Universităţile de stat din Timişoara, constrânse să sporească bugetul Ministerului Educaţiei

studentiLibertatea conferită universităţilor de stat de a dispune integral de veniturile obţinute din şcolarizarea studenţilor străini va fi limitată prin lege. Universităţile vor fi obligate să transfere Ministerului Educaţiei Naţionale 5% din încasările în valută percepute de la studenţii străini. În plus, clasificarea universităţilor devine amintire, revenindu-se la varianta aplicării unui set de criterii de competitivitate pentru aprecierea performanţei universitare. Cum văd rectorii din Timişoara aceste modificări de lege?

 

O taxă nouă şi noi criterii de performanţă universitară

O ordonanţă de urgenţă emisă cu două zile înainte de Crăciun, în 23 decembrie 2013, şi publicată în Moni­torul Oficial în 30 decembrie, aduce cu sine modificări ale Legii Educaţiei Na­ţionale 1/2011. Sunt vizate modificări aduse sistemului de finanţare a univer­sităţilor de stat şi se renunţă definitiv la efectele clasificării universităţilor, prin revenirea la aprecierea perfor­man­ţelor instituţiilor de învăţământ în baza unor indicatori de calitate stabiliţi arbitrar, “după criterii de competiti­vi­tate bazaţi pe standarde internaţio­na­le”. În noua ei formă, legea prevede, printre altele, obligativitatea, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat, de a transfera către bugetul Mi­nisterului Educaţiei Naţionale un pro­cent de 5% din încasările în valută pro­venite din taxele de studii aplicate stu­denţilor şi cursanţilor străini.

I-am întrebat pe reprezentanţii celor patru universităţi din Timişoara cum apreciază obligativitatea transfe­rării a 5% din veniturile în valută obţi­nute de instituţiile de învăţământ către bugetul Ministerului Educaţiei Naţio­nale? Şi, de asemenea, în ce măsură o astfel de decizie are repercusiuni asu­pra modului în care şi-au structurat pro­iectele de investiţii şi bugetele alo­cate programelor de cercetare pentru anul în curs? I-am mai întrebat şi dacă renunţarea la criteriile de clasificare a universităţilor şi elaborarea unui nou set de criterii de performanţă sunt de­cizii avantajoase?

Rectorul Universităţii de Medicină: „Ar trebui să existe şi indicatori care să reflecte calitatea activităţii didactice”

Marius RaicaRectorul Universităţii de Medi­ci­nă şi Farmacie “Victor Babeş”, prof. univ. dr. Marius Raica, declară, refe­rindu-se la noua taxă, că “niciodată atunci când trebuie să dai bani nu e o plăcere”, dar că taxa stabilită acum este inferioară celei existente înainte de anul 2011.

Deşi la U.M.F.T. numărul studen­ţilor străini plătitori de taxe de studii în valută este „îndeajuns de mare” încât prevederile legii, în noua ei formă, să producă efecte asupra bugetului univer­sităţii, acesta este unul dintre aspecte­le considerate secundare de către rectorul instituţiei, în raport cu absenţa din nota de fundamentare a legii a unor prevederi clare privind crite­riile de promovare pe poziţiile didac­tice. Marius Raica apreciază că noul set de criterii de evaluare a perfor­manţei „reproduce în fapt, prin recurs la for­mule alambicate, indicatorii de perfor­manţă valabili în 2011”.

Rectorul U.M.F.T. mai spune că, în elaborarea noului set de criterii de performanţă, ar trebui să se acorde atenţie modalităţilor de stabilire corec­tă a criteriilor de promovare didactică. „Se reflectă foarte puţin în criteriile de performanţă componenta didactică a activităţii noastre. Ar trebui, poate, să existe şi indicatori care să reflecte ca­litatea activităţii de la catedră”, opi­nează Marius Raica, adăugând că „în prezent, promovarea pe linie didactică se face exclusiv în baza unor criterii ştiinţifice”, chestiune al cărei temei este unul pe care rectorul U.M.F.T. îl consideră complet discutabil. Acesta afirmă că întâmpină probleme legate de ocuparea poziţiilor didactice, din pricina prevederii potrivit căreia pen­tru candidaţii la poziţia de asistent uni­versitar este prevăzută obligati­vitatea de a deţine titlul ştiinţific de doctor.

Rectorul Universităţii de Vest: „O taxă parafiscală”

Marilen Pirtea, rectorul Universii de Vest. (2)Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, prof. univ. dr. Marilen Pir­tea, apreciază că introducerea taxei de 5% din totalul taxelor de şcolarizare provenite de la studenţii străini este o măsură care nu încurajează demersul de internaţionalizare a învăţământului: „Anul 2014 a adus cu sine taxe noi şi a multiplicat practic numărul acestora. Taxa aceasta de 5% reprezintă o taxă parafiscală, pe care nu o apreciem ca fiind o măsură încurajatoare în vede­rea atragerii studenţilor străini şi a internaţionalizării învăţământului”. Totuşi, dat fiind faptul că numărul stu­denţilor străini înmatriculaţi la U.V.T. este de aproximativ 170, introducerea taxei de 5% „nu va avea efecte semni­ficative asupra bugetului instituţiei şi nu ne va afecta în aceeaşi măsură în ca­re vor fi afectate alte universităţi, cum este cazul Medicinei, spre exemplu”.

Marilen Pirtea mai spune că, din punct de vedere organizatoric şi admi­nistrativ, U.V.T. a întreprins demersuri pentru creşterea numărului de progra­me de licenţă şi masterat derulate în limbi străine, şi aceasta în pofida fap­tului că, în virtutea specificului unora dintre disciplinele socio-umane studia­te la U.V.T., există domenii care pot atrage mai greu studenţii străini, fiind vorba despre profesii din domeniul şti­inţelor juridice sau economice. În cazul lor este dificilă standardizarea diplomelor la nivel internaţional.

În privinţa renunţării la efectele cla­sificării universităţilor şi a revenirii la finanţarea instituţiilor de învăţă­mânt de stat în baza unor criterii de perfor­manţă, Marilen Pirtea spune că în acest moment oricum nu se mai ţine cont de criteriile de clasificare universitară. Acestea au fost contestate în instanţă, ele fiind aplicate efectiv doar în 2012. În prezent, se lucrează la setul de noi criterii de evaluare, spune rectorul Marilen Pirtea, care deţine, din iunie 2011, şi calitatea de membru în Consi­liul Naţional pentru Finanţarea Învăţă­mântului Superior. Acesta apreciază că revenirea la criteriile de performanţă stabilite în 2010 şi demersurile care vizează actualizarea acestora sunt mă­suri favorabile pentru U.V.T., instituţie pe care a catalogat-o drept unul dintre marii perdanţi ai clasificării universita­re din 2011. „Dacă stabilirea criteriilor de performanţă se va face în mod trans­parent şi dacă indicatorii de perfor­man­ţă vor fi echitabili, atunci măsura reve­nirii la finanţarea în baza unor criterii de performanţă va fi una benefică pen­tru instituţia noastră”, mai spune rectorul U.V.T.

Rectorul Politehnicii: „Vechea clasificare pe programe de studii, cel puţin discutabilă”

Viorel SerbanRectorul Universităţii Politehnice, prof. univ. dr. Viorel Şerban, spune că procentul de 5% din încasările în valută de taxe de şcolarizare de la studenţii şi cursanţii străini nu afectează Univer­si­tatea Politehnica, pentru că „este vorba doar despre studenţii valutari, iar noi avem destul de puţini astfel de studenţi”. În plus, mai spune rectorul U.P.T., acest procent este inferior unor prevederi legale care au existat în tre­cut şi care stipulau că 30% din încasă­rile în valută ale Universităţilor aparţin Ministerului Educaţiei Naţionale.

Cu privire la revenirea la indica­to­rii de performanţă, printr-un sistem de evaluare similar celui utilizat înainte de 2012, rectorul U.P.T. o apreciază drept o măsură care nu dezavantajează Universitatea Politehnica. „Noi am con­testat atunci, în trecut (în 2012 – n.r.), foarte puternic, varianta de clasificare pe programe de studii, pe care am con­siderat-o discutabilă”, declară Viorel Şerban. Acesta reaminteşte că, din punctul de vedere al clasificării univer­si­tare, instituţia pe care o conduce a făcut parte din cea mai performantă categorie. „Acum se discută despre elaborarea unui nou set de indicatori de performanţă. Au existat în trecut peste 30 de indicatori, dar se vorbeşte acum despre o restrângere a acestora, aşa că este probabil că vor exista în jur de 16 indicatori principali”, mai spune rectorul U.P.T.

Rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole: „E nevoie de noi criterii de performanţă, stimulative”

Paul ParsanRectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole, prof. univ. dr. Paul Pârşan, apreciază că, în condiţiile în care nu­mărul studenţilor străini care învaţă la universităţile din oraş este în creştere, orice diminuare a veniturilor obţinute din încasarea taxelor de şcolarizare a acestora va produce efecte care vor fi resimţite în bugetele universităţilor: „Dacă ne gândim la situaţia financiară a universităţilor în general, e limpede că orice leu pierdut ne afectează”. Paul Pârşan estimează, însă, că nu va fi vor­ba despre o afectare dramatică a buge­tului instituţiei de învăţământ pe care o conduce, pentru că „ponderea studen­ţilor străini care studiază în acest mo­ment la U.S.A.M.V.B.T., 100 – 120, este considerabil mai mică decât în cazul altor universităţi din oraş”.

Referitor la renunţarea la crite­rii­le de clasificare în favoarea reintrodu­cerii unor criterii de performanţă în ba­za cărora le vor fi atribuite instituţiilor de învăţământ sume pentru dezvoltare instituţională, prof. univ. dr. Paul Pâr­şan apreciază că această decizie e în avantajul universităţii: „Singura proble­mă este ca aceste criterii de perfor­man­ţă să fie stabilite de comun acord cu uni­versităţile şi ca ele să fie stimulative”. Acesta mai spune că o evaluare făcută după criterii stabilite rapid, pe genunchi, nu este în avantajul universităţilor şi apreciază că evaluarea anterioară, ca­re a condus la clasificarea universi­tăţilor, a fost făcută „pe picior, în mare grabă, sub presiunea timpului”, şi de aceea unele criterii nu au avut cum să corespundă situaţiei reale. Există însă, mai spune rectorul U.S.A.M.V.B.T., speranţe legate de noul set de criterii de performanţă, care ar putea genera efecte favorabile, dacă se lucrează cu profesionalism şi se ţine cont de „actuala stare de fapt, de tendinţele din învăţământ şi de realităţile cu care ne confruntăm”.

Print Friendly, PDF & Email