Fundaţia directorului Filarmonicii, evacuată de Primărie în următoarele două săptămâni

Un nou episod din sinuoasa saga imobiliară a Timişoarei s-a consumat vineri, când în conferinţa de presă săptămânală, viceprimarul Traian Stoia a vorbit despre proxima evacuare a F.A.C.T., fundaţia deţinută de directorul Filarmonicii, din spaţiul deţinut la Bastion, în zona Pieţei 700. Este invocată obligativitatea efectuării urgente a plăţii datoriilor acumulate în contul Primăriei Timişoara, sume estimate la 60.000 de lei. 

O iminentă evacuare silită?

Bastion sediu FACTÎn cea mai recentă conferinţă de presă susţinută, Traian Stoia a făcut din nou referire la imobilele aflate pe lista neagră a Municipalităţii, pentru abaterea de la prevederile legale. De această dată, vizaţi au fost atât proprie­tarii de clădiri aparţinând patrimoniu­lui oraşului, cât şi proprietarii care deţin terenuri sau clădiri aflate în sta­re avansată de degradare, dar care nu fac parte din categoria clădirilor cu va­loare istorică. Nemulţumirile vicepri­ma­rului social-democrat Traian  Stoia s-au legat însă şi de proprietarii care nu şi-au res­pectat obligaţiile contractuale asumate faţă de Primăria Timişoara. Un exem­plu a fost cel al Fundaţiei Academice Culturale Timişoara, con­dusă de directorul Filarmonicii de Stat “Bana­tul”, Ioan Coriolan Gârboni. Situaţia litigioasă cu F.A.C.T., dezbă­tută în in­stanţă, va fi tranşată, potrivit decla­ra­ţiilor viceprimarului, în regim de ur­genţă, iar măsurile legale se vor aplica, cel mai probabil, în orizontul urmă­toarelor două săptămâni…

Un  contract controversat

Traian Stoia viceprimar Timisoara (3)F.A.C.T. a închiriat de la Primărie, în 2007, un spaţiu – de 200 de metri pă­traţi în interior şi 470 de metri pătraţi amplasaţi în curte – în clădirea Bastio­nu­lui. După ce viceprimarul Traian Stoia a preluat sarcina de a gospodări desti­nele imobiliare ale oraşului, au apărut şi primele informaţii legate de situaţia contractului încheiat de F.A.C.T. Care a nemulţumit oficialii Municipalităţii.

Viceprimarul Traian Stoia a făcut în august referire la posibilitatea eva­cuării forţate a reprezentanţilor F.A.­C.T. din spaţiul deţinut în clădirea Bastionu­lui, pe strada Coriolan Brediceanu, vi­zavi de clădirea Clinicii de Oftalmologie.

Viceprimarul spunea că a şi discu­tat cu proprietarul F.A.C.T., directorul Filarmonicii, pe care l-ar fi înştiinţat că, dacă nu va preda spaţiul şi nu va aduce cheile reprezentanţilor Primă­riei, va dispune aplicarea imediată a legii. Mai mult decât atât, acesta făcea trimitere şi la discuţia purtată cu un executor judecătoresc, precizând că “procedura durează aproape două săp­tămâni. Evacuarea e simplă. Cu banii e mai complicat”.

Nemulţumirile viceprimarului, ivi­te imediat după preluarea poziţiei sale administrative, erau numeroase şi fă­ceau referire la expirarea contractului de închiriere încă din luna octombrie 2012, fără notificarea prealabilă, aşa cum prevede legea, cu 30 de zile înain­te de expirarea contractului, cu privire la vreo intenţie de prelungire a acestu­ia, dar şi la chestiuni legate de neres­pectarea clauzelor contractuale asuma­te şi la neplata unor datorii restante că­tre Primărie. Viceprimarul s-a declarat extrem de nemulţumit şi de faptul că F.A.C.T. ar fi subînchiriat, fără consim­ţământul Primăriei,  spaţiul unei socie­tăţi comerciale, S.C. Versatile Art S.­R.L., al cărei unic acţionar este chiar F.A.­C.T. Versatile Act S.R.L. avea însă un obiect de activitate diferit de activită­ţile culturale declarate ca scop iniţial.

Potrivit informaţiilor oferite în vară de Traian Stoia, imediat după ce această societate a intrat în posesia spaţiului, Primăriei i s-ar fi solicitat “permiterea funcţionării unui bar, cu servicii de alimentaţie şi spectacol. Punctul forte al acestora erau nişte exerciţii în jurul unei bare din inox”.

Despre contractul iniţial, asumat de F.A.C.T., viceprimarul afirma că aces­ta făcea referire explicită la imperati­vul întreţinerii imobilului şi la necesi­tatea efectuării unor investiţii de mi­nimum 70% din valoarea totală contrac­tuală. Traian Stoia reclama, tot în au­gust, şi nivelul scăzut al chiriei perce­pu­te pentru spaţiul închiriat de Funda­ţie, de doar 3.500 de euro/lună, în condiţiile în care valoarea reală estima­tă ar fi de aproximativ 14.000 de euro/lună. În această situaţie, valoarea cu­mulată a datoriilor către Primăria Ti­mişoara s-ar ridica la aproximativ 60.000 de lei. Traian Stoia indică drept factori responsabili pentru situaţie inclusiv pe angajaţii Primăriei Timişoara, mai cu seamă pe cei îndrituiţi “să gestioneze averea publică”. Vizat de declaraţiile lui Traian Stoia a fost în august şeful Bi­roului Urmărire Venituri din Valorifica­rea Patrimoniului din cadrul Direcţiei Economice a Primăriei, pe care Stoia îl aprecia drept “absolut penibil”. Chestionat atunci de TIMPOLIS asu­pra afirmaţiilor viceprimarului cu refe­rire la valoarea prestaţiei sale profe­sionale, Bogdan Dumitru, şeful Bi­rou­­lui Urmăriri Venituri, a preferat să fie reţinut în declaraţii şi să nu comen­teze în niciun fel referirile jignitoare la adresa sa ale superiorului ierarhic.

Ioan GarboniCert este însă că executarea silită a reprezentanţilor F.A.C.T. nu s-a în­tâmplat în termenul de două săptă­mâni preconizat de executorul judecă­toresc  consultat atunci de Traian Stoia.

Coriolan Gârboni: “Justiţia va comenta declaraţiile viceprimarului”

Contactat telefonic pentru a oferi un punct de vedere asu­pra decla­raţiilor viceprimarului, direc­torul Filarmonicii Banatul şi deţi­nătorul F.A.C.T. a de­clarat: “Nu ştiu ce spune dum­nealui (viceprimarul Traian Stoia – n.red.) Nu cunosc de­claraţiile. Nu le cunosc şi nu le comentez. Le comen­tează Jus­tiţia”.

În august, răspunzând în­tre­bărilor pe acelaşi subiect adresate de TIM­POLIS,  Corio­lan Gârboni fă­cea refe­rire la faptul că va intenta un proces Primăriei pe această spe­ţă, invocând faptul că  “am închiriat un spaţiu in­salubru, am investit nişte bani şi l-am adus în con­diţii foarte bune”.

Print Friendly, PDF & Email