Taxa de tranzit, în vigoare de la 1 ianuarie

OLYMPUS DIGITAL CAMERAUn subiect despre care până acum s-a discutat îndelung, încă din vremea fostei administraţii a oraşului, devine realitate începând cu 1 ianuarie 2014. Dată la care a intrat în vigoare taxa de tranzit pentru autovehiculele de transport marfă mai grele de 7,5 tone care tranzitează Timişoara. Edilul-şef al Timişoarei spune că aceia care nu vor plăti taxa sunt pasibili de amenzi şi indică drept posibile alternative rutele ocolitoare ale oraşului.

 

Neachitarea taxei de tranzit, sancţionată

La jumătatea lunii decembrie, pri­marul Timişoarei, Nicolae Robu, a readus în actualitate subiectul legat de introducerea de la 1 ianuarie 2014 a controversatei taxe de tranzit pentru toate autovehiculele de transport mar­fă mai grele de 7,5 tone care doresc să tranziteze Timişoara. Asupra introdu­cerii acestei taxe s-a decis încă din pri­măvara lui 2013, prin hotărâre de Con­siliu Local, atunci când s-au reluat de fapt discuţiile pe marginea unei propu­neri a fostei administraţii a oraşului. Propunere căreia i-au fost aduse o serie de ajustări, menite să corijeze, potrivit aprecierilor edilului Nicolae Robu, ceea ce în trecut a fost considerat ca reprezentând prevederi cu caracter discriminatoriu.

În forma propusă spre aplicare, noua taxă, în valoare de 200 de lei/tranzitare, va fi aplicată doar conducă­to­rilor auto ai vehiculelor de mare to­naj care aleg să tranziteze oraşul, deşi le stau la dispoziţie pentru acest lucru rute ocolitoare. Conducătorilor auto cărora nu le stau la îndemână posibile variante ocolitoare, pentru a evita ast­fel să străbată zona centrală a oraşu­lui, precum şi celor care aduc marfă în Timişoara nu le va fi aplicată această taxă, dă asigurări primarul Nicolae Robu: „Nu sunt puşi să plătească aceas­tă taxă transportatorii care aduc mar­fă în Timişoara sau cei care pleacă cu mar­fă din Timişoara. Sunt supuşi la plată doar cei care fac tranzit şi care nu folo­sesc rutele ocolitoare avute la dispoziţie”. 

Primarul mai spune că nu se aş­teap­tă ca taxa de tranzit să aducă veni­turi substanţiale la bugetul oraşului, dar apreciază că decizia, asupra căreia consilierii locali au convenit încă din primăvara lui 2013, este întemeiată şi utilă decongestionării traficului.

În forma aprobată în luna mai şi căreia, în baza hotărârii de Consiliu Local 638, din16 decembrie 2013, i-a fost decisă şi procedura de adminis­tra­re, noua taxă de tranzit îi vizează ex­clusiv pe transportatorii cu vehicule de transport marfă mai grele de 7,5 tone care tranzitează oraşul pe traseul stra­da Gheorghe Adam (de la intersecţia cu Calea Dorobanţilor) – strada Avram Imbroane – strada Aristide Demetriade – strada Divizia 9 Cavalerie – strada Amurgului şi retur. Aceştia vor fi obli­gaţi să achite taxa de 200 de lei pentru fiecare tranzitare, în cazul în care nu decid să opteze pentru o variantă oco­litoare. Care, pentru acest traseu, este specificată chiar în textul hotărârii de Consiliu Local ca fiind următoarea: Calea Dorobanţilor (de la intersecţia cu strada Gheorghe Adam) – DN 6 km 550+060 – centura de nord a Timişoarei – Calea Aradului (până la intersecţia cu strada Amurgului) şi retur.

Taxa nu le va fi aplicată, în schimb, acelor transportatori care nu au la dispoziţie nicio rută ocolitoare, fiind constrânşi, din acest motiv, să străbată oraşul.

Hotărârea de Consiliu Local apro­bată în 16 decembrie 2013 precizează că „tranzitul reprezintă trecerea vehicu­le­lor care transportă marfă pe terito­riul municipiului Timişoara fără alte staţionări decât cele strict necesare pentru schimbarea direcţiei. Nu sunt în tranzit vehiculele care aduc/preiau marfă în/din municipiul Timişoara”.

Taxa de tranzit poate fi achitată on­line, accesând site-ul Direcţiei Fis­cale a Municipiului Timişoara sau la casieria Direcţiei Fiscale. Dovada achitării taxei online trebuie să se afle în posesia conducătorului auto şi tre­buie să conţină, în mod obligatoriu, specificate numărul de înmatriculare al vehiculului sau al ansamblului de ve­hicule, precum şi perioada pentru care a fost achitată taxa de tranzit.

Potrivit prevederilor hotărârii de Consiliu Local, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 2.500 de lei tranzitarea Timişoarei fără achi­tarea taxei. Sarcina constatării contra­venţiilor şi aplicarea sancţiunilor pre­văzute le revine agenţilor Poliţiei Ru­tiere, agenţilor Direcţiei Poliţiei Loca­le, precum şi personalului Biroului Trans­port şi Compartimentului Siguranţa Circulaţiei din cadrul Serviciului Trans­port şi Siguranţa Circulaţiei a Direcţiei Tehnice din Primăria Timişoara.

Această hotărâre nu anulează prevederile deciziilor anterioare ale Consiliului Local referitoare la restric­ţiile impuse şi la reglementarea circu­laţiei în funcţie de anumite intervale orare, pentru autovehiculele cu tonaj mai mare de 3,5 tone.

Un precedent eşuat pe motiv de discriminare

Municipalitatea nu se află la pri­ma tentativă de a introduce o taxă de tranzit pentru autovehiculele de mare tonaj care tranzitează oraşul. Un prim proiect de acest fel a fost adus în dis­cuţie în 2010, în vremea administraţiei Ciuhandu. Proiectul a fost respins atunci, contestat fiind în instanţă chiar de către Prefectura Timiş. Printre ar­gumentele utilizate a fost invocat fap­tul că prevederile referitoare la taxa de tranzit au un caracter discriminator, în­trucât impuneau plata unei taxe tuturor autovehiculelor de mare tonaj, mai puţin celor din Timiş.

Oficialii din Primărie au susţinut atunci că acuzele de discriminare aduse sunt injuste şi că “atâta timp cât vorbim de un tranzit, taxa nu poate fi aplicată celor care domiciliază aici şi îşi plătesc aici taxele şi impozitele”.

La sfârşitul anului 2011, Curtea de Apel Timişoara a dat însă câştig de cauză, definitiv şi irevocabil, Prefecturii Timiş în procesul în care aceasta ata­case în contencios administrativ hotă­rârea de Consiliu Local. Anterior, Primă­­ria Timişoara pierduse procesul legat de această hotărâre şi la Tribunalul Timiş.

În forma modificată a proiectului, propusă la începutul lunii mai 2013 de admi­nistraţia Robu, taxa se referă exclusiv la acele autovehiculele mai grele de 7,5 tone care tranzitează ora­şul, deşi le stau la îndemână variante de rute ocolitoare. Proiectul, în forma sa ac­tua­lă, nu face referire la autove­hicu­le înmatriculate în Timiş şi nici la cele care asigură aprovizionarea centrelor comer­ciale din oraş. Iar edilul spune că Primă­ria nu vrea să le impună plata taxei de tranzit acelor transportatori cu ma­şini de mare tonaj care nu au nicio altă alter­nativă să tranziteze Timişoara. “Îi pu­nem la plată pe cei care au acea por­ţiune de centură de 12,8 kilometri şi care, deşi ar trebui să meargă pe acolo, prefe­ră să vină prin oraş”, afirmă primarul.

Proiectul iniţial a fost modificat. Controversele persistă.

Simion MosiuChiar şi în aceste condiţii, o par­te dintre consilierii locali consideră că, atâta vreme cât inelul de centu­ră nu este finalizat, noua taxă, în vigoa­re de la 1 ianuarie 2014, va da naşte­re la numeroase contestaţii. Potrivit hotărârii de principiu adoptate la începutul lunii mai 2013 de către Consiliul Local Timişoara, taxa va avea valoarea de 200 de lei pentru fiecare tranzitare.

Potrivit aprecierilor unui consilieri local P.D.-L., noua taxă se va reflecta în pre­ţurile mai mari ale mărfurilor trans­portate.“Estimez că se vor scumpi materialele de con­strucţie la depozi­tele de profil din oraş, din cauza aces­tei taxe. Ca ata­re, taxarea se va re­simţi în buzuna­rele contribuabililor la bugetul local. În plus, în perspectivă, nu cred că se vor mai face depozite de materiale de construcţii în oraş da­că această taxă se menţine”, opina, în primăvara anu­lui trecut, consilierul local P.D.-L. Simion Moşiu. Acesta a mai apre­ciat şi că “Primăria ar fi trebuit mai întâi să facă demersuri la nivelul Gu­vernului, mai ales că acum se presu­pune că au uşa deschisă la nivel cen­tral, şi să se termine inelul de cen­tură, iar abia după aceea să intro­ducă această taxă”.

Print Friendly, PDF & Email