Opoziţia: Constituţia pentru care U.S.L. vrea să scoată românii la vot va aduce disfuncţii în funcţionarea statului de drept

„Acest compromis reprezintă o predare a lui Crin Antonescu, care ne transmite «sunt gata să fiu un preşedinte marionetă al P.S.D. numai ca să rămân candidat»”

VotS-a decis: organizarea referendumului pentru validarea Constituţiei modificate simultan cu europarlamentarele din luna mai, consultarea populară urmând să aibă loc timp de două zile, cu prag de validare de 50%. Adică, referendumul va dura două zile, în 24 şi 25 mai. În plus, alegerile prezidenţiale urmează să fie organizate în noiembrie, cu 45 de zile mai repede. Acuzele Opoziţiei merg de la desconsiderarea de către Putere a interesului românilor – dată fiind lipsa unei dezbateri serioase pe tema Constituţiei şi faptul că decizia de comasare a europarlamentarelor cu referendumul a fost luată înainte ca proiectul final de revizuire al Constituţiei să fie gata şi trimis Comisiei de la Veneţia –, până la acuze aduse lui Crin Antonescu, văzut ca „agent al P.S.D. implantat la vârful P.N.L.”.

 

P.D.L.: „Crin Antonescu este un agent al P.S.D. implantat la vârful P.N.L.”

Cătălin Predoiu, candidatul P.­D.L. la alegerile prezidenţiale, respinge categoric comasarea alegerilor euro­parlamentare cu referendumul pentru modificarea Constituţiei şi modificarea legii electorale în dispreţul voinţei ex­primate de cetăţeni în cadrul unui re­ferendum declarat valid. Catalogând ceea ce s-a anunţat drept reeditarea unei noi zile negre scrise de reprezen­tanţii U.S.L., Cătălin Predoiu îşi lan­sează o parte a acuzelor în direcţia re­confirmatului candidat la preşedinţie din partea U.S.L., Crin Antonescu, pe ca­re îl socoteşte vinovat de a fi pecet­luit vânzarea propriului partid, consim­ţind, alături de Victor Ponta, la subor­donarea intereselor ţării şi ale româ­nilor intereselor personale legate de putere. Cătălin Predoiu îl numeşte pe Crin Antonescu „un agent al P.S.D. im­plantat la vârful P.N.L.”.

Catalin Predoiu portretAcesta mai spune că, prin propu­nerea legată de comasarea celor două teme – alegerile europarlamentare şi referendumul vizând revizuirea Con­stituţiei –, cei doi politicieni de la vârful U.S.L. dovedesc că nu au nici cea mai mică consideraţie nici faţă de scrutinul european, nici faţă de modificarea legii fundamentale: „Amestecarea celor două teme doar pentru ca Antonescu să fie nominalizat la Preşedinţie arată nu numai teama acestuia de a-şi pierde candidatura, ci şi desconsiderarea intereselor românilor”.

În plus, apreciază Cătălin Predoiu, Constituţia U.S.L. va aduce grave dis­funcţii în funcţionarea statului: „Acest proiect prevede o slăbire majoră a funcţiei de preşedinte al ţării. Acest compromis reprezintă o predare a lui Crin Antonescu, care ne transmite: «sunt gata să fiu un preşedinte fără atribuţii, sunt gata să fiu un preşedinte marionetă, sunt gata să fiu un preşe­dinte floare la butoniera P.S.D., numai ca să rămân candidat». Crin Anto­nescu a negociat în genunchi ca să ră­mână candidat al acestei alianţe”.

Potrivit lui Cătălin Predoiu, pro­iectul de revizuire a Constituţiei tre­bu­ie discutat din nou, de la zero, fiind ne­cesar să fie ascultate opiniile repre­zentanţilor Opoziţiei, dar şi ale repre­zentanţilor societăţii civile. Sugerata modificare a legislaţiei electorale, ast­fel încât Camera Deputaţilor să aibă 300 de membri aleşi pe liste, iar Senatul, 100 de membri aleşi uninominal, este catalogată de P.D.L. drept „o aberaţie care încalcă principii fundamentale de drept, principiul echităţii şi asigură P.S.D. o supremaţie zdrobitoare în Parlament”.

Asta, deşi românii au cerut, în ca­drul unui referendum care este valid, dar care este nesocotit de actuala Pu­tere, un Parlament unicameral, cu 300 de parlamentari. “Se ignoră din nou voinţa poporului”, declară prim-vice­preşedintele P.D.L.

Acesta pledează pentru organi­za­rea unor dezbateri cu reprezentanţii Opoziţiei şi ai societăţii civile, pe teme importante, care stau la baza statului, cum sunt Constituţia, Codul Electoral sau descentralizarea: “Nu poate avea nimeni pretenţia că soluţiile pot veni doar din partea politicienilor. Faptul că U.S.L. a câştigat alegerile generale nu înseamnă că au luat România în pro­prietate. Domnii Ponta şi Antonescu nu au câştigat Statul român ca proprie­tate personală”.

Mihai Răzvan Ungureanu: „Decizia a fost luată înainte că proiectul final de revizuire al Constituţiei să fie gata şi trimis Comisiei de la Veneţia”

Noul premier desemnat Mihai Razvan Ungureanu face declaratii de presa, la Palatul Cotroceni din BucurestiMihai Răzvan Ungureanu, li­derul Forţei Civice, vede în organizarea referendumului concomitent cu alege­rile europarlamentare „disperarea U.S.L.-ului odată cu apropierea alege­rilor prezidenţiale”, acuzând că tema europeană este complet îngropată şi subordonată bătăliilor politice interne. „Decizia de comasare a europarlamen­tarelor cu referendumul pentru modifi­carea Constituţiei a fost luată exclusiv de liderii U.S.L., înainte ca proiectul final de revizuire al Constituţiei să fie gata şi trimis Comisiei de la Veneţia. Este deplorabil cum chestiunile impor­tante pentru ţară sunt hotărâte de par­tidele la putere, în funcţie de agenda unor interese obscure”, mai spune preşedintele F.C.

Acesta susţine că decizia de orga­nizare a referendumului pentru modi­ficarea Constituţiei în aceeaşi zi cu alegerile europarlamentare a fost luată în contextul în care există tot mai mul­te voci în interiorul alianţei de guver­nare care refuză candidatura lui Anto­nescu la prezidenţiale. „Atribuţiile unui preşedinte, conform actualei Consti­tuţii, nu pot fi date pe mâna ui per­so­­naj politic precum Antonescu”. 

Eugen Tomac: „Ignorând referendumul din 2009, cel din mai nu poate fi validat de Curtea Constituţională”

Eugen Tomac portretPreşedintele Partidului Mişcarea Populară, Eugen Tomac, apreciază că, prin această mişcare care vizează comasarea referendului de revizuire a Constituţiei cu europarlamentarele, P.S.D. „vrea să-l ţină cât mai aproape pe liderul P.N.L.”. Şi preconizează că Antonescu nu va rămâne candidatul U.S.L. pentru prezidenţiale, P.S.D. urmând să vină cu propriul candidat. Decizia de comasare a alegerilor euro­parlamentare cu referendumul privind revizuirea Constituţiei este, potrivit P.M.P, o nouă încercare în planul foar­te bine pus la punct al P.S.D. de a con­tinua pesedizarea României. „Lui Crin Antonescu i s-a întins o nouă capcană de P.S.D., pentru că P.S.D. nu va re­nun­ţa la a propune un candidat la pre­zi­denţialele din toamnă. Comasarea re­ferendumului de revizuire a Con­sti­tuţiei într-un mod netransparent, fără o dezbatere naţională dăunează Româ­niei, cu alegerile europarla­mentare creează mari dificultăţi”, mai spune, citat de Mediafax, Eugen Tomac.

Acesta, la fel ca M.R.U., declară că proiectul de revizuire a Constituţiei nu ar trebui să fie luat în serios atâ­ta timp cât nu respectă voinţa cetăţe­nilor de la ultimul referendum, referitoare la Parlament unicameral şi la un număr maxim de 300 de parlamentari, altfel, acest text „nu poate fi validat de Curtea Constituţională”.

Întrebat cum comentează decizia U.S.L. de a organiza alegerile prezi­denţiale cu 45 de zile înaintea finali­zării mandatului actualului preşedinte, Eugen Tomac răspunde că „este o în­cercare disperată a celor din U.S.L. de a da semnale clare că nu mai suportă, ci vor să pună mâna pe Justiţie”.

În premieră, românii sunt scoşi la vot în două zileurna-referendum

U.S.L. a anunţat, luni, că alegerile pentru Parlamentul European şi referendumul de revizuire a Constituţiei vor avea loc simultan. Potrivit deciziei Consiliul Uniunii Europene, ale­gerile europarlamentare tre­buie să aibă loc în toate ţările U.E., între 22 şi 25 mai.

În România, Legea 33/2007, privind organizarea şi desfăşu­rarea alegerilor pentru Parla­mentul European, stabileşte că ziua în care se pot organiza ale­gerile pentru Parlamentul Euro­pean este duminica, iar data alegerilor, stabilită în cadrul perioadei hotărâte în acest scop de Consiliul Uniunii Europene, trebuie să fie adusă la cunoş­tinţă publică înainte cu cel puţin 90 de zile, prin publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii Gu­vernului în acest sens. Astfel, Executivul trebuie să anunţe da­ta alegerilor europarlamen­tare cel mai târziu în 23 februarie, anunţă Mediafax.

De asemenea, dacă se in­ten­ţionează ca şi scrutinul euro­pean să se desfăşoare pe par­cursul a două zile, actul norma­tiv care reglementează aceste alegeri va trebui modificat ante­rior fie printr-un proiect de le­ge, fie prin ordonanţă de ur­genţă adoptată de Guvern, ast­fel încât să fie menţionată posi­bilitatea organizării acestor ale­geri şi în altă zi decât duminica.

Vicepreşedintele A.E.P., Marian Muhuleţ, declară, ci­tat de Mediafax, că, în cazul or­ganizării simultane a referen­dumului şi a alegerilor euro­par­lamentare, legislaţia care regle­mentează aceste două domenii ar trebui, de asemenea, amen­dată pentru corelarea unor pro­ceduri şi termene, reglemen­ta­te diferit în legile de organizare.

Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o majoritate de cel puţin do­uă treimi din numărul mem­brilor fiecărei Camere, iar dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camere­le reunite în şedinţă comună hotărăsc cu votul a cel puţin trei pătrimi din numărul depu­taţilor şi senatorilor.

Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referen­dum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării pro­iectului sau a propunerii de re­vizuire. Prin urmare, pentru ca referendumul să aibă loc în 24 şi 25 mai, Parlamentul va trebui să adopte proiectul de revizuire a Constituţiei nu mai devreme de 24 aprilie.

Curtea Constituţională va trebui să se pronunţe, din ofi­ciu, asupra iniţiativei de revi­zuire a Legii fundamentale.

Potrivit Legii referendu­mu­lui, Guvernul va trebui să stabi­lească, prin hotărâre, progra­mul calendaristic al acţiunilor necesare pentru referendum, bugetul şi cheltuielile necesare în vederea organizării şi desfă­şurării scrutinului, modelul ştam­pilei cu menţiunea „VOTAT”, modelul buletinului de vot şi măsurile care trebuie luate de autorităţile publice centrale şi locale pentru buna organizare şi desfăşurare a scrutinului.

Legea privind referen­du­mul prevede că în situaţia în ca­re acesta are loc simultan cu ale­gerile pentru Parlamentul Eu­ropean, organizarea şi desfă­şurarea lui se realizează potrivit prevederilor Legii 33/2007, pri­vind organizarea şi desfăşura­rea alegerilor pentru Parlamen­tul European. În acest caz, am­bele scrutine se realizează în cadrul aceloraşi secţii de vota­re, operaţiunile electorale fiind îndeplinite de către aceleaşi bi­rouri electorale, constituite po­trivit legii. Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puţin jumătate plus unu din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.

Reactualizarea listelor elec­torale permanente se face de către primari, în termen de cel mult cinci zile de la data sta­bilirii zilei referendumului.

Rezultatele centralizate la nivel naţional de către Biroul Electoral Central, cuprinzând numărul voturilor valabil expri­mate pentru fiecare răspuns de pe buletinul de vot, se înain­tează, la Curtea Constituţio­na­lă, în termen de 24 de ore de la încheierea centralizării.

Curtea Constituţională pre­zintă Parlamentului un raport cu privire la respectarea pro­ce­durii pentru organizarea şi desfă­şurarea referendumului naţional şi confirmă rezultatele acestuia.

Legea de revizuire a Con­stituţiei intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, a hotărârii Curţii Constituţionale de confirmare a rezultatelor referendumului.

Preşedintele Curţii Constituţionale, despre referendumul din 2009, pentru unicameral şi număr maxim de 300 de parlamentari: „Nu poate să încalce nimeni decizia poporului”

Mihai Voicu, ironie fin? la pre?edintele CCR, Augustin ZegreanPreşedintele Curţii Constituţionale, Augustin Zegrean, a declarat miercuri, răspunzând unei întrebări privind declaraţiile şefului statului, privind revizuirea Constituţiei şi rezultatul referendumului din 2009 pentru Parlamentul unicameral, că nimeni nu poate să încalce decizia poporului român.

Întrebat, la intrarea în se­diul Curţii Constituţionale, cum comentează declaraţiile pre­şedintelui Traian Băses­cu potrivit căruia, dacă revizuirea Constituţiei nu se face pentru a pune în aplicare referendumul din 2009, nu se justifică, Pre­şedintele C.C.R., Augustin Ze­grean, a spus, citat de Media­fax: „Nu vă răspund la întrebă­rile astea. Nu astăzi”.

Acesta a mai spus, răspun­zând unei alte întrebări, că Par­la­mentul nu poate să încalce de­cizia poporului exprimată prin referendum: „Nu poate să în­calce nimeni decizia poporu­lui român, pentru că în Consti­tuţie, la articolul 2, se spune că suveranitatea aparţine poporu­lui, care o exercită prin organe­le sale liber alese şi prin refe­rendum. Mai mult de atât nu vă pot spune”.

Preşedinte: „Este obligatorie respectarea rezultatului referendumului”

Şeful statului a declarat, marţi, că la revizuirea Consti­tuţiei trebuie să se ţină cont de decizia Curţii Constituţionale privind obligativitatea respec­tării referendumului din 2009, arătând, totodată, că liderul P.­N.L.,Crin Antonescu, şi-a luat „rolul mincinosului” vorbind de 300 de deputaţi, fără a menţio­na şi câţi senatori se doresc. „Aş vrea să discut despre ultima trăsnaie a U.S.L., cea cu Con­stituţia, pe care vor să o treacă prin referendum odată cu euro­parlamentarele. Este în regulă, dar va trebui să ţină cont de câ­teva lucruri foarte importante. Primul şi cel mai important es­te decizia Curţii Constituţionale 682, din 2012, în care se spune că este obligatorie respectarea rezultatului referendumului care viza Parlament unicame­ral şi număr maxim de 300 de parlamentari”.

Preşedintele a adăugat că nu crede că la un interval atât de scurt C.C.R. îşi va schimba jurisprudenţa. „Povestea pe care vrea să o prezinte Crin Antonescu, de data asta, şi-a luat rolul mincinosului, spunând «facem 300 de deputaţi», uitând să spună câte sute de senatori face… Această poveste nu va putea trece de C.C.R. S-au aruncat într-o minciună publi­că ambii lideri ai U.S.L., o min­ciună care va duce la dezo­rientarea electoratului şi va face ca nimeni să nu mai înţe­leagă nimic”, a mai spus Traian Băsescu.

El a adăugat că nu crede că un proiect de Constituţie ca­re nu va ţine cont de refe­ren­dumul din 2009 va fi acceptat de C.C.R.: „Să vedem ce schim­bări vor mai face în perioada următoare la proiectul de revi­zuire a Constituţiei, dar perso­nal cred că au o mare proble­mă, la stadiul acesta, cu ideea de a face un referedum de revizuire a Constituţiei odată cu europarlamentarele. Lucrurile sunt mult prea complicate. Ce­ea ce au scris până acum este de mult prea proastă calitate. Nu trebuie să facem o Consti­tuţie pentru interesele lui Pon­ta şi Crin, de astăzi, ci ne trebu­ie o Constituţie pentru viitorul României”.

Şeful statului a menţionat că C.C.R. a creat foarte multă jurisprudenţă în interpretarea Constituţiei: „Dacă revizuirea Constituţiei nu se face pentru a pune în aplicare referendumul din 2009, nu se justifică revi­zuirea Constituţiei, pentru că, la ce era neclar, C.C. a emis de­ja jurispundenţă care acoperă toate interpretările din Con­stituţia actuală”.

Ligia HUŢU, Oana DIMA

Print Friendly, PDF & Email