Uniforma, soluţie pentru siguranţa în şcoli?

Un proiect de lege în acest sens are printre semnatari şi trei parlamentari timişeni

Într-un proiect de lege care acum este în analiză la Senat şi care are printre iniţiatori trei parlamentari timişeni, se propune reintroducerea uniformei şcolare, ca o măsură de a creşte gradul de siguranţă în şcoli.

Reîntoarcere la uniforme

Elevi in uniforma„Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 5 din Legea nr. 35/2007, privind creşte­rea siguranţei în unităţile de învăţă­mânt” se numeşte proiectul de lege care are printre iniţiatori trei deputaţi P.S.D. de Timiş – Petru Andea, Gheor­ghe Ciobanu şi Cătălin Tiuch –, şi care militează pentru reintroducerea uniformei în şcoală, văzută ca o măsu­ră de creştere a gradului de siguranţă. Conform iniţiatorilor proiectului de lege, implementarea acestei măsuri ar duce la întărirea disciplinei în unităţile de învăţământ, prevenirea şi comba­terea violenţei în şcoli, în sensul că se identifică rapid individul care nu face parte din instituţia de învăţământ res­pectivă, iar „statutul de elev este iden­tificat şi în afara instituţiei de învăţă­mânt, ceea ce impune o anumită disci­plină, respect şi bun gust”.

Nu în ultimul rând, parlamentarii iniţiatori ai proiectului susţin că se evi­tă discriminarea dintre elevii săraci şi cei care provin din familii înstărite, pro­movându-se egalitatea de şanse, as­pectul clasei este uniform, prin faptul că elevii poartă acelaşi model şi culoa­re indiferent de sex şi, nu în ultimul rând, „se menţine decenţa, evitându-se situaţiile în care care fetiţele care poar­tă fuste scurte atrag privirile băie­ţilor din clasă sau din şcoală”.

Deputaţii autori ai legii mai spun că introducerea uniformei reprezintă părerea unanimă a celor direct impli­caţi în procesul de învăţământ, iar „a­ceastă măsură dă posibilitatea institu­ţiilor de învăţământ să îşi construiască propria identitate, iar elevilor, senti­mentul de apartenenţă la unitatea de în­­văţământ la care învaţă. Uniforma tre­buie să devină un simbol cu care elevii să se mândrească şi pe care să îl res­pecte”. Parlamentarii cred că dacă şco­lile vor alege modelul uniformei accepta­te de elevi, aceştia le-ar purta cu plăcere.

Reintroducerea uniformelor ar avea, mai susţin iniţiatorii proiectului, şi un impact social deloc neglijabil, în sensul că „în ultimii 22 de ani s-au am­plificat discrepanţele între cetăţeni, res­pectiv elevi privind situaţia lor finan­ciară. O parte din cetăţeni, puţini la nu­măr, având o stare materială bună şi foarte bună, care le permite să le ofere condiţii deosebite copiilor lor, iar cea­laltă parte, în majoritate, au sărăcit, fiind săraci şi foarte săraci. Considerăm că această inegalitate, în special între elevi, are ca urmare un efect negativ privind dezvoltarea tinerei generaţii.”

Modelele uniformelor, comunicate Poliţiei şi Jandarmeriei

Conform proiectului de lege, mo­delele uniformelor şi semnele distinc­tive se stabilesc de Consiliul de Admi­nistraţie al unităţii de învăţământ, îm­preună cu consiliile profesorale, cu acordul consiliul reprezentativ al pă­rinţilor şi cu consultarea reprezentan­ţilor elevilor, pentru unitatea de învăţă­mânt respectivă, iar elevilor care pro­vin din familii cu venituri reduse li se pot acorda, pe bază de cerere, burse de ajutor social pentru achiziţionarea acestor uniforme.

Probabil, în ideea aceleiaşi idei a introducerii uniformei şi ca o metodă de a creşte siguranţa în şcoli, în textul proiectului de lege se mai precizează că „semnele distinctive ale uniformelor se comunică, după caz, Direcţiei Genera­le de Poliţie sau Inspectoratului de Po­liţie Judeţean, precum şi Direcţiei Ge­nerale de Jandarmi ori Inspectoratului de Jandarmi Judeţean”.

Print Friendly, PDF & Email