Undă verde pentru exploatarea gazelor de şist în spaţiul european

extragere gaze de sistComisia Europeană a adoptat o recomandare care permite exploatarea gazelor de şist în Europa, cu condiţia respectării principiilor comune minime, în special a normelor sanitare şi a celor pentru protecţia mediului. Pe plan naţional, după o serie de proteste de stradă, se pare că şi activităţile de explorare au fost stopate deocamdată, lucru valabil şi în Timiş.

 

Poziţii diferite

În pofida recomandărilor organizaţiilor pentru protecţia mediului şi ale Parlamentului European, Comisia Europea­nă refuză să impună norme ju­ridice constrângătoare privind explorarea şi exploatarea ga­zelor de şist.“Gazele de şist suscită speranţe în unele re­giuni ale Europei, dar şi preo­cupări. Comisia răspunde soli­citărilor, formulând principii minime pe care statele mem­bre sunt invitate să le urmeze în scopul de a ţine cont de aspectele ecologice şi sanitare şi pentru a oferi companiilor de exploatare şi investitorilor previzibilitatea necesară”, a explicat, zilele trecute, comi­sa­rul U.E. pentru Mediu, Ja­nez Potocnik.

Evident, reacţiile din par­tea mai multor organizaţii eco­logiste cu privire la această de­cizie nu au întârziat să apa­ră. Recomandările Bruxelles-ului sunt total insuficiente pentru protejarea locuitorilor şi me­diului de riscurile asociate ex­tracţiei acestor hidrocarburi, după cum a precizat organi­zaţia Prietenii Pământului. Aceasta a denunţat “lipsa de curaj” a U.E., pe care o acuză că nu a luat măsuri concrete în acest domeniu.

C.E. spune, în noile regle­mentări, că o locaţie pentru exploatarea gazelor de şist nu va putea fi selectată decât da­că evaluarea riscurilor demon­strează că fracturarea hidrau­lică nu antrenează eliberarea directă a substanţelor po­luan­te în pânzele freatice. De ase­menea, statele vor trebui să se asigure că instalaţiile pentru exploatarea gazelor de şist sunt construite în aşa fel încât să se evite scurgerile la supra­faţă şi deversările în sol, apă sau aer, după cum se specifică în aceleaşi reglementări. Iar evaluările privind impactul asupra mediului trebuie efec­tuate cu transparenţă maxi­mă, insistă C.E. Statele mem­bre sunt invitate să aplice prin­cipiile formulate într-un in­ter­val de şase luni şi, începând din decembrie 2014, să infor­meze anual Comisia Europea­nă despre măsurile aplicate.

Şi premierul britanic Da­vid Cameron a făcut la sfâr­şi­tul săptămânii trecute un apel la adresa liderilor europeni să nu împiedice proiectele pentru gaze de şist cu reglementări împovărătoare, avertizând că investitorii în energie vor mer­ge, în caz contrar, în alte părţi ale lumii.

Expert în geologie: “Încă se face confuzie între explorare şi exploatare”

Petru UrdeaÎn România, după o serie de proteste de stradă, se pare că şi activităţile de explorare au fost stopate deocamdată, lucru valabil şi în Timiş.

De altfel, pe plan local activi­tăţile de explorare au dus anul trecut la proteste violente. Pro­specţiunile legate de eventuale exploatări de gaze de şist făcute în martie, în zona Sânmihaiu Ro­mân, i-au iritat pe localnici, ne­mulţumiţi şi de faptul că, acum un an, Consiliul Local votase o hotă­râre prin care era autorizată efec­tuarea de explorări. Primele de­mersuri realizate în acest sens au generat un val de nemulţumiri, ca­re a făcut ca Primăria Sânmihaiu Român să revoce hotărârea de Consiliu Local adoptată anterior.

Unul dintre cei mai cunos­cuţi profesori specializaţi pe geo­logie din Timiş, prof. univ. dr. Pe­tru Urdea, de la Departamentul de Geografie al Universităţii de Vest, consideră că pe plan local au apărut reacţii violente legate de prospecţiunile privind gazele de şist şi pentru că nu se cunoaşte diferenţa dintre exploatare şi ex­plorare. “Multe autorizaţii de ex­plorare nici nu sunt date special pentru gaze de şist. Poate că Ti­mi­şul are rezerve mari de petrol, de pildă, la adâncimi mai mari, re­­zerve care nu au fost descope­rite în anii 60 – 70, când s-au făcut prospecţiunile în judeţ, dar care acum, cu noua aparatură de ex­plo­rare, ar putea fi detectate”.

Prof. univ. dr. Urdea estimea­ză că aceste explorări au şanse mari, pe plan local, să ducă la des­cope­rirea unor resurse importan­te de ape termale, care reprezin­tă o re­sursă a cărei exploatare nu presu­pune poluare. “Dacă nu ve­dem oportunităţile viitorului şi ră­mâ­nem cantonaţi în nişte şabloa­ne vechi, nu ştiu cum ne putem ajuta să ieşim din actualul impas”, mai declară profesorul timişorean.

Print Friendly, PDF & Email