşi pute­re ca insta­laţia de pe “Dan Păltinişanu”, dar de două ori mai ieftină: 800.000 de euro.  Şi la Târgu Mureş, pentru echipa A.S.A. Târgu Mureş, s-a achiziţionat o insta­laţie de nocturnă de 1.86 lucşi la un preţ aproape de trei ori mai mic decât cel de la Timişoara – 600.000 de euro.

Nereguli recunoscute oficial

Dincolo de aceste cifre, care arată că administraţia judeţeană nu a făcut o afacere prea inspirată cu această achi­ziţie, există recunoaşteri oficiale ale neregulilor ce au vizat această tranzac­ţie. Astfel, încă din 2005, solicitat să emită un punct de vedere oficial pe această chestiune, Ministerul de Inter­ne preciza: “În cursul anului 2003, fosta conducere P.S.D. a Consiliului Ju­deţean Timiş a achiziţionat o instalaţie de nocturnă la Stadionul «Dan Păltini­şanu». În urma acestei achiziţii au apă­rut critici inclusiv în mass-media loca­lă, de natură a evidenţia faptul că această investiţie s-a aprobat fără a se organiza licitaţie publică şi la un preţ exagerat. În acest sens, Instituţia Prefectului Ju­deţului Timiş ne-a comunicat faptul că în legătură cu această achiziţie a exis­tat oferta S.C. Elba S.A., cu un preţ net infe­rior, care nu a fost luată în conside­rare şi, în plus, la momentul respectiv, pro­iectul a fost prezentat într-o formă ero­nată în plenul C.J. Timiş, consilierii nefiind informaţi despre toate costurile lucrării.”

Faptul ca s-a încercat cel pu­ţin inducerea în eroare a consilierilor judeţeni e confirmat de stenograma ultimei şedinţe a Consiliului Judeţean pe 2003, când mai mulţi consilieri ju­deţeni au obiectat faptul că s-a prezen­tat în prima fază această lucrare ca o sponsorizare, “nu s-a prezentat clar care e suma şi care e achiziţia”.

Cu toate aceste obiecţii, s-a mers pe ideea binelui colectiv, în momentul în care s-a solicitat aprobarea achizi­ţiei. “Comisia de Urbanism şi Comisia Economică au fost de acord cu conce­sionarea terenului. Şi instalaţia s-a con­struit. Au fost 40.000 de oameni care s-au bucurat de această instalaţie şi au dorit-o de 40 de ani. Este foarte bine că noi am aprobat să intre în patrimoniul C.J. Timiş această instalaţie”, era punc­tul de vedere de atunci al conducerii administraţiei judeţene.

Ulterior, punctul de vedere al acesteia a devenit foarte clar : “Insta­la­ţia de iluminat nocturn la Stadionul «Dan Păltinişanu» s-a achiziţionat pe data de 12  decembrie 2003. Vânzarea-cumpă­rarea s-a realizat în baza unui raport de evaluare întocmit de o societate co­mercială.” Deci, este confirmată lipsa organizării unei licitaţii, în condiţiile în care era vorba de o valoare foarte mare.

O anchetă rămasă în aşteptare

Paradoxal, deşi mai multe instituţii ale statului, printre care Prefectura Ti­miş şi Ministerul de Interne confir­mau încă din 2005 că afacerea este una cu destul de multe semne de întrebare, o anchetă în acest sens s-a lăsat aştepta­tă, şi nu a mai fost iniţiată nici acum, după zece ani de la achiziţia în cauză. Ministerul de Interne se scuza, menţio­nând că Prefectura, pe care o avea în subordine, “verifică legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice lo­cale şi judeţene, cu excepţia actelor de gestionare a fondurilor publice, iar în exercitarea acestei atribuţii poate amen­da actele pe care le consideră ilegale, în faţa instanţei de contencios adminis­trativ, în termenul legal.”

Ca atare, precizau reprezentanţii Ministerului de Interne, Prefectura nu putea face nimic. Pe de altă parte, nici măcar sesizări se pare că nu au fost fă­cute către structurile competente. De­putatul P.S.D. Petru Andea a realizat interpelări către Ministerul de Interne, încă de acum opt ani. “Atunci au existat discuţii inclusiv legate de faptul că so­luţiile tehnice alese, inclusiv acea tabe­lă electronică, ar fi destul de învechi­te”, îşi aminteşte parlamentarul timişean.

Cu toate acestea, lucrurile au ră­mas aşa, mai ales că, în anul respecti­vei achiziţii, Curtea de Conturi a Ro­mâniei nu a văzut, la controlul anual, decât o chestiune marginală din aceas­ta problemă, pe care a “rezolvat-o” cu o amendă ridicolă, raportată la valoa­rea investiţiei. “Urmare a verificărilor efectuate, s-au mai identificat abateri privind nereflectarea integrală a patri­moniului în evidenţele contabile prin neînregistrarea în evidenţă a mijloa­ce­lor fixe şi a lucrărilor de natura inves­tiţiilor şi necuprinderea în valoarea de inventar a mijlocului fix Complexul Stadion «Dan Paltinişan», a lucrărilor de modernizare a instalaţiei electrice ca­re au însumat 1.405,5 milioane de lei”. Este vorba despre lucrările cone­xe instalaţiei de nocturnă. Pentru aba­terile financiar-contabile cauzate de nerespectarea prevederilor Legii con­tabilităţii Curtea de Conturi a aplicat atunci, a încasat şi virat la buget amenzi contravenţionale în sumă de 3.500.000 de lei vechi. Adică… 350 de lei.

Raportul nu menţiona nimic des­pre modalitatea de achiziţie a noctur­nei. Mai mult, după alte “mici nereguli” constatate în acel an de inspectorii Curţii de Conturi şi după “recuperarea prejudiciilor şi înlăturarea neregulilor financiar-contabile constatate”, Curtea de Conturi a dispus acordarea descăr­cării de gestiune a Consiliului Judeţean pe 2003. Ceea ce echivala cu un certi­ficat de bună purtare. Poate şi de aceea până în prezent nicio autoritate com­petentă a statului nu a încercat să lămurească, măcar formal, neclari­tăţile legate de afacerea nocturnei de pe “Dan Păltinişanu.” 

C.J. Timiş a rămas cu facturile pentru energie electrică

Foarte interesant este şi modul în care C.J. Timiş, deşi a acordat sume destul de mari, an de an, fostei echipe F.C. sau Poli Timişoara, a ră­mas, printr-un concurs de împreju­rări, şi cu responsabilitatea achitării facturilor pentru energia electrică, consumată, printre altele, şi de aceeaşi nocturnă.

Astfel, în 2011, C.J. Timiş s-a ales cu o cheltuială suplimentară ge­nerată de administrarea stadionu­lui, după ce Enel nu a mai încheiat con­tract cu chiriaşul, adică socie­tatea finanţată de Marian Iancu pentru furnizarea energiei electrice. În această împrejurare contractul a rămas să fie încheiat de către C.J. Timiş, “dar nu s-a mai putut calcula o medie a cheltuielilor în acest sens, întrucât echipa de fotbal, activând în liga a II-a, nu mai desfăşura me­ciurile, în principal, în nocturnă, ci la lumi­na zilei”.

Situaţia, din punct de vedere al suportării cheltuielilor, a rămas cam la fel şi în actuala formulă, Stadio­nul “Dan Păltinişanu” a fost încredin­ţat gratuit spre folosinţă pentru “asi­gurarea condiţiilor optime de desfă­şurare a activităţii sportive a ACS Poli Timişoara”, iar echipa nu va trebui să se preocupe nici de plata utilităţilor pentru stadion, întrucât cheltuielile cu utilităţile consumate şi, respectiv, cele reprezentând chel­tuieli de întreţinere şi reparaţii cu­rente sunt în sarcina C.J. Timiş. În plus, în august 2013, s-a votat pre­lungirea administrării de către Di­recţia de Prestări Servicii Timiş, din subordinea C.J. Timiş, a Bazei de Antrenament a Stadionului “Dan Păl­tinişanu” Timişoara, pe o perioadă de trei ani începând cu octombrie 2013 şi până în octombrie 2016.

Cheltuielile cu utilităţile consu­mate şi, respectiv, cele reprezen­tând cheltuieli de întreţinere şi reparaţii curente sunt în sarcina Direcţiei de Prestări Servicii Timiş, care şi până acum s-a ocupat de achitarea aces­tor cheltuieli.

Culmea e că pentru aceleaşi ti­puri de cheltuieli, C.J. Timiş se ju­de­că cu ce a mai rămas din fosta echi­pă Politehnica Timişoara. Astfel, administraţia judeţeană a ajuns în instanţă pentru a-şi recupera dato­riile aferente chiriei şi utilităţilor pentru Stadionul “Dan Păltinişanu”, care trebuiau plătite de fosta Poli­tehnica Timişoara. Societatea a so­licitat însă insolvenţa.

Print Friendly, PDF & Email