România cere păsuire pentru reducerea poluării termocentralelor

România va solicita Comisiei Europene să amâne cu doi ani termenul până la care termocentralele au obligaţia de a reduce emisiile poluante, ţinta fiind ratată din cauza lipsei fondurilor necesare.

Lipsă de fonduri

termocentralaConform declaraţiilor recente ale ministrului delegat pentru Energie, Constantin Niţă, România va trebui să ceară amânarea cu doi ani a perioa­dei pentru reducerea emisiilor de dio­xid de carbon la termocentrale. “Ne trebuie foarte mulţi bani, iar ţinta pen­tru retehnologizări nu a fost atinsă din cauza lipsei banilor”, a afirmat Niţă, într-o conferinţă pe teme energetice.

El a adăugat că termocentrale pre­cum Mintia, Craiova, Turceni şi mul­te centrale termice aflate în administa­rea Primăriilor din oraşe au nevoie de retehnologizări.

Pe de altă parte, Constantin Niţă a atenţionat autorităţile locale care au în administrare CET-uri în cogenerare că trebuie să plătească valoarea combus­tibililor utilizaţi. Multe astfel de centra­le au însă datorii mari către furnizorii de materii prime, din cauză că au încasări slabe de la clienţi şi pentru că multe pri­mării nu dispun de fondurile necesare.

Timişoara este în grafic

Timişoara se numără printre puţi­nele municipii în care s-au realizat pro­iecte europene pentru reducerea po­luării termocentralelor. Astfel, Colterm împreună cu Primăria au demarat în 2008 un amplu proiect de modernizare cu finanţare europeană, în cadrul Pro­gramului Operaţional Sectorial de Mediu Axă Prioritară 3 – Sector Ter­mo­ficare”. Valoarea totală a proiectului se ridică la 50 de milioane de euro, din care jumătate sunt fonduri U.E., 45% sunt bani de la Guvern şi 5% reprezintă contribuţia locală. Proiectul vizează mo­dernizarea cazanelor de la CET Sud şi CET Centru, precum şi rezolvarea unor probleme de mediu.

La CET Sud, proiectul prevedere retehnologizarea a trei cazane de abur, realizarea unui sistem de alimentare a focarului cu aer superior pentru redu­ce­rea emisiei de noxe, instalarea unui grătar de postardere, în scopul creşte­rii eficienţei cazanului, înlocuirea auto­matizării cazanului pentru asigurarea eficienţei în funcţionare, realizarea unei instalaţii de monitorizare a noxelor şi realizarea unei instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere.

La CET Centru, proiectul vizează instalarea unor arzătoare de gaze naturale cu noxe reduse, reparaţie capitală a părţii sub presiune, înlocuirea automatizării cazanului, realizarea unei instalaţii de monitorizare a noxelor şi modernizarea staţiilor de pompe de transport agent termoficare.

De asemenea, în cadrul proiectu­lui european va fi continuat procesul de retehnologizare a punctelor termice şi a reţelei termice de transport şi distribuţie.

Însă, potrivit Federaţiei Asociaţii­lor de Locatari Timişoara, acest pro­iect derulat de Colterm, deşi are o o va­loare foarte mare, se estimează că nu va duce la scăderi ale facturilor plătite de timişoreni pentru agentul termic furnizat prin sistemul centralizat, fiind concentrat în cea mai mare parte pe conformarea la cerinţele de mediu a sis­temului de termoficare din Timişoa­ra. “Proiectul este centrat pe compo­nenta de mediu, atâta vreme cât so­cie­tăţii Colterm i-au fost impuse nişte con­­diţii stricte de mediu la care trebuie să se conformeze. De aceea, proiectul nu vizează în principal reducerea pierde­rilor din reţea, problemă care ar trebui să fie, de asemenea, prioritară pentru Colterm, şi care, prin rezolvare, ar pu­tea duce la o scădere a facturilor plătite de timişoreni pentru termoficare”, spune Petru Olariu, preşedintele F.A.L.T.

Print Friendly, PDF & Email