Proiecte legislative elaborate pe grupuri de lucru, la iniţiativa Forţa Civică Timiş

F.C. Timiş anunţă că va constitui grupuri de lucru formate din profesionişti, responsabile cu elaborarea unor proiecte şi iniţiative legislative, care să ofere propuneri concrete la probleme cu care se confruntă în prezent societatea românească şi pe care guvernanţii le ignoră sau le abordează exclusiv prin prisma unor interese politice.

Andrei Vacaru, presedintele FC Timis (2)Preşedintele Forţei Civice Timiş,  Andrei Văcaru, anunţă că, în cadrul partidului, vor fi înfiinţate structuri interne res­pon­sabile de generarea de pro­gra­me şi coordonarea unor pro­iecte pe mai multe domenii de in­teres, respectiv economic, învă­ţământ şi sport, IT, familie şi drepturile femeii, administraţie locală şi urbanism, tineret şi stu­denţi, clubul oamenilor de afa­ceri, social, politică şi afaceri ex­terne, justiţie şi stat de drept, apărare şi interne. Scopul este oferirea de soluţii şi alternative pentru rezolvarea problemelor cu care România se confruntă în pre­zent. Andrei Văcaru lansează un apel adresat tuturor celor care doresc să facă parte din aceste comisii şi să contribuie, în baza unei solide expertize profesio­nale, la elaborarea de proiecte şi programe care să se constituie ca parte componentă a unui de­mers ce reprezintă o alternativă la calitatea îndoielnică a proiec­telor şi programelor propuse de actuala clasă politică. 

De exemplu, un proiect pro­mo­vat şi susţinut de reprezen­tanţii F.C. Timiş este cel al Legii descentralizării fiscale, proiect structurat pe două componente: cea adresată mediului urban, aco­lo unde există o mare concentra­re de populaţie plătitoare de taxe şi impozite, şi cea care se adre­sează mediului rural, şi care vizea­ză acţiuni de informare şi con­şti­entizare a cetăţenilor referitoare la potenţialul de a atrage investi­tori. Acţiuni pe această tematică au fost realizate deja în cola­bora­re cu Primăriile Nădrag, Criciova şi Găvojdia. Un alt proiect elabo­rat de reprezentanţii F.C. a fost cel al Legii medierii în caz de viol. Pe segmentul administraţiei lo­cale, există în lucru un proiect ca­re propune amenajarea b-dului Dâmboviţa, din Timişoara, în vre­me ce în domeniile care vizează încurajarea şi educarea compe­ten­ţelor antreprenoriale, iniţia­ti­vele F.C. sunt deja funcţionale şi se referă la proiectul Clubului de Afaceri Business Brain Academy şi la portalul care deserveşte acest proiect, intitulat clubafaceri.tm.ro. Pentru domeniul IT se află în lu­cru un program de gestionare de date de partid, iar pentru dome­niul justiţie şi stat de drept preo­cu­pările grupului de lucru din cadrul F.C. Timiş se concentrează, potri­vit informaţiilor oferite de Andrei Văcaru, pe structurarea unei legi care să combată corupţia.

Print Friendly, PDF & Email