Impozit suplimentar pe masaj erotic şi reviste deocheate

Inedita propunere legislativă are printre iniţiatori şi un senator timişean

Masaj eroticCu sau fără indicii legate de gradul de golire al bugetului de stat, pe lângă celebra iniţiativă a impozitului pe autostop, în Parlament a fost depus recent un proiect de lege ce vizează impozitatea suplimentară a saloanelor de masaj erotic şi a publicaţiilor deocheate. Ineditul proiect de lege îl are printre iniţiatori şi pe senatorul P.N.L. de Timiş Ben-Oni Ardelean.

 

Impozit XXX

Ineditul proiect de lege de­pus recent la Senat, numit „Pro­punere legislativă pentru modi­ficarea şi completarea Legii nr. 196/2003, privind prevenirea şi combaterea pornografiei, pre­cum şi a Legii nr. 571/2003, pri­vind Codul Fiscal” îi are printre iniţiatoripe senatorii P.N.L. Ben-Oni Arde­lean şi So­rin Roşca Stănescu

Proiectul prevede, printre altele, accizarea produselor şi serviciilor cu caracter porno­gra­fic, precizând că măsurile insti­tuite nu pot fi catalogate drept cenzură, având în vedere că “accesul la materiale şi servicii cu caracter pornografic nu va fi restricţionat, ci doar limitat, cu scopul ocrotirii minorilor, dar şi al moralei publice, precum şi a limitării efectelor evaziunii fis­cale în domeniu”. IBen-Oni Ardeleanniţiatorii mai susţin că necesitatea accizării produselor şi serviciilor de acest gen îşi găseşte fundamentul atât în prevederile similare, existen­te la nivel european, cât şi în “politica fiscală modernă, adop­tată de Guvernul României”.

Mai precis, se doreşte, prin acest proiect de lege, instituirea unei accize fixe pentru fiecare obiect sau publicaţie cu caracter pornografic, precum şi achita­rea unei taxe anuale de licenţă de către operatorii economici care prestează activităţi de tip striptease sau masaj erotic. Ar­gumentul, expus în motivaţia proiectului de lege, este că ma­te­rialele cu caracter pornogra­fic, precum şi serviciile de aceas­tă natură, nu reprezintă o ne­ce­sitate şi nici bunuri de larg con­sum, ci pot fi încadrate cu uşu­rinţă în categoria bunurilor de lux, şi, în aceste condiţii, “ne­cesitatea taxării suplimentare devine evidentă, măsura având un impact pozitiv asupra veni­turilor la bugetul de stat”.

Sorin Rosca StanescuPentru a nu lăsa lucrurile nelămurite, proiectul de lege începe cu definiţii, arătând că, de exemplu, prin materiale cu caracter pornografic se vor în­ţelege publicaţii, obiecte, foto­grafii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, filme, înregistrări video şi/sau audio, spoturi publicitare, programe şi aplicaţii informatice, piese muzi­cale, precum şi orice alte forme de exprimare care prezintă com­portament sexual explicit sau sugerează o activitate sexuală şi că “prin obiect cu carcater por­nografic se înţelege acel obiect, indiferent de forma sau mate­rialul din care este realizat, care are scopul de fi folosit pentru stimularea actului sexual sau în orice alt scop erotic”.

Striptease doar cu scenă, camere de masaj, doar cu toaletă proprie

Proiectul de lege prevede şi norme clare legate de localurile de striptease şi saloanele de masaj erotic. Astfel, localurile în care se prezintă programe eroti­ce, de striptease trebuie să aibă spaţiile de desfăşurare a acti­vităţii inaccesibile privirilor din exterior, să aibă pază asigurată, să nu folosească o reclamă stra­da­lă indecentă şi să fie ampla­sate la o distanţă mai mare de 250 de metri faţă de şcoli, inter­nate sau lăcaşuri de cult. Toto­dată, există şi prevederi legate de spaţiul minim şi amenajările interioare, în sensul că localurile respective vor trebui să aibă, prin lege, o suprafaţă de mini­mum 100 de metri pătraţi şi să deţină cel puţin o scenă.

În cazul saloanelor de ma­saj erotic, prevederile legale obligatorii sunt şi mai intere­sante. Pe lângă obligativitatea suprafeţei de minimum 100 de metri pătraţi, camerele în care se desfăşoară aceste activităţi trebuie să fie dotate cu grup sanitar propriu şi trebuie să angajeze doar per­sonal calificat în profesia de teh­nician masor. Deşi se ştie că, în general, clien­ţii nu merg la ast­fel de saloane pentru că au gâtul înţepenit.

Publicaţiile cu caracter por­nografic, potrivit aceleiaşi pro­puneri legislative, trebuie să fie destinate exclusiv persoanelor majore şi să fie prezentate în ambalaje care nu permit răs­foirea sau vizionarea la stand.

Nu scapă de braţul legii nici persoanele care realizează site-uri cu caracter erotic sau porno­grafic, care sunt obligate să le paroleze, iar accesul la acestea va fi permis numai după ce s-a plătit un abonament lunar de uti­lizare, stabilit de realizatorul site-ului şi declarat la organele fiscale. Totodată, se interzice rea­lizarea şi administrarea site-uri­lor având caracter pedofil, zoo­fil sau necrofil.

Proiectul de lege nu uită să precizeze şi accizele care se speră că se vor încasa în urma aplicării acestui act normative. Astfel, pentru revistele porno se va plăti un euro pe bucată, pen­tru filmele porno trei euro pe bu­cată, pentru obiectele cu carac­ter ponografic, cu valoare unita­ră de până la 50 de euro, cum ar fi, de pildă, vibratoarele, se va plăti 10 euro pe bucată, iar pen­tru cele care depăşesc 50 de eu­ro, adică, probabil gonflabile, se va plăti 20 de euro pe bucată.

Completare la “Legea autostopului”

Proiectul de lege depus la Senat are ca scop declarat creşterea veniturilor de stat, scop asumat şi de un alt pro­iect de lege devenit celebru în ultimele zile – cel de interzi­cere sau impozitare a auto­stopului. Astfel, în  condiţiile în care reţeaua de transport public rutier este inexistentă între multe localităţi, inclusiv în Timiş, neexistând auto­buze sau microbuze care să aibă curse regulate, iar multe linii ferate folosite de nave­tişti s-au închis, Guvernul U.S.L. vrea să interzică sau să impoziteze în regim de taxi una dintre cele mai prac­ti­ca­te metode de transport rutier din România – autostopul, pe motiv că este o practică ilicită cu efecte semnificative asu­pra transportului local şi cel judeţean.

Astfel, persoanele fizice sau cele juridice nu vor mai putea realiza transport public de persoane cu un autoturism dacă nu respectă prevederi­lor Legii privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. În acest scop, Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanţă de ur­genţă.

Iniţiatorii proiectului actului normativ motivează noile reglementări şi urgenţa acestora prin faptul că legis­laţia în vigoare nu prevede dispoziţii pentru sancţionarea respectivelor fapte care să descurajeze aceste practici ilicite în activitătile de trans­port rutier de persoane. Ei mai spun că menţinerea aces­tei stări de fapt, prin perpe­tuarea practicilor ilicite, afec­tează profund activitatea în­treprinderilor autorizate şi mediul concurenţial, având un impact negativ inclusiv asupra bugetului de stat prin diminuarea veniturilor înca­sate ca urmare a neplăţii ta­xelor şi impozitelor aferente activităţilor de transport ru­tier de persoane neautorizate desfăşurate de către per­soa­ne fizice şi juridice.

Situaţia actuală, se arată în acelaşi proiect, reclamă o intervenţie imediată pentru “întărirea şi perfecţionarea instrumentelor legale de com­batere a activităţilor de trans­port rutier de persoane neau­torizate, inclusiv prin stabi­li­rea unei sancţiuni contra­venţionale având un puternic caracter disuasiv, de natură a face intervenţia organelor abilitate mai eficientă”, “eli­minarea acelor practici în transportul rutier de persoa­ne prin utilizarea autoturis­melor, care afectează sigu­ranţa circulaţiei rutiere”, pre­cum şi “garantarea unui me­diu concurenţial corect pe piaţa transportului rutier de persoane.”

Altfel spus, Guvernul Pon­ta vrea să creeze cadrul legal prin care pot fi sancţionate persoanele fizice sau juridice care efectuează activităţi ne­autorizate de transport rutier de persoane prin utilizarea autoturismelor. Potrivit pro­iectului, constituie contraven­ţii şi se sancţionează cu amen­dă de la 1.000 lei la 5.000 de lei efectuarea de transport public de persoane cu auto­turism de către persoanele fizice sau juridice fără res­pectarea prevederilor legale, conform cărora transportul în regim de taxi sau trans­portul în regim de închiriere se poate executa numai de transportatori autorizaţi.

Este greu de imaginat însă cum se vor aplica aceste prevederi legale, cum vor lucra agenţii fiscali puşi să depisteze autostopişti, şi cum vor dovedi aceştia că o per­soană surprinsă într-o ma­şină e autostopist, rudă sau prieten al conducătorului auto. În plus, ce alternativă oferă Guvernul care vrea să stopeze această practică, într-un judeţ mare, precum Timişul, unde reţeaua rutieră de transport public lipseşte cu desăvârşire pe zone destul de mari?

Economist: “Unele din propunerile de impozitare din ultima perioadă intră în sfera penibilului”

bobitan nicolaeEconomistul Nicolae Bobiţan, con­ferenţiar universitar la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrare a Afa­cerilor din cadrul Universităţii de Vest Ti­mişoara, susţine că unele dintre pro­punerile de impozitare din ultima pe­rioadă intră în sfera penibilului şi că reprezintă un indiciu că Statul nu ştie de unde să mai facă rost de bani la buget. “Din punctul meu de vedere, multe din aceste proiecte recente legate de impo­zitare suplimentară intră în sfera peni­bilului şi reprezintă un indiciu că s-a cam ajuns la fundul sacului, şi că nu se ştie de unde să se mai scoată bani. Din pro­punerile recente de impozitare, fezabil e doar acel proiect legat de construcţii speciale, care e normal, până la urmă, pentru că şi companiile trebuie să plă­tească pentru acest gen de construcţii, la fel cum plătesc persoanele fizice. În ce­ea ce priveşte propunerile ciudate legate de impozitare, cum ar fi acea impozita­re a autostopului, pe lângă faptul că sunt imposibil de aplicat, sunt ridicole şi arată că Guvernul, pentru că nu i-a ieşit planul cu acciza pe carburanţi, caută surse alternative de a mai strânge bani.”

Print Friendly, PDF & Email