Spitalul Judeţean, acuzat de nereturnarea banilor cheltuiţi de pacienţi pe durata spitalizării

Managementul spitalului acuză C.J.A.S. Timiş de necunoaşterea legii

Acuze grave între reprezentanţii factorilor de decizie din domeniul sănătăţii de la nivel judeţean, cu referire la recuperarea sumelor cheltuite de pacienţi din buzunarele proprii pe perioada internării. Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş reclamă că Spitalul Judeţean întreţine o evidenţă extracontabilă a unor solicitări de rambursare venite din partea pacienţilor şi că nu a rambursat în ultimii doi ani nici măcar un ban din totalul de peste 565.000 de lei cheltuiţi de pacienţii internaţi pentru achiziţionarea de medicamente, consumabile şi pentru palata unor investigaţii paraclinice. Deşi a beneficiat doar anul acesta de 87,4 milioane lei finanţare.

 

C.J.A.S. Timiş învinuieşte Spitalul Judeţean de evidenţă extracontabilă

Spitalul Judetean de Urgenta Timisoara (3)Realităţile sumbre din sistemul sanitar românesc au ajuns acum să facă subiectul unui transfer de răspun­dere între reprezentanţii factorilor de decizie de la nivel local din Sănătate. Casa Judeţeană de Asigurări de Sănă­tate Timiş lansează acuze grave în di­recţia unora dintre managerii de spi­tale din judeţ, cum că nu au rambursat nimic din sumele cheltuite de pacienţi pe perioada spitalizării, în intervalul 2012 – 2013. În plus, acuză reprezen­tanţii C.N.A.S., Spitalul Clinic Jude­ţean de Urgenţă Timişoara este sin­gura unitate spitalicească din Timiş care nu respectă ordinul C.N.A.S. nr. 419/28 iunie 2012, potrivit căruia ar fi obligatorie anexarea la foaia de obser­vaţie a pacienţilor internaţi a unei de­claraţii pe proprie răspundere din care să rezulte dacă şi ce sume au cheltuit aceştia din buzunarul propriu pe pe­rioada internării, pentru a-şi acoperi necesarul de medicamente, consu­mabile şi investigaţii paraclinice.  

Potrivit C.J.A.S. Timiş, singura unitate spitalicească din judeţ care nu şi-a asumat utilizarea modelului de declaraţie standard,în scopul dimi­nuării riscurilor de fraudare a buge­tu­lui FUASS şi în scopul preîntâmpinării utilizării neraţionale a fondurilor alo­cate către spitale”, este Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara. Re­prezentanţii acestui spital sunt acuzaţi că un asigură transparenţa şi un acor­dă sprijinul necesar în vederea verifi­cării situaţiei reale a serviciilor me­dicale efectuate şi a modului în care sunt utilizaţi banii alocaţi de la buget pentru asigurarea necesarului de medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice pentru fiecare pacient în parte, pe perioada inter­nă­rii. “Ţinem să precizăm că, deşi spita­lele au obligaţia legală să ramburseze contravaloarea medicamentelor, ma­terialelor sanitare şi investigaţiilor pa­raclinice suportate de pacient, pe pe­rioada internării, acest lucru nu se realizează în totalitate”, declară oficialii C.J.A.S. Timiş.

Managerul Judeţeanului acuză C.J.A.S. Timiş că nu cunoaşte legea

Iulius Juganaru, manager Sp. Judetean Timisoara 2Managerul Spitalului Clinic Jude­ţean de Urgenţă Timişoara, dr. Iulius Jugănaru, declară că acuzele lansate la adresa unităţii medicale pe care o reprezintă sunt false şi spune că an­ga­jaţii C.J.A.S. Timiş nu cunosc nici mă­car conţinutul ordinului C.N.A.S. invo­cat, 419/28 iuni 2012. Iulius Jugănaru mai spune că, de fapt, ceea ce li se so­licită managerilor de spitale este în­cheierea unui act adiţional la contrac­tul-cadru, în care să fie incluse mode­lele standard de declaraţii pe proprie răspundere şi modelul de contract care ar trebui încheiat între pacient şi C.J.A.S., chestiune pe care managerul Judeţeanului o apreciază a fi ilegală. Iulius Jugănaru mai spune că legea la care se raportează în prezent reprezen­­tan­ţii spitalului este H.G. 117/2013, care prevede condiţiile de rambursare a cheltuielilor efectuate de către pacienţi pe perioada spitalizării. “Eu nu pot supune medicul la completarea unor astfel de documente în detri­mentul actului medical”, declară dr. Jugănaru, care mai spune că “medicii nu sunt nici brokeri, nici intermediari între pa­cienţi şi C.J.A.S.” şi că “ordinul la care se face referire nu prevede obliga­tivitatea încheierii unui act adiţional”.

Managerul Spitalului Judeţean anunţă că va trimite o semnalare în acest sens şi la Ministerul Sănătăţii, pe adresa ministrului Eugen Nicolăes­cu. “Îi sfătuiesc pe juriştii C.J.A.S. să citească mai cu atenţie ordinul. (…) În ce ne priveşte, noi respectăm legea privind rambursarea cheltuielilor şi procedăm aşa cum prevede meto­do­logia care le dă dreptul pacienţilor să îşi recupereze cheltuielile făcute pe perioada spitalizării”, mai spune Iulius Jugănaru.

Acesta precizează că, la un aflux de aproximativ 40.000 de pacienţi pe an, ar fi extrem de cronofagă soluţia întocmirii unor documente adiţionale. Acesta mai spune că, în 25 noiembrie, Spitalul Judeţean a trimis către C.J.­A.S. o adresă prin care solicita lămu­riri cu privire la temeiul legal în vir­tu­tea căruia este solicitată întocmirea a­cestor declaraţii pe proprie răspun­dere la care se face referire. “Acest comunicat este, probabil, răspunsul la această solicitare a noastră. Recursul la birocraţie are însă darul de a împie­dica actul medical”, mai spune Iulius Jugănaru, care a adăugat că problema de decalaj în ce priveşte rambursarea cheltuielilor semnalată la S.C.J.U.T. a fost determinată de o întrerupere în ce priveşte procesarea solicitărilor de rambursare.

Procedura de analiză a dosarelor cu solicitările de rambursare, mai spu­ne el, a fost reluată abia în mandatul fostului manager, Ciprian Bogdan, după o perioadă de între­ru­pere: “Fos­tul manager a prevăzut alo­carea unei sume de 30.000 de lei pe lu­nă pentru reluarea rambursărilor, iar în prezent se continuă cu analizarea dosa­relor, şi pacienţii îşi vor recupera banii”.

Iulius Jugănaru apreciază că, prin astfel de acuze, “C.J.A.S. Timiş devine din partener poliţist”. Dr. Jugănaru a mai precizat şi că respectarea sau nu a prevederii referitoare la anexarea la foaia de observaţie a declaraţiilor pe proprie răspundere referitoare la cheltuielile pacienţilor este “o ches­tiune de opţiune a fiecărui manager de spital în parte”.

Niciun ban cheltuit de pacienţi nu a mai fost returnat în ultimii doi ani de S.C.J.U.T. şi Clinica de Cardiologie  

Potrivit informaţiilor furnizate de C.J.A.S., volumul sumelor solicitate de pacienţi pentru restituire se ridică la un total de aproximativ 1,3 milioane de lei, la nivelul judeţului Timiş, din care cea mai mare sumă îi revine Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă – 897.448, 09 lei, care se constituie în arierate neraportate, înregistrate extracon­ta­bil, încălcând prevederile legale. ªi aceasta în condiţiile în care finanţarea Spitalului Judeţean este la nivelul ma­xim al serviciilor realizate de spital pâ­nă în prezent, în intervalul ianuarie – octombrie, fiindu-i alocată suma de 87,4 milioane de lei.

În comunicatul C.J.A.S. Timiş se avertizează asupra faptului că nepu­ne­rea în practică a prevederilor legale în vigoare a dus la situaţia în care spitalul nu restituie banii către pacient. Drept ur­mare, este acţionată în instanţă Ca­sa de Asigurări de Sănătate, pentru re­cu­pe­rarea cheltuielilor efectuate de pacient pe perioada internării, instanţa obli­gând C.J.A.S. la plata acestor chel­tuieli efectuate de pacient şi, drept urmare, se ajunge la cheltuirea supli­mentară a unor sume ocazionate de cheltuielile de judecată şi cele de exe­cutare silită, în loc să se aloce fonduri care să acopere va­loarea medicamen­te­lor, a materialelor sanitare şi a in­vestigaţiilor paraclinice.

C.J.A.S. a făcut publică lista cu so­licitările de rambursare a cheltuielilor suportate de către pacienţi pe perioada internării în spital, transmisă de spita­lele din Timiş, şi a atenţionat mana­gerii de spitale că nerestituirea către pa­cienţi a cheltuielilor efectuate pe pe­rioada spitalizării atrage după sine răs­punderea managementului unităţilor spitaliceşti  în faţa legii.

Potrivit situaţiei C.J.A.S. Timiş, în anii 2011 – 2013, din partea Spitalului Judeţean Timişoara au fost depuse 337 de solicitări de rambursare, a căror valoare ajunge la 897.448,09 lei. Valoa­rea rambursată este cea aferentă anului 2011, adică 194.134,61 lei.

Pentru Clinica de Cardiologie, numărul solicitărilor de rambursare aferent aeluiaşi interval este de 95, va­loarea totală a solicitărilor se cifrează la 466.525,21 lei, din care nu s-a ram­bursat absolut nimic.

Nouă spitale nu au depus nicio cerere de rambursare

La polul opus în ceea ce priveşte situaţia rambursărilor se situează Spitalul Clinic Municipal Timişoara, care, dintr-un total de şapte solicitări de rambursare, însumând 6.655,77 lei, a rambursat integral suma către pacienţi.

Pe lista unităţilor spitaliceşti care au primit solicitări de rambursare, pe care nu le-au onorat însă, se numără şi Spitalul Victor Babeş, Spitalul Muni­cipal Lugoj şi Spitalul C.F.R.

Nu au primit nicio solicitare de rambursare, potrivit C.J.A.S. Timiş, Spitalul Clinic de Copii Louis Ţurcanu, Spitalele din Făget, Deta, Jimbolia, Sânnicolau Mare, Gătaia, Jebel, dar şi Spitalul Cristian ªerban, din Buziaş, şi clinicile Medicorclinics, Oncohelp, Selfmed şi Caritas. Spitalul Athena şi Centrul Sfânta Maria, care au o relaţie contratuală cu C.J.A.S. Timiş începând din 1 mai 2013, nu au transmis datele solicitate în vederea întocmirii situaţiei de către C.J.A.S. Timiş.

Print Friendly, PDF & Email