Ministerul Transporturilor propune reducerea unor amenzi aplicate transportatorilor rutieri

TransportatoriMinisterul Transporturilor propune reducerea unor amenzi aplicate transportatorilor rutieri, pe fondul crizei care afectează segmentul de profil, dar şi din cauză că nivelul ridicat al amenzilor determină un grad scăzut de colectare.

 

Oficialii Ministerului Trans­porturilor spun că, în contextul actualei crize economice care se manifestă şi la nivel interna­ţio­nal, şi naţional, este afectat in­clusiv transportul rutier, consi­derat „un pilon al dezvoltării eco­nomico-sociale”. Aplica­rea unor amenzi contravenţio­nale într-un cuantum foarte ridi­cat poate de­termina eliminarea unor opera­tori de transport rutier de pe piaţă şi, implicit, scăderea volumului de schimburi comer­ciale şi a veniturilor aduse de către aceştia la bugetul de stat. „S-a dovedit în practică faptul că aplicarea unor amenzi contra­venţionale într-un cuantum foar­te mare determină un nivel scă­zut de colectare a sumelor res­pective şi o tergiver­sare a pune­rii în executare a amen­zilor, prin contestarea aces­to­ra în instan­ţă”, se arată în nota de funda­mentare a unui proiect de hotă­râre de guvern elaborat de Mi­nis­terul Transporturilor, pen­tru modificarea HG 69/2012, ci­tată de Mediafax. Această hotă­râ­re de guvern stabileşte care sunt în­călcările prevede­ri­lor legisla­ţiei europene şi naţio­nale în dome­niul transportului ru­tier, pe care le împarte în „foar­te grave”, „gra­ve” şi „minore”, precum şi cuan­tumul aferent al amenzilor.

Reprezentanţii Ministerului Transporturilor mai spun că şi partenerii de dialog social au solicitat diminuarea amenzilor contravenţionale aplicate pentru încălcările legii prevăzute în actul normativ în vigoare.

Proiectul iniţiat de Minis­terul Transporturilor prevede diminuarea limitelor amenzilor contravenţionale, pentru faptele considerate foarte grave, de la 14.000 de lei – 18.000 de lei la 9.000 de lei – 12.000 de lei. Prin­tre contravenţiile din această categorie se numără efectuarea transportului rutier fă­ră licenţe, cu documente ex­pira­te sau sus­pendate şi cu ve­hicule care pre­zintă defecţiuni tehnice sau sus­tragerea de la controale.

Pentru faptele grave, cuan­tumul amenzilor este diminuat la 4.000 de lei – 6.000 de lei, faţă de 8.000 de lei – 12.000 delei în pre­zent, iar în cazul celor minore, nivelul sanc­ţiunilor scade la 500 de lei – 2.000 de lei, de la 3.000 de lei – 6.000 de lei. În plus, pentru cele din urmă este inclu­să şi sanc­ţiunea avertismentului, amenda urmând să fie aplicată contra­ve­nienţilor care au primit avertis­ment pentru o faptă mi­noră în ultimele şase luni.

Stabilirea unor amenzi pro­porţionale cu gravitatea încăl­că­rii şi descurajante pentru con­tra­venienţi, care în acelaşi timp vi­zează îndeplinirea componentei de prevenţie şi iau în conside­rare inclusiv situaţia socio-eco­nomică a României la momentul actual, are rolul de a conduce la creşterea competitivităţii şi con­curenţei loiale între operatorii de transport rutier, creează pre­misele dezvoltării unui sistem corect şi coerent pe segmentul transporturilor rutiere şi, în final, contribuie la creşterea pe ansam­blu a economiei”, se mai arată în nota de fundamentare.

Reducerea acestor amenzi este una dintre solicitările firme­lor de profil adresate autorită­ţi­lor. O parte dintre transportatorii de mărfuri au oprit activitatea la începutul săptămânii trecute, acuzând că autorităţile nu îşi res­pectă angajamentele. Mayer Siegfried, secretarul general al Confederaţiei Naţionale Rutiere, a declarat că protestul a fost sus­pendat pe o perioadă nedetermi­nată, în funcţie de un scanden­ţar convenit cu Guvernul. El a pre­cizat că transportatorii au o listă complexă de probleme, care tre­buie discutate cu mai multe in­stituţii, precum Ministerele Trans­porturilor, Mediului, Finanţe­lor, Administraţiei sau Internelor.

Print Friendly, PDF & Email