Noua Republică respinge ideea dreptei unite după model „colhoz”

Partidul lui Mihail Neamţu, primit în Alianţa Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni, anunţă că va merge pe cont propriu la europarlamentare

Partidul condus de Mihail Neamţu a aderat la marea familie a conservatorilor şi reformiştilor europeni, eveniment marcat şi la Timişoara. Noua Republică anunţă că intenţionează să candideze la europarlamentare pe liste separate, pentru că nu sunt adepţii dreptei unite, „a unei abordări de tip colhoz”.

 

P.N.R., integrat în familia Conservatorilor europeni

Corneliu Berari bustFiliala locală a partidului Noua Re­publică a marcat marţi seara, printr-un eveniment festiv, un moment  semni­ficativ, care a consfinţit recunoaşterea oficială a partidului condus de Mihail Neamţu, ca membru cu drepturi de­pline al Alianţei Conservatorilor şi Re­formiştilor Europeni (AECR).

Potrivit declaraţiilor lui Corneliu Berari, vicepreşedinte al N.R., până în acest moment, familia politică conser­vatoare nu a avut în mod oficial repre­zentanţi în România. “Un partid con­ser­vator de la noi, care şi-a asumat frau­dulos această denumire, a încercat la rândul său o afiliere la marea familie a Conservatorilor europeni, însă această încercare a partidului lui Dan Voicules­cu a fost respinsă”, spune Corneliu Be­rari. Acesta insistă pe asumarea de către reprezentanţii N.R. a rolului de partid autentic de dreapta pe scena po­litică românească, propu­nându-şi într-o manieră programatică să fie ex­ponen­tul valorilor conserva­toare, reprezen­tate în mod tradiţional în societatea românească până în 1920. „Prin adera­rea la A.E.C.R., Noua Republică obţine la nivel internaţional recunoaşterea unei reuşite politice de anvergură isto­rică: reapariţia pe scena politică româ­nească a unui partid care-şi revendică o identitate doctrinară conservatoare. La nouă decenii de la ieşirea Partidului Conservator de pe prima scenă a isto­riei politice, renaş­terea conservatoris­mului românesc prin Noua Republică este recunoscută ca legitimă de cele­lal­te forţe politice conservatoare din Eu­ro­pa, începând de la Partidul Conser­vator din Marea Britanie şi până la Partidul Lege şi Justiţie din Polonia”, se arată într-un comunicat al N.R.

Pledoarie pentru eurorealism în construcţia europeană

Documentul programatic intitulat „Declaraţia de la Praga”, pe care re­prezentanţii N.R. şi l-au asumat în cali­tate de semnatari la aderarea partidu­lui la A.E.C.R., trasează o parte dintre coordonatele definitorii ale angajării partidelor conservatoare în raport cu partidele politice care se definesc a fi de centru-dreapta. Printre acestea, reglementarea minimală a mecanis­me­lor economice, un nivel de taxare cât mai scăzut, sporirea responsabilităţii individuale în detrimentul intervenţiei masive a Statului, sustenabilitatea rezervelor de energie curată, respec­tarea valorilor tradiţionale ale familiei, sprijinirea democraţiilor tinere, regle­mentarea unor măsuri de combatere a imigraţiei şi de stopare a abuzurilor săvârşite în procedurile de azil.

Aşa cum este gândită în acest mo­ment, U.E. evoluează în direcţia fede­ralizării depline, în direcţia creării unor State Unite ale Europei”, opinează Corneliu Berari. Acesta mai spune că N.R. se manifestă pe o poziţie în mod asumat eurorealistă, militând pentru menţinerea suveranităţii, ca atribut al fiecărui stat naţional, în vreme ce res­tul partidelor de dreapta, care au ade­rat la platforma populară, susţine Cor­neliu Berari, sunt adepte ale federali­zării şi renunţării la statul naţional.

Un alt element distinctiv se leagă de conservatorismul fiscal, reflectat în preocuparea sporită faţă de maniera de gestionare a banilor publici. „U.E. i se poate imputa faptul că nu e foarte gri­ju­lie cu banii contribuabililor euro­peni”, declară Corneliu Berari.

„Nu suntem adepţii dreptei unite”

Un alt aspect menţionat se leagă de conservatorismul valorilor, care respectă principiul subsidiarităţii şi acordă fiecărei ţări libertatea de a da propria interpretare setului de tradiţii şi valori la care cetăţenii acesteia ade­ră. În această privinţă, reprezentantul N.R. declară că partidul din care face parte respinge propunerile discutate recent la nivel european, care vizează redefinirea statutului familiei şi creşte­rea permisivităţii în ce priveşte rapor­ta­rea la conceptul de familie tradiţio­nală. „Prin această poziţionare a N.R., piaţa politică din România se limpe­zeş­te. Suntem primul partid care reuşeşte să joace în europene şi care intenţio­nea­ză să candideze la europarlamentare pe liste separate, sub sigla A.E.C.R.”, afirmă Corneliu Berari. Acesta mai spune că, „deşi noi nu suntem adepţii dreptei unite şi nu suntem adepţii unei abordări de tip colhoz, populat cu figuri diferite, suntem deschişi să discutăm pe proiecte concrete şi să susţinem acele proiecte în care credem şi care sunt compatibile cu setul de valori la care noi ne raportăm”.

Print Friendly, PDF & Email