O parte din elita ortopediei mondiale, reunită la Timişoara

“Actualităţi în ortopedie şi traumatologie” este titlul con­ferinţei internaţionale orga­nizate de Asociaţia pentru Dez­voltarea Ortopediei din Timi­şoara şi Judeţul Timiş, eveni­ment care va avea loc în cadrul Zilelor Universităţii de Medi­cină şi Farmacie “Victor Ba­beş”, din Timişoara, sărbători­te în perioada 21 – 22 noiembrie.

 

Alexandr Laka 2Medici chi­rurgi specialişti în ortopedie şi traumatologie din România, din Germania, Ungaria, Rusia şi Israel vor participa la mani­festarea şti­inţifică „Actualităţi în orto­pedie şi traumatologie”, o con­ferinţă internaţională ajunsă la ediţia a II-a. Eveni­mentul este organizat de Aso­ciaţia pentru Dezvoltarea Or­topediei în Timiş, al cărui pre­şedinte este prof. univ. dr. Dan V. Poe­naru, directorul Clinicii II Ortopedie şi Traumatologie Timişoara şi prorector al Uni­versităţii de Medicină şi Far­macie „Victor Babeş”, din Ti­mi­şoara.

Conferinţa se adresează îndeosebi medicilor rezidenţi şi tinerilor specialişti, pentru punerea la punct a unor pro­ble­me importante ce ţin de pa­tologia ortopedică şi trau­ma­tică. Wilhelm Friedl, din Germania, va vorbi despre po­si­bilităţile actuale în tra­ta­mentul fracturilor articulare şi os­teoporotice, Toth Kalman, din Ungaria, va prezenta un tip de proteză cu stent scurt, Ale­xandr Laka (foto), din Fede­raţia Rusă, va prezenta posi­bilităţile actuale în corecţia chirurgicală a scoliozei, Dan V. Poenaru, Iulian Popa şi Ho­ria Vermeşan vor vorbi des­pre valoarea analizei video a miş­cării cu dispozitivul Simi Mo­tion în diagnosticul şi ur­mări­rea afecţiunilor aparatului locomotor, Radu Prejbeanu, Dinu Vermeşan şi Horia Hără­guş, despre chirurgia de înaltă performanţă în slujba sportului profesionist, iar Jenel M. Pă­traşcu, despre tratamente mo­derne în patologia posttrau­matică a genunchiului.

Conferinţa este urmată de ceremonia de acordare a înal­tului titlu de doctor honoris cau­sa prof. univ. dr. Alexandr La­ka, de la Universitatea Priete­niei Popoarelor din Moscova, Federaţia Rusă.

Printre manifestările gru­pate în cadrul Zilelor Universi­tăţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, din Timişoara, se numără şi inaugurarea Cen­trului de formare şi cercetare interdisciplinară, la Facultatea de Farmacie a U.M.F. Timi­şoara, organizarea unei sesiuni ştiinţifice internaţionale “Ten­dinţe în educaţia medicală eu­ropeană”, a unui simpozion de medicină moleculară, de ase­me­nea cu participare interna­ţio­nală şi a unui simpozion nu­mit „Medicina muncii în Banat”.

Anul trecut, tot ADOrT – asociaţie înfiinţată în ideea de a avea un grad de indepen­den­ţă financiară faţă de Bucureşti, pentru organizarea de mani­festări ştiinţifice, academice, pentru traininguri, cursuri şi demonstraţii operatorii – a or­ganizat un eveniment similar, la începutul lunii noiembrie. Conferinţa euroregională “Teh­nologii moderne în ortopedie şi traumatologie” a reunit aproa­pe 200 de medici specialişti din ţară şi din străinătate, printre statele participante numărân­du-se Ungaria, Serbia, Franţa, Germania, Polonia, Israel, Ru­sia, Tunisia şi Turcia. Printre cei prezenţi au fost Wilhelm Friedl, din Germania, Toth Kalman şi Endre Varga, din Ungaria, Marius Scarlat, din Franţa, Erwin Sucher, din Israel, Milorad Mit­ko­vic şi Saşa Milenkovic, din Serbia, Alexandr Laka şi Alexandr Gubin, din Rusia. Au fost dez­bătute aspecte privind tehno­logiile moderne în tratamentul herniei de disc, managementul terapeutic complex al plăgilor în ortopedie, cuplurile de fre­care actuale în artroplastie, dar şi aspecte despre tehnica Ilizarov, o metodă alternativă de tratament în ortopedie.

Print Friendly, PDF & Email