Ion Răducanu, deputat de Timiş, membru în Comisia de Apărare a Camerei Deputaţilor, despre trecerea S.T.S. în subordinea M.A.I.:

„Nu e firesc să laşi comunicarea oficială dintre instituţiile importante ale statului sub control politic”

Ion RaducanuProiectul de lege privind reorganizarea S.T.S. şi trecerea sa în subordinea M.A.I. reflectă o decizie politică, spune deputatul timişean Ion Răducanu, membru în Comisia de Apărare a Camerei Deputaţilor. Opinând că subordonarea S.T.S. unor factori supuşi influenţei politice este hazardată, dat fiind faptul că este vorba despre chestiuni de securitate naţională. 

 

„Nu trebuie sacrificată o instituţie în absenţa unor argumente”

Proiectul de lege care vizează modificarea Legii nr. 92/1996, privind organizarea şi funcţionarea S.T.S., şi a O.U.G. nr. 30/2007, privind organizarea şi func­ţionarea M.A.I. a ajuns la înce­putul a­cestei săptămâni la Camera Deputaţi­lor, confirmă deputatul timi­şean Nicu­lae Mircovici, secretarul Camerei De­putaţilor. Acesta spune că marţi dimi­neaţa, în şedinţa Biroului Permanent, s-a decis trimiterea proiec­tului spre avizare la Guvern şi la Con­siliul Legis­lativ. „În Camera Deputa­ţilor se va lucra pe proiect, în comisii, probabil în cursul săptămânii viitoare, după ce vom primi punctul de vedere de la Gu­vern şi avizul de la Consiliul Legislativ”. Întrebat cine sunt iniţiatorii acestui proiect, Niculae Mircovici răs­punde că nu ştie, apreciind că iniţiativa legisla­tivă a venit „cred că din partea unor de­putaţi, în majoritatea lor mem­bri P.­S.D.”. Forul decizional pentru proiectul de lege, mai spune Niculae Mircovici, va fi Senatul, unde proiectul va ajunge după examinarea lui la Cameră, proce­dură care ar putea dura aproximativ o săptămână, dată fiind solicitarea de dez­batere în procedură de urgenţă a legii.

Deputatul U.N.P.R. de Timiş Ion Răducanu, membru al Comisiei de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Na­ţională a Camerei Deputaţilor, afirmă că intenţia iniţiatorilor proiectului a fost să depună proiectul de lege la Senat. Dar că, ulterior, după consultarea juriş­tilor, proiectul de lege a fost depus la Camera Deputaţilor: „A fost o decizie politică, dar trebuie să facem nu politi­că, ci ceea ce este bine. Oamenii vin şi pleacă, instituţiile statului trebuie să rămână”. Ion Răducanu mai spune că, dat fiind că există o cercetare penală în curs, în luarea unei decizii firesc ar fi să se ţină cont şi de rezultatele aces­tei anchete: „Nu trebuie sacrificată o instituţie în absenţa unor argumente”. Acesta apreciază că ar fi normal ca sis­temul unic de urgenţă să treacă la M.A.I. şi că a fost o greşeală faptul că lu­crurile nu au stat aşa şi până acum. „Dar problema S.T.S. este mai critică, pentru că acest serviciu nu a fost niciodată sub controlul M.A.I., decât, probabil, în perioada comunis­mu­lui. E o decizie politică mutarea S.T.S.-ului la M.A.I. Nu e firesc să laşi comunica­rea oficială dintre instituţiile impor­tante ale statului să se afle sub control politic. Ar fi o greşeală asta, pentru că e vorba aici de chestiuni de siguranţă naţională”, mai spune Ion Răducanu.

Un proiect de lege elaborat de „specialiştii de la Interne”

Proiectul de lege vizând reorga­ni­zarea S.T.S. ca Departament de Tele­co­municaţii Speciale în cadrul M.A.I. are cinci articole, primul dintre aces­tea prevăzând că S.T.S. devine o struc­tură cu personalitate juridică, a cărei ac­tivitate va fi condusă de un secretar de stat, ajutat de trei subsecretari de stat, care vor fi numiţi şi eliberaţi din func­ţie de către premier. Proiectul mai arată că, la momentul intrării în vigoare a proiectului, M.A.I. va prelua de la S.T.S. patrimoniul, bugetul, personalul şi posturile aferente. Proiectul abrogă o serie de articole din Legea S.T.S. care prevăd că serviciul se află sub coordo­narea C.S.A.T. şi prevede că structura generală a Departamentului de Teleco­municaţii Speciale, atribuţiile compo­nentelor sale funcţionale, efectivele şi resursele în timp de pace şi în timp de război, regimul reţelelor şi echipamen­telor de telecomunicaţii speciale şi mobilizarea serviciului se stabilesc prin hotărâre de Guvern. De aseme­nea, proiectul prevede şi modificarea punctului 23 al literei f de la articolul 4 din Legea 415/2002, privind organiza­rea şi funcţionarea C.S.A.T., prin care se stipulează că C.S.A.T. aprobă structu­ra organizatorică, efectivele şi regula­mentele de funcţionare ale S.R.I., S.I.E. şi S.P.P., fiind scos din lege S.T.S. A­ceste modificări legislative sunt justifi­cate, în expunerea de motive a proiec­tului, prin necesitatea îmbunătăţirii managementului informaţiei în cazul situaţiilor de urgenţă.

Luni dimineaţa, premierul Victor Ponta anunţa că se depune la Camera Deputaţilor proiectul de lege privind reorganizarea S.T.S., dar a evitat să ofe­re detalii referitoare la proiectul legis­lativ în discuţie,  precizând, citat de Hot­News, că acesta a fost lucrat de „spe­cialiştii de la Interne”: „Nu ştiu să vă spun mai mult. O să vedeţi proiectul aşa cum a fost depus şi lucrat de specialiştii de la Interne”. Nu există, însă, nicio in­formaţie oficială cu privire la identita­tea celor care au iniţiat proiectul de lege.   

Print Friendly, PDF & Email