Operaţiile estetice şi fertilizarea in vitro nu mai sunt suportate din asigurarea medicală

spitalAsiguraţii vor plăti din propriul buzunar fertilizarea in vitro, corecţiile estetice, internarea în saloane de lux şi asistenţa medicală la cerere, prevede proiectul de hotărâre privind aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru pentru 2014-2015.

 

Un pachet tot mai mic de servicii – asigurate de stat

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015. Potrivit proiectului, o serie de servicii nu sunt decontate din Fondul Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unităţile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz.

Este vorba despre serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive, asistenţa medicală la locul de muncă, asistenţa medicală a sportivilor, unele servicii medicale de înaltă performanţă şi unele servicii de asistenţă stomatologică, altele decât cele prevăzute în norme. De asemenea, asiguraţii vor plăti pentru serviciile hoteliere cu grad înalt de confort, pentru corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta peste 18 ani, cu excepţia reconstrucţiei mamare prin endoprotezare în cazul intervenţiilor chirurgicale oncologice, dar şi pentru unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport, altele decât cele prevăzute în norme.  Totodată, Fondul Unic de Asigurări Sociale de Sănătate nu poate fi accesat pentru serviciile medicale şi eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care, prin activitatea lor, au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraţilor, şi nici pentru eliberarea de acte medicale la solicitarea asiguraţilor.

Toţi asiguraţii vor păti pentru: fertilizarea in vitro, asistenţa medicală la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate în vederea expertizei capacităţii de muncă, a încadrării şi reevaluării gradului de handicap, contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului şi auzului şi contribuţia personală din preţul medicamentelor, a unor servicii medicale şi al dispozitivelor medicale.  În proiect se precizează şi că asiguraţii vor plăti pentru orice serviciu medical solicitat. Fondul nu va deconta nici unele servicii şi proceduri de reabilitare, altele decât cele prevăzute în norme, cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din unităţile medico-sociale, serviciile acordate în cadrul secţiilor sau clinicilor de boli profesionale şi cabinetelor de medicină a muncii, precum şi serviciile hoteliere solicitate de pacienţii ale căror afecţiuni se tratează în spitalizare de zi. Din Fondul Unic de Asigurări Sociale de Sănătate nu vor fi plătite nici cheltuielile de personal pentru medici, farmacişti şi medici dentişti pe perioada rezidenţiatului, serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning familial din structura spitalului, cheltuielile de personal pentru medicii şi personalul sanitar din unităţile sau secţiile de spital cu profil de recuperare a distroficilor, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii, şi activităţile care prezintă un interes deosebit pentru realizarea strategiei de sănătate publică: dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie.

Prestaţii mai puţine şi mai rare

Pe de altă parte, în nota de fundamentare a proiectului se precizează ce conţine pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii de bază. Astfel, în pachetul minimal sunt incluse: servicii medicale de urgenţă medico-chirurgicală, servicii de prevenţie, servicii medicale ambulatoriii de specialitate (pentru specialităţile clinice) şi servicii medicale spitaliceşti – spitalizare de zi şi continuă. Pachetul de bază cuprinde servicii medicale de urgenţă medico-chirurgicală, servicii de prevenţie, servicii medicale pentru afecţiuni acute/subacute/acutizări ale unor boli cronice, servicii medicale pentru afecţiuni cronice (inclusiv monitorizare activă prin plan de management integrat pentru bolile cronice cu impact major asupra îmbolnăvirilor: riscul cardiovascular înalt, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă, boala cronică de rinichi), servicii medicale paraclinice în ambulatoriul de specialitate, servicii de medicină dentară, servicii de spitalizare de zi şi continuă (cu transferarea spre ambulatoriul de specialitate şi spitalizarea de zi a serviciilor medicale pentru care spitalizarea continuă este considerată evitabilă), îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu, medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi dispozitive medicale.

„Pentru toate aceste servicii se are în vedere revizuirea condiţiilor de acordare privind accesul, frecvenţa , astfel încât să răspundă angajamentelor asumate prin Programul de Guvernare", se mai arată în nota de fundamentare a proiectului făcut public înainte ca Eugen Nicolăescu să demisioneze de la conducerea Ministerului Sănătăţii. Contractul-cadru prevede, printre altele, că un medic de familie figurează într-un singur contract al unui furnizor de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi se poate regăsi în contract cu o singură casă de asigurări de sănătate. De asemenea, casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi casele de asigurări de sănătate, la valoarea minimă garantată pentru un punct per capita, respectiv la valoarea minimă garantată pentru un punct per serviciu. Regularizarea trimestrială se face la valoarea definitivă pentru un punct per capita şi per serviciu, până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului, conform normelor, se mai precizează în contractul-cadru. Proiectul este în dezbatere publică până la 7 aprilie.

Print Friendly, PDF & Email