Scumpiri în masă ale facturii pentru gunoi, evitate pe ultima sută de metri

Implementarea noului Serviciu public de salubrizare din judeţ, în cadrul proiectului care a cuprins şi construirea Deponeului de la Ghizela, ar fi putut să ducă la creşteri foarte mari de tarife ale facturii de salubrizare în destul de multe oraşe şi comune. Mai mulţi consilieri judeţeni spun că s-a reuşit o blocare doar temporară a creşterilor de preţ. Totul depinde însă de felul în care Consiliul Judeţean va reuşi să gestioneze atribuirea concesionării serviciului public de transfer al deşeurilor menajere şi management al staţiei de transfer şi centrelor de colectare din judeţ.

Organizări şi reorganizări

deponeu ghizela2Consiliul Judeţean Timiş a aprobat, în ultimele zile, mai multe documente importante ca­re conturează, în linii mari, felul în care va arăta serviciul pu­blic de colectare şi gestio­nare a deşeurilor din judeţ, în cadrul proiectului european generic prin care s-a realizat şi con­strui­rea deponeului de la Ghizela.

A fost, în primă fază, apro­bată o hotărâre privind înfiin­ţa­rea Serviciului Public de Salu­brizare Timiş şi Re­gulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia. În ca­drul proiectului „Sistem de ma­nagement inte­grat al deşeurilor în judeţul Ti­miş”, finanţat de U.E., toate Primăriile din Timiş s-au asociat şi au constituit Aso­ciaţia de Dezvoltare Intercomu­nitară De­şeuri Timiş, pentru ca acest proiect să funcţioneze ca unul integrat. Astfel, toate deci­ziile şi hotărârile privind orga­ni­zarea, funcţionarea şi gestiunea serviciului de salubrizare se ana­lizează şi se iau de către Pri­măriile membre ale Asociaţiei.  

În acest context, în vede­rea implementării proiectului „Sistem integrat de manage­ment al deşeurilor”, era necesar să se înfiinţeze şi să organizeze, la nivelul judeţului, un Serviciu public de salubrizare a localită­ţilor, având ca obiectiv servi­ciile de salubrizare, lucru cerut şi de finanţatorii europeni. Acest serviciu urmează să se ocupe de precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor munici­pale la Staţia de transfer Timi­şoara, la centrele de colectare Jimbolia, Deta, Făget sau la de­pozitul Ghizela, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase, com­postarea deşeurilor bio-degra­dabile, sortarea deşeurilor în centrele de sortare, prelucra­rea deşeurilor şi depozitarea controlată a acestora la depo­neul de la Ghizela.

Îngheţare de tarif pentru trei ani

Şi cum serviciul public de transfer al deşeurilor  mena­je­re şi management al staţiei de transfer şi centrelor de colec­tare urmează să fie atribuit în perioada următoare unui agent economic, în plenul C.J. Timiş s-a venit cu ideea ca, temporar cel puţin, să existe o îngheţare a preţurilor de colectare a de­şeurilor, astfel încât factura per­cepută populaţiei pentru aceste servicii să nu crească, întrucât existau informaţii că se pregătesc scumpiri semnifi­cative la nivelul judeţului.

Consilierul judeţean P.P.-D.D. Ilie Bertea a propus un amendament prin care se solici­ta rămânerea tarifelor la ace­leaşi niveluri în următorii trei ani. “Ştim exemple de pe plan local cu directori de servicii de salubrizare cu salarii de multi­naţionale şi şefi de coordonare de echipe de măturători cu le­furi mai mari ca majoritatea şe­filor de departamente din com­panii private de succes. De ace­ea, am propus îngheţarea tari­felor percepute populaţiei pen­tru următorii trei ani. Amen­da­mentul a fost aprobat în Comi­sia de Administraţie, pe care o conduc, şi apoi în plen, cu majo­ri­tate, deşi nu mă aşteptam. Trebuie ca această activitatea de colectare să fie eficientizată, nu să însemne noi preţuri um­fla­te artificial, care să fie supor­tate de populaţie”, ne-a declarat Ilie Bertea.

Vicepreşedintele C.J.Timiş, Călin Dobra, spune că proiec­tul “Sistemul Integrat de Ma­nage­ment al Deşeurilor la nivelul judeţului Timiş” – demarat în 2009  pe fonduri europene, având o valoare de aproximativ 50 de milioane de euro –, are paşi clari de respectat, iar planul tarifar a fost aprobat în plenul C.J. Timiş, împreună cu întreg sistemul integrat de manage­ment al deşeurilor: “Planul ta­rifar anual trebuie respectat pen­tru că la sfârşitul anului 2014, când se încheie acest proiect, el va fi monitorizat timp de cinci ani, urmărindu-se în principal dacă s-au respectat toate pro­cedurile în acest proiect”.

Până la urmă, amenda­men­tul de rămânere a preţurilor la acelaşi nivel a fost votat de ma­joritatea consilierilor, preşedin­tele C.J. Timiş, Titu Bojin de­clarând: “Dacă tot avem un gra­fic şi dacă tot noi suntem cei ca­re aprobăm preţurile, vă propun să mergem pe ideea de a men­ţine preţurile cel puţin deocam­dată şi atâta timp cât suntem  noi aici să nu fim de acord cu nici o majorare a preţurilor.”

Serviciu Public de Salubrizare – ultima structură care colectează deşeurile

Gheorghe Bologa2Cu tot acest amendament, există însă voci în adminis­tra­ţia judeţeană care susţin că s-ar putea să existe în anii următori scumpiri semnificative ale tarifelor de salubrizare, pentru că sistemul în sine este gândit prost. Conform unor membri ai Comisiei Economice, orga­nizarea pe acest proiect s-a făcut “cu susul în jos”, în sensul că noul Serviciu Public de Sa­lu­brizare va fi, de fapt ultima structură care se va ocupa de colectarea deşeurilor şi se vor mai înfiinţa şi alte structuri ca­re se vor ocupa tot de strânge­rea gunoaielor şi de transpor­tarea lor la cele patru staţii – de la Timişoara, Jimbolia, Deta şi Făget –, iar noul Serviciu, de fapt, ia deşeurile de la staţiile respective şi le duce la depo­neul de la Ghizela. “Deci, se pare că am început să înfiinţăm în sens invers. Am înfiinţat de­poneul de la Ghizela, am încre­dinţat  Retim-ului calitatea de operator, înfiinţăm un serviciu public de salubrizare şi, poate, luna viitoare mai înfiinţăm ce­va şi ne lăudăm că noi căutăm soluţii să nu împovărăm popu­laţia cu  cheltuieli în plus”, spun consilieri din cadrul Comisiei Economice.

Consilierul Gheor­ghe Bologa, preşedintele Co­mi­siei Economice, susţine că în judeţ au început deja scumpi­rile generate de nou sistem de colectare a deşeurilor: “La Lu­goj s-a aprobat deja în Consiliul Local majorarea tarifului de co­lectare a deşeurilor menajere cu 20%. Acelaşi lucru se va în­tâmpla în tot judeţul. Ştiţi că în România mulţi oameni au de­ve­nit milionari din afaceri cu colectarea deşeurilor  mena­jere şi de aceea vă propun să nu fim demagogi, să spunem acum un lucru ca în final să se întâmple cu totul altceva. Să nu uităm că trei ani trec destul de repede”.

Consilier P.D.L.: “Nu este normal să existe un monopol”

Marius MartinescuScumpirea tarifelor în Lu­goj este confirmată de con­si­lierul judeţean P.D.L. Marius Martinescu, fost primar al municipiului, care spune că, cu sau fără amendamente de în­ghe­ţare a tarifelor, s-ar putea să se producă majorări semni­ficative ale costurilor aferente salubrizării, parţial şi pentru că există deficienţe legate de or­ganizarea şi sistematizarea noului sistem.

Acesta precizează că scum­pirile ar putea fi generate şi de viziunea legată de noul sistem de concesionare a serviciului public de transfer al deşeurilor  menajere şi management al staţiei de transfer şi centrelor de colectare din judeţ, care merge pe ideea unui singur operator care să se ocupe de această operaţiune în tot Timi­şul. Studiul recomandă înche­ierea unui singur contract  cu viitorul operator al activităţii de colectare şi transport al de­şeurilor. Ceea ce va însemna că va exista o singură societate care va administra toate cen­trele şi tot gunoiul va ajunge la deponeul de la Ghizela.

“Previziunea este că a­ceastă societate comercială va aplica acelaşi tarif atât pentru gunoiul din cele trei centre de colectare şi o staţie de sortare, cât şi pentru cei care duc guno­iul direct la Ghizela. În reali­tate s-ar putea să avem mai multe probleme şi să avem o medie a preţurilor în toate zo­nele. Acest lucru înseamnă că cineva din Remetea poate să  plătească o diferenţă pentru cineva din Lugoj, şi tot aşa. De aceea, am făcut un amenda­ment prin care am solicitat în­cheierea unui singur contract cu viitorul operator al activi­tăţii de exploatare a staţiei de  transfer, centre de colectare, cu preţuri diferite, rezultate în urma achiziţiei pentru fiecare centru de cost în parte, şi cu stabilirea preţului mediu la care obligă caietul de sarcini”, spune Marius Martinescu. Acesta dezaprobă constituirea unui monopol absolut prin concesionarea acestei acti­vităţi către o singură societate, situaţie în care, avertizează Marius Martinescu, exista probabilităţi mult mai mari de scumpire a facturii la salubri­ta­te în anii următori. “Dacă s-ar organiza concesionări sepa­ra­te pentru centrele din judeţ, atunci poate că am ajunge şi la tarife mai mici, pentru că s-ar stimula concurenţa”.

Print Friendly, PDF & Email