Integrarea amprentelor digitale în paşapoarte este legală

Anunţă Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Prelevarea amprentelor digitale şi stocarea lor în paşaport constituie o atingere adusă drepturilor la respectarea vieţii private şi la protecţia datelor cu caracter personal, însă măsurile sunt justificate de asigurarea protecţiei documentelor contra utilizării frauduloase, consideră Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

PasaportCurtea de Justiţie a Uniunii Euro­pene a stabilit, săptămâna trecută, că deşi prelevarea şi stocarea amprente­lor digitale în paşaport constituie o atingere adusă dreptului la respectarea vieţii private şi dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, aceste măsuri sunt totuşi justificate, pentru a împiedica utilizarea frauduloasă a paşapoartelor.

C.J.U.E. precizează că Regula­men­tul nr. 2252/2004 prevede că paşapoar­tele includ un suport de stocare de înaltă securitate care conţine, în afară de o fotografie facială, două amprente digitale, ce pot fi utilizate numai pen­tru a verifica autenticitatea paşapor­tului şi identitatea titularului său.

Un cetăţean german a solicitat autorităţilor administrative ale oraşului Bochum eliberarea unui paşaport, refuzând însă prelevarea cu această ocazie a amprentelor sale digitale. În­trucât autorităţile menţionate au res­pins cererea sa, el a introdus o acţiune la Tribunalul Administrativ din Gelsen­kirchen, Germania, solicitând ca res­pectivele autorităţi să fie obligate să îi elibereze un paşaport fără prelevarea amprentelor sale digitale. În acest con­text, Tribunalul Administrativ so­li­cită să se stabilească dacă regulamen­tul, în măsura în care obligă solicitantul unui paşaport să furnizeze amprentele sale digitale şi prevede stocarea aces­tora în paşaport, este valid, în special prin raportare la Carta drepturilor fun­damentale a U.E.

Prin hotărârea pronunţată săp­tă­mâna trecut Curtea de Justiţie a dat practic un răspuns afirmativ la această întrebare. “Chiar dacă prelevarea am­prentelor digitale şi stocarea lor în pa­şaport constituie o atingere adusă drep­tului la respectarea vieţii private şi drep­tului la protecţia datelor cu carac­ter personal, aceste măsuri sunt în ori­ce caz justificate de obiectivul de a asi­gura protecţia paşapoartelor împotriva utilizării lor frauduloase. Curtea consta­tă în această privinţă că măsurile con­testate urmăresc, printre altele, obiec­tivul de interes general constând în pre­venirea intrării ilegale a persoanelor pe teritoriul Uniunii Europene”, se ara­tă într-un comunicat transmis Mediafax.

Potrivit sursei citate, aceste mă­suri urmăresc să prevină falsificarea paşapoartelor şi să împiedice utilizarea lor frauduloasă. “În primul rând, nu reiese din elementele de care dispune Curtea şi nici nu s-a susţinut că aceste măsuri nu ar respecta substanţa drep­tu­rilor fundamentale în cauză. În con­tinuare, Curtea constată că măsurile contestate sunt apte să atingă obiecti­vul privind protecţia paşapoartelor împotriva utilizării lor frauduloase, reducând considerabil riscul ca unor persoane neautorizate să li se permită să intre pe teritoriul U.E. în mod gre­şit”, se mai arată în comunicat.

C.J.U.E. a constatat în special că nivelul de maturitate tehnologică al metodei întemeiate pe recunoaşterea irisului nu atinge nivelul celei înteme­ia­te pe amprentele digitale şi că, din cau­za costurilor semnificativ mai ridicate pe care le implică, aceasta este mai puţin adaptată unei utilizări generalizate.

În ceea ce priveşte prelucrarea amprentelor digitale, C.J.U.E. subli­niază că acestea joacă un rol deosebit în domeniul identificării persoanelor în general. Astfel, compararea ampren­telor digitale prelevate într-un anumit loc cu cele stocate într-o bază de date permite să se stabilească prezenţa în acest loc a unei anumite persoane, fie în cadrul unei anchete penale, fie în scopul realizării unei supravegheri indi­recte a acestei persoane. Cu toate aces­tea, constată că regulamentul preci­zează în mod expres că amprentele digitale pot fi utilizate numai pentru a verifica autenticitatea paşaportului şi identitate a titularului său.

În plus, regulamentul nu prevede stocarea amprentelor digitale decât în paşaport, care rămâne în posesia exclusivă a titularului său.

Print Friendly, PDF & Email