Primul cluster inovativ din România, lansat la FestAgrAlim Timişoara

În intervalul 3 – 5 octombrie s-a desfăşurat la Centrul Regional de Afaceri Timişoara FestAgrAlim, manifestare expoziţională structurată de organizatori pe saloane ale căror activităţi s-au desfăşurat în spaţii distincte.

FestAgrAlim, oportunităţi de colaborare pentru companiile din sectorul agro-alimentar

Maschio GaspardoUnul dintre evenimentele din ca­drul FestAgrAlim Timişoara, care a avut loc în perioada 3 – 5 octombrie la Timişoara, a fost INNOFEST, organizat sub auspiciile proiectului Young InNO­vators Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector. INNOFEST este beneficiarul unei finanţări din par­tea U.E. prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Sud-Estul Europei. Această componentă a FestAgrAlim a fost dedicată cu precădere antrepreno­rilor, inovatorilor, cercetătorilor şi aso­ciaţiilor din sectorul agro-alimentar, cărora le-a oferit posibilitatea nu doar să îşi expună produsele şi serviciile la standurile proprii din incinta pavilio­nului expoziţional, ci şi să participe la întâl­niri bilaterale, dezbateri şi seminarii.

GastroFest este un alt eveniment din cadrul FestAgrAlim. Aflat în acest an la a doua ediţie, acesta i-a vizat pe participanţii care activează în dome­niul industriei alimentare, oferindu-le oportunitatea de a stabili contacte de afaceri, de a pătrunde pe noi pieţe de desfacere, de a-şi lansa şi promova produsele şi tehnologiile, dar şi de a realiza demonstraţii practice şi de a participa la o serie de conferinţe, seminarii şi întâlniri de afaceri.

FestAgrAlim a reunit anul acesta peste 90 de expozanţi din România, Croaţia, Serbia şi Ungaria şi 30 de antreprenori, specialişti care activează în domeniul cercetării şi dezvoltării şi reprezentanţi ai unor asociaţii care activează în sectorul agro-alimentar.

Cluster înfiinţat la iniţiativa Maschio Gaspardo România

Mirco MaschioÎn cadrul FestAgrAlim a avut loc vineri şi un eveniment inedit – semna­rea protocolului de colaborare pentru constituirea primului cluster inovativ din România, IND AGRO INVEST. Clusterul nou înfiinţat, la iniţiativa Mas­chio Gaspardo România, va facili­ta evoluţia sub auspiciile polului de dezvol­tare IND AGRO a reprezentanţilor Entităţii de Management a Clusterului “Asociaţia Sviluppo Insieme si Vince – Asociaţia de Dezvoltare Împreună Învingem”, care vor angaja colaborări, în baza unor protocoale, cu instituţii din ţară, precum I.N.M.A. Bucureşti/Ind Agro Pol Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului „Regele Mihai I al României”, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, din Arad.

Pentru constituirea acestui prim cluster inovativ la nivel naţional, responsabilul pentru dezvoltarea de noi proiecte in­dustriale din cadrul grupului şi respon­sabilul de fabrica din Româ­nia, Mirco Maschio, care este şi ma­nagerul enti­tăţii de management nou constituite, a înfiinţat în luna sep­tembrie, împre­ună cu 11 colaboratori din lanţul de fur­nizori ai companiei, Entitatea de Management a Cluste­rului „Asociaţia Sviluppo Insieme Si Vince – Asociaţia de Dezvoltare Îm­preună Învingem” .

IND AGRO VEST îşi propune să fie un cluster inovativ de cercetare şi dezvoltare, care are ca scop realizarea unor utilaje agricole moderne, perfect adaptate condiţiilor de exploatare a terenurilor agricole din România. În fa­za iniţială, specialiştii care se anga­jea­ză la acest proces vor participa, timp de câteva luni, la etape preliminare vizând studierea, cercetarea şi testarea pe teren a două modele experimentale.

Proiectul se va realiza la sediul Maschio Gaspardo România, din Chişi­neu Criş, şi, prin implicarea în activită­ţile de cercetare în domeniul agricol, reprezintă un angajament serios al companiei Maschio Gaspardo de a investi în domeniile inovării şi dezvol­tării agricole din România.

IND AGRO INVEST, cadru propice cercetării aplicate pe produsele Maschio Gaspardo

Mirco Maschio spune că au fost deja trimise solicitări de colaborare pe adresa entităţii de management nou înfiinţate, inclusiv din partea unor uni­versităţi din străinătate, printre care a enumerat Universitatea din Bari şi Uni­versitatea din Padova. În plus, anun­ţă Mirco Maschio, există premisele angajării unor colaborări cu parteneri din alte şapte ţări.

Prezent la eveniment, reprezen­tantul companiei de consultanţă care a elaborat proiectul, Cristian Găină, a opinat că acest proiect „dovedeşte nu doar însemnătatea pe care ideile şi con­ceptele o au în dezvoltarea de busi­ness, ci şi respectul pe care compania Maschio Gaspardo îl acordă educaţiei şi formării factorului uman”, precum şi sprijinul pe care compania îl acordă fur­nizorilor săi, pe care îi susţine în progresul inovativ, pentru a asigura astfel o balansare cât mai eficientă a standardelor de lucru ale furnizorilor cu standardele companiei. Aceasta contribuie la consolidarea unor relaţii de colaborare pe termen lung cu toţi cei angajaţi pe lanţul de furnizare de componente şi materie primă. 

Mirco Maschio a justificat nevoia unei investiţii susţinute în activitatea de inovare şi cercetare prin referire la experienţa concretă acumulată de com­pania pe care o reprezintă în România şi care, din 2003 încoace, de la debutul activităţii în ţara noastră, a fost ne­voită să îşi adapteze oferta de utilaje agricole problemelor şi situaţiilor specifice identificate în agricultura românească.

Suntem prima firmă mare din domeniul agricol care a venit în Româ­nia după Revoluţie şi am fost nevoiţi să ne adaptăm condiţiilor particulare ale solului pe care le-am găsit aici. Din cele aproximativ 12 milioane de hectare de teren arabil, majoritatea pământului, după perioada comunismului, a rămas nelucrat sau a fost utilizat ca păşune. Această situaţie a condus la apariţia unui fenomen de tasare a solului, fapt care nu a mai permis aerisirea în bune condiţii a acestuia. Aşa că o parte din maşinile noastre agricole folosite în Europa, unde pământul e foarte afânat şi lucrat în permanenţă, nu erau adap­tate condiţiilor din România. Aici (…) era nevoie de utilaje care să afâneze solul şi care să ajungă până la o adân­cime de 60 – 65 cm adâncime. Aşa a fost conceput, anume pentru nevoile de lucru de aici, scarificatorul, care a fost şi primul produs din Europa desti­nat lucrărilor de scarificare a solului”, a justificat Mirco Maschio nevoia com­paniilor producătoare de a-şi adapta oferta condiţiilor specifice existente în ţările în care îşi desfăşoară activitatea.

Un proiect care denotă viziune şi care motivează

La rândul său, Tiberiu Bunges­cu, reprezentant al U.S.A.M.V.B. Timişoara, instituţie care este parte componentă a clusterului, declară că acest eveniment reprezintă un pas îna­inte pentru sectorul de cercetare şi ino­vare din România, care este vitregit în ceea ce priveşte alocarea de fonduri de la bugetul de stat: „Angajarea în astfel de proiecte de colaborare nu doar că denotă viziune şi gândire strategică pe termen lung, dar te şi motivează să produci efecte, să probezi o finalitate concretă a activităţii de cercetare,  lu­cru care, din păcate, se întâmplă des­tul de rar în actualele condiţii de finan­ţare a proiectelor de cercetare de la bugetul de stat. De anul viitor nu vor mai fi alocate de către minister fonduri pentru proiectele de cercetare, pentru că nu sunt bani, aşa că universităţile sunt nevoite să îşi identifice, în baza unor proiecte de colaborare, propriile resurse de finanţare pentru proiectele de cercetare”. O variantă, afirmă Ti­beriu Bungescu, ar fi cea a finanţărilor din fonduri europene, cum sunt proiec­tele transfrontaliere, cu universităţi din Serbia, spre exemplu. Însă în cadrul generat de un astfel de cluster, care e structurat după un model cum funcţio­nează deja foarte bine multe la nivel eu­ropean, practic munca de cercetare şi inovare a celor implicaţi dobândeşte fina­litate şi efecte palpabile, materializabi­le în beneficii, inclusiv pentru compa­nia care susţine acest gen de proiecte. 

Print Friendly, PDF & Email

Articol scris de

Jurnalist Timpolis