Parteneriatele fără profit ale C.J. Timiş, la primele “revelaţii”

Drumco, prima societate pe lista de verificări

După ce, de ani buni, Consiliul Judeţean Timiş tot anunţa că va renunţa la participarea ca acţionar în diverse societăţi comerciale de la care nu obţine profit şi se constituiau comisii de analiză şi anchetă, după care nu se întâmpla nimic, de această dată administraţia judeţeană pare hotărâtă să analizeze situaţia afacerilor sale. Concluzia la care a ajuns Comisia de analiză, în privinţa primului parteneriat luat în vizor, cel cu societatea Drumco, la care C.J. Timiş a pierdut acţionariatul majoritar în 2003, a fost: “C.J. Timiş nu a obţinut niciodată beneficii din această asociere”.

 

“C.J. Timiş nu a avut beneficii materiale de pe urma acestui parteneriat”

Reparatii drumuriSunt mai mult de cinci ani de când Consiliul Judeţean Timiş a realizat o primă analiză a por­tofoliului de societăţi comerciale la care este acţionar şi a decis să lichideze parteneriatele care nu-i aduceau niciun fel de profit, sau care generau pierderi. Până acum nu s-a întâmplat însă nimic concret. Cert este că, în august, consilierii judeţeni au votat un proiect de hotărâre care vizează înfiinţarea unei noi comisii care să inventarieze şi să analizeze situaţia economico-financiară a acestor societăţi.

După acest demers şi o pau­ză, Comisia de analiză a început să lucreze, intenţionând să veri­fice situaţia fiecărei afaceri de­rulate de către C.J. Timiş.

Prima luată în vizor este S.C. Drumco S.A. (unde C.J. Ti­miş are 30% participaţie faţă de totalul capitalului social), deşi a plecat, în urmă cu 15 ani, de pe po­ziţia de acţionar majoritar şi şi-a pierdut pachetul majoritar de ac­ţiuni, care îi permitea să contro­leze efectiv societatea, în condiţii nici acum elucidate pe deplin.

gheorghe bologa“Ne aşteptăm să dăm şi de unele surprize de proporţii. Vom analiza cu atenţie în special par­teneriate precum cele iniţiate cu Drumco sau Intercenter”, spunea acum trei săptămâni Gheor­ghe Bologa, preşedintele Comi­siei Economice a C.J. Timiş, mem­bru în noua Comisie de analiză a portofoliului de societăţi în care C.J. Timiş este acţionar.

După primele analize şi în­tru­niri ale Comisiei, previziunile sale s-au dovedit a fi corecte. Astfel, deja, consilierii judeţeni au tras nişte concluzii în ur­ma analizării parteneriatului cu Drumco. “Am plecat în analiză pe ideea că trebuie să vedem da­că mai păstrăm acţiunile sau le vindem. Am ajuns la concluzia că administraţia judeţeană ar trebui să vândă acele acţiuni, pentru că, din datele prezentate nouă, reie­se că, de fapt, C.J. Timiş nu a avut niciun fel de beneficii materiale de pe urma acestui parteneriat. Nu a primit nimic în ultimii ani, şi nu ştim de ce a mai a rămas în acest parteneriat. Am descoperit nişte modificări de capital social la Registrul Comerţului, pe care le vom analiza cu atenţie în pe­rioada următoare. Pentru că trebuie clarificate foarte bine împrejurările în care Consiliul Judeţean a pierdut pachetul majo­ritar de acţiuni de la această societate, în 2003”, ne-a declarat Gheorghe Bologa.

lelescu-tiberiu757În privinţa acţiunilor C.J. Timiş, Gheorghe Bologa spune că, deşi s-a luat decizia vânzării acestora, ele nu vor fi cedate la preţul de acum 15 ani, când s-a înfiinţat societatea, pentru că aveau atunci o valoare mult scă­zută faţă de valoarea din prezent. Gheorghe Bologa mai spune că, de fapt, contractul iniţial de aso­ciere pentru această societate a fost întocmit cu destul de multe deficienţe, care dezavantajează C.J. Timiş şi acum, în ceea ce priveşte vânzarea de acţiuni şi preţul acestora.

“Sigur – asta a reieşit din do­cumente – C.J. Timiş nu a avut niciun fel de beneficii de pe urma acestui parteneriat, în ultimii ani. Dimpotrivă. Şi cred că s-a ajuns la actuala situaţie din cauza con­tractului iniţial şi a poziţiei adop­tate de C.J. Timiş în această so­cietate, până în anul 2003, când a şi pierdut pachetul majoritar de acţiuni. Însă în niciun caz Con­siliul nu va accepta să vândă ac­ţiunile la preţul de atunci al ac­ţiunilor, pentru că ar ieşi într-o pierdere considerabilă”, spune, la rândul său, consilierul judeţean P.D.-L. Tiberiu Lelescu, mem­bru în Comisia de analiză.

marcel mihoc (5)La rândul său, consilierul ju­deţean P.S.D. Marcel Mihoc susţine că, de la început, statutul societăţii a fost formulat în condi­ţii ciudate din punctul de vedere al administraţiei judeţene, care nu ar fi trebuit acceptate, indi­fe­rent cine a fost atunci la condu­ce­re. Acum e tardivă o anche­tă, pentru că faptele probabil că s-au prescris. Marcel Mihoc mai spu­ne că din documentaţia respec­tivă reieşea că, dacă unul dintre acţionari îşi vinde acţiunile, a­cestea se vor vinde la o valoare egală cu valoarea nominală din momentul constituirii societăţii. “Or, societatea a crescut, s-a dez­voltat de-a lungul timpului şi nu este normal să existe o raportare la valoarea de atunci”, mai spune Marcel Mihoc.

Un parteneriat cu istoric neclar

După ce a pornit în a­cest parteneriat de la un pachet de acţiuni majoritar, având în 1998 51% din ac­ţiuni, C.J. Timiş a renunţat la pachetul majoritar în mod inexplicabil, în 2003, când preşedinte al C.J.T. era Dan Ioan Şipoş. Şe­din­ţa respectivă fusese ţi­nută cu câteva zile înainte de Crăciun, “cu colindătorii la uşă”, după cum ne spu­nea un fost consilier judeţean.

Atunci au fost votate toate proiectele de pe lista de plen, deşi stenograma şedinţei arăta că au existat obiecţii ale unor consilieri judeţeni, care au subliniat că utilajele primite la schimb pentru o parte din acţiunile la Drumco, deţinute de C.J. Timiş, nu erau de ultimă ge­neraţie, cum se sugera. Aşa că, dacă iniţial capitalul social al societăţii era de 2.852.588 de dolari, din care C.J. Timiş deţinea 51%,  şi un concern aus­triac par­tener deţinea 49%, du­pă mişcarea din 2003, moti­vată de necesitatea extin­derii activităţii, cotele de participare ale acţionarilor au fost modificate. C.J. Ti­miş a rămas cu 30%, iar partenerul austriac, cu 70%.

Deşi ar fi putut să iasă din acest parteneriat după primul an în care a consta­tat că nu reuşeşte să obţi­nă profitul scontat, C.J. Ti­miş a concluzionat abia în 2010 că se impun măsuri pentru sto­parea acestor par­teneriate. Măsuri care nu s-au concretizat, însă. 

De-a lungul ultimilor ani, administraţia judeţea­nă a constituit de mai multe ori comisii pentru analiza­rea parteneriatelor cu di­ver­se societăţi comerciale. În 2011 s-a decis analizarea şi stabilirea unei strategii  faţă de aceste societăţi. După mai multe întâlniri, comisia specială constituită a făcut propunerea de vân­zare a pachetului de acţiuni deţinute la Drumco. Admi­nis­traţia judeţeană nu a fost însă de acord cu vânzarea cu 855.766 de dolari, con­siderând suma prea mică, raportată la suma cu care intrase în parteneriat – 1,4 milioane de dolari.

Practic, dacă ar fi ac­ceptat această ofertă, ar fi acceptat o pierdere clară din bugetul Consiliului Jude­ţean, adică din bani publici, de peste jumătate de milion de dolari.

Rămâne speranţa, în acest context, că din aceas­tă afacere, C.J. Timiş îşi va putea recupera măcar ba­nii cu care a intrat în par­tene­riat –1,4 milioane de dolari. Lucru care nu e sigur şi este de natură să tragă un sem­nal de alarmă cu privire şi la celelalte “ini­ţiative an­treprenoriale” ale C.J. Ti­miş. “Rolul Consiliul Jude­ţean este să facă ad­mi­nis­traţie, nu afaceri”, au spus, de-a lungul anilor, zeci de consilieri judeţeni care au analizat situaţia acţio­na­riatelor administraţiei jude­ţene. În pofida acestor a­ten­ţionări şi a dovezilor clare legate de modul dezastruos în care şi-a gestionat por­tofoliul de acţiuni, C.J. Ti­miş nu pare să fi învăţat ma­re lucru. Acum, în plan, este punerea pe roate a cel puţin unei societăţi co­mer­ciale noi, precum şi an­gre­narea într-un partene­riat public-privat de am­ploa­re, în domeniul medical, des­pre care administraţia ju­de­ţeană încă nu ştie de­talii esenţiale.

De altfel, conducerea C.J. Timiş nu trebuia să ple­ce urechea, dacă nu voia, la obiecţiile unor consilieri cârcotaşi, ci să ia de bună măcar concluzia Curţii de Conturi de la ultimele ra­poarte, care au certificat că afacerile nu sunt punctul forte al acestei instituţii. “Reprezentanţii C.J. Timiş, în Adunările Generale ale Acţionarilor şi în Consiliile de Administraţie ale socie­tăţilor comerciale din sub­ordine, nu au informat C.J. Timiş, nu au raportat sau nu au întreprins alte mă­suri şi nu au formulat pro­puneri cu privire la situaţia patrimonială şi poziţia fi­nanciară a entităţilor men­ţionate, precum şi la stadiul realizării obiectivelor aso­cierilor în cauză”, se arăta într-un ultim raport al Curţii de Conturi pe această temă. Mai mult, spuneau cei de la Curtea de Conturi, C.J. Ti­miş, în calitate de acţionar sau asociat la aceste so­cie­tăţi, deţinând o participare în sumă de 11.664.613 lei, nu a fost în stare să-şi e­xercite eficient toate drep­turile şi obligaţiile asupra participaţiilor deţinute la societăţile comerciale la care este acţionar sau aso­ciat.

Print Friendly, PDF & Email