Guvernul nu renunţă la ideea exploatării de gaze de şist la Buziaş

Un proiect de lege care propune stoparea forajelor petroliere în zonele turistice a primit aviz negativ de la Executiv

Guvernul acorda, la sfârşitul anului trecut, licenţă de exploatare a gazelor de şist în zona Buziaş. Asta fără să ţină cont de avertizările legate de posibilitatea ca prin această formă de exploatare să se infesteze stratul de apă freatic, lucru echivalent cu distrugerea staţiunii. De atunci au urmat proteste, memorii şi interpelări, transmise Guvernului chiar de parlamentari U.S.L. Executivul nu ţine cont de toate aceste proteste şi avertizări şi, recent, a dat aviz negativ unui proiect de lege care propunea scoaterea staţiunilor turistice din perimetrele pentru care pot fi date licenţe de exploatare a gazelor de şist. Ceea ce înseamnă că nu renunţă la ideea de exploatare de gaze de şist în zona Buziaş.

O propunere legislativă pentru protejarea staţiunilor balneoclimaterice

extragere gaze de sistSenatorul orădean P.D.-L. Gavri­lă Ghilea a depus, recent, în Parla­ment un proiect legislativ de modificare a Legii petrolului, prin care se doreşte ca staţiunile turistice să fie exceptate din lista perimetrelor în care se fac ex­ploa­tări de gaze de şist. Acesta declară că, în ultima vreme, pe harta perime­trelor petroliere de exploatare, dezvol­tare şi exploatare concesionate prin apel public de ofertă de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale au fost incluse şi unele staţiuni turistice de interes naţional şi local: Băile Felix, Buziaş, Eforie, Costineşti şi Vama Ve­che. În argumentaţia adusă proiectului de lege arată că această situaţie a se­mănat îngrijorare în rândul comunită­ţilor şi autorităţilor locale, care acuză compromiterea perspectivelor de promovare şi dezvoltare a activităţilor turistice din cauza informaţiilor con­tra­dictorii privind tehnologiile ne­convenţionale de explorare şi exploa­tare a hidrocarburilor lichide şi gazoase prin metoda fracturării hidraulice. Cu atât mai mult, spune Gavrilă Ghilea, cu cât acestea sunt controversate în mai multe state din Europa şi SUA şi pre­zintă un risc ridicat de poluare a me­diului înconjurător. Propunerea legis­lativă solicită extinderea interzicerii efectuării de operaţiuni petroliere în intravilanul acestor staţiuni turistice. În acest sens, aduce şi un argument legat de faptul că şi Băile Felix, şi Bu­ziaş au primit curând statutul de staţiu­ne balneoclimaterică: „Printre primele criterii stabilite prin lege pentru ates­tarea unor localităţi de interes naţional sau local figurează amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanţi, exis­­tenţa studiilor şi documentelor care atestă prezenţa şi valoarea facto­rilor naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat) din punct de vedere calitativ şi cantitativ precum şi constituirea perimetrelor de protecţie ecologică, hidrogeologică şi sanitară a facturilor naturali de cură”.

Cu alte cuvinte, exploatările petro­liere în aceste zone, generatoare de poluare industrială, vin în contradicţie chiar cu statutul de staţiune balneocli­materică a unor zone precum Buziaş şi Băile Felix, care atrag turişti prin ca­lităţile speciale ale apelor minerale, res­pectiv geotermale. Iar exploatările petroliere au risc crescut de poluare de proporţii a stratului de apă freatic. În varianta unor exploatări de acest gen, generatoare de poluare, şi Buziaş, şi Băile Felix riscă să-şi piardă statutul de staţiune balneoclimaterică, pe care de abia l-au obţinut, după demersuri repe­tate şi îndelungate.

Neconcordanţă între deciziile comisiilor din Senat

buzias statiune parcPână ca proiectul de lege al sena­torului orădean Gavrilă Ghilea să ajun­gă în plen, Guvernul s-a grăbit să trans­mită un aviz legat de această propu­nere legislativă, aviz care, după cum era de aşteptat, este negativ. Punctul de vedere al Executivului este semnat de către prim-ministrul Victor Ponta. Motivaţia pentru care nu este de acord cu propunerea legislativă este surprin­zătoare, premierul precizând că s-au încheiat deja contracte cu investitori pentru aceste exploatări, contracte ca­re nu mai pot fi reziliate: „În măsura în care prin soluţia legislativă preconizată s-ar avea în vedere a se interveni asu­pra raporturilor juridice stabilite în ba­za acordurilor petroliere deja încheiate între autoritatea competentă şi una sau mai multe persoane juridice române ori străine, semnalăm că aceasta ar contraveni principiului neretroactivită­ţii legii civile, instituit prin Constituţie, deoarece ar produce efecte juridice pentru trecut, precum şi principiul li­bertăţii contractuale, ce rezultă tot din Constituţie”.

Totuşi, Victor Ponta omite să pre­cizeze că aceste contracte nu sunt moş­­tenite, ci au fost încheiate tocmai pen­tru că Guvernul pe care îl conduce a dat avize de exploatare, aşa cum e şi cazul Buziaşului. „Motivaţia aceasta că s-ar bloca nişte contracte aflate în de­rulare şi s-ar afecta activitatea de ex­ploatare a petrolului este una hilară, atâta vre­me cât Legea petrolului are prevederi clare de reglementare în acest sens. Din punctul meu de vedere, niciunul dintre argumentele expuse în acest aviz ne­gativ dat de Guvern nu stă în picioa­re”, ne-a declarat senatorul Gavrilă Ghilea.

Culmea e că în Senat proiectul de lege a primit când aviz favorabil, când negativ de la diverse Comisii, probabil în funcţie de componenţa acestora. Astfel, a primit aviz favorabil de la Consiliul legislativ, aviz favorabil de la Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului şi aviz negativ de la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia economică, in­dustrii şi servicii. „Eu nu renunţ la sus­ţinerea acestui proiect de lege, şi am speranţa că, în ciuda avizului negativ dat de către Guvern, propunerea va fi susţinută de colegi şi va fi adoptată în plen”, spune Gavrilă Ghilea.

Demersuri fără efect

În 4 decembrie 2012, Guvernul emitea H.G. 1188 /2012, prin care îşi dădea acordul faţă de concesiunea pentru explorare-dezvoltare de gaze de şist în Buziaş. Executivul susţinea că încheierea acestui acord este benefică, deoarece prin explorarea perimetrului EX – 11 Buziaş, situat într-o zonă ca­racterizată printr-un grad de cercetare mai redus, condiţii morfologice dificile şi o structură geologică cu un grad mare de risc, sunt create premisele evidenţierii unor noi zăcăminte de ţiţei şi gaze naturale: „Lucrările de explora­re sunt necesare pentru descoperirea unor resurse şi rezerve de hidrocar­buri, în zone neexplorate sau în zone situate la adâncimi mari, în vederea cercetării”.

Poziţia este surprinzătoare, pentru că o parte din reprezentanţii actualului Guvern, inclusiv premierul Victor Pon­ta, au criticat, în perioada când erau în Opoziţie, acordarea de licenţe pentru exploatarea gazelor de şist. Întrucât ex­ploatările de gaze de şist sunt conside­rate unele dintre cele mai poluante for­me de extracţie de resurse minerale, Pri­măria Buziaş a anunţat că se opune ofi­cial exploatării gazelor de şist în zonă.

Primarul oraşului, Alger Ilaş, a anunţat că a înaintat Guvernului Ro­mâ­niei un memoriu prin care îşi expri­mă dezacordul cu privire la exploatare în Buziaş şi solicită revocarea sau, după caz, încetarea prin orice modali­tate legală a producerii efectelor acte­lor legislative prin care s-au acordat licenţe de exploatare în zona Buziaş. O poziţie similară o are conducerea Sta­ţiunii Buziaş, care s-a alăturat demer­surilor Primăriei, solicitând revocarea licenţelor de exploatare acordate. Până acum, însă, aceste demer­suri nu au avut niciun efect.

În ultimele luni, prin intermediul Parlamentului, Guvernul a fost inter­pelat de mai mul­te ori în privinţa ex­ploatării de gaze de şist în zona Buziaş, solicitându-i-se să renunţe la această iniţiativă care ar putea distruge sta­ţiunea timişeană. Parlamentarii care au înaintat aceste interpelări au pre­cizat că oraşul Buziaş este atestat ca staţiune turistică, de interes naţional, beneficiind de o ines­timabilă bogăţie de ape minerale, ex­ploatate pentru consum, îmbuteliere şi comercializare, turism şi tratament bal­near, şi că “opi­niile activiştilor de mediu şi ale spe­cialiştilor în domeniu sunt îngrijoră­toare, subliniind riscurile majore care se asociază iminent foră­ri­lor de pro­spectare, respectiv exploa­tare a gaze­lor de şist, punând în discu­ţie distru­ge­rea ireversibilă a resurselor de ape mi­nerale şi a climatului deosebit al zonei”.

Staţiunea Buziaş ar putea fi afec­tată major, conform aceloraşi inter­pelări, prin poluarea apei freatice şi a celei de suprafaţă, consumul imens de apă dulce, potabilă, care ar duce la sărăcirea apelor de suprafaţă sau a ce­lei freatice, posibilitatea distrugerii zăcământului hidromineral al staţiunii (apele minerale), eliminarea în atmo­sferă de chimicale, substanţe radioac­tive, apariţia unor iazuri de decantare cu substanţe toxice, chimicale, metale grele, substanţe radioactive, produ­cerea unor cutremure şi reducerea suprafeţei de teren disponibilă pentru agricultură, împădurire, activităţi benefice mediului.

Print Friendly, PDF & Email