Firma care a subevaluat sediul P.S.D. Timiş, scos la vânzare de Primărie, aleasă să facă şi a doua evaluare

Întrebare TIMPOLIS: “Care au fost criteriile de selecţie a evaluatorului?”. Răspuns Primărie: “-“

E mai bine de o lună de când s-a lăsat o tăcere adâncă în cazul intenţiei de vânzare, de către Primăria Timişoara, a unui sediu mult subevaluat, către P.S.D. Timiş. Interesant, dar după scandalul mediatic creat de această decizie, Municipalitatea a încredinţat a doua evaluare aceleiaşi firme. Întrebată pe ce criterii a selectat evaluatorul, Municipalitatea tace. Întrebată pe ce criterii s-a făcut evaluarea, oferă un răspuns care nu spune nimic. Întrebată despre valoarea lucrărilor de renovare şi îmbunătăţire pe care A.D.P., fostul proprietar, le-a făcut clădirii, Primăria ne îndrumă spre A.D.P., deşi societatea este în subordinea sa, deci Municipalitatea are o evidenţă clară a contabilităţii acesteia.

Evaluare de cel puţin opt ori mai mică

Sediu PSD Timis Splai T VladimirescuMunicipalitatea a decis să scoată la vânzare imobilul amplasat în Timi­şoara, pe splaiul Tudor Vladimirescu nr. 26, la o valoare de 441.176,71 de lei fără T.V.A. Evaluarea imobiliară, făcută de S.C. AB Consulting S.R.L., menţionează un preţ mediu de 107 eu­ro/mp util şi o valoare totală de 99.160 de euro + TVA, pentru suprafaţa utilă de 957,41 de metri pătraţi a imobilului, şi se referă la clădire, fără a lua în considerare terenul aferent.

În Ra­portul de evaluare imo­bi­liară globală al S.C. West Property Ad­visor, aflat pe site-ul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, la fila 24, pentru zona 2 din Timişoara, zonă în care se află imobilul, sunt menţio­na­te urmă­toarele valori de referinţă exprimate în euro pe metrul pătrat suprafaţă utilă: 840 euro/ mp – parter şi etaj şi 620 euro /mp – demisol. Re­zultă un preţ minimal, ştiind că imobi­lul are demisol şi trei nivele, de 785 de euro / mp util fără TVA”, spune An­drei Văcaru, preşedintele F.C. Timiş.

Prin urmare, evaluarea realizată de S.C. AB Consulting S.R.L. este de aproape opt ori mai mică faţă de valoarea de referinţă, pe baza căreia notarii publici din Timişoara percep taxele minime către Stat la vânzarea-cumpărarea unui imobil. “Înmulţind această estimare cu suprafaţa utilă consemnată în raportul de evaluare, făcut public pe site-ul Primăriei Timi­şoara, pentru imobilul din Splaiul Tu­dor Vladimirescu nr. 26, rezultă suma de 751.566,85 de euro fără TVA, la care se adaugă devizul A.D.P. Timi­şoara de peste 770.000 de lei.Valoarea totală minimă calculată este, în aces­te condiţii, de peste 922.000 de euro, fără TVA. La această valoare se ada­ugă preţul terenului a cărui suprafaţă nu o cunoaştem”, mai spune Andrei Văcaru.

Un  aspect interesant în această tranzacţie este şi faptul că decizia vânzării acestui imobil, cu o suprafaţă de circa 1.300 de metri pătraţi, în care P.S.D. Timiş stă cu chirie de mai bine de un an, a fost luată în câteva zile de la depunerea cererii pentru vânzare. 4 septembrie a fost data la care P.S.D. a solicitat Municipalităţii analizarea posibilităţii vânzării acestei clădiri. Câteva zile mai târziu, era aprobată. Iar în 24 septembrie, subiectul era deja pe ordinea de zi a Consiliului Lo­cal. În condiţiile în care alte partide, de exemplu F.C. Timiş şi P.D.L. Timi­şoa­ra, aşteaptă de luni de zile să le fie atribuit un spaţiu cu chirie, la care legea le dă dreptul.

Întrebare: “Care au fost criteriile de selecţie a evaluatorului?”. Răspuns: “-“

Am întrebat reprezentanţii Pri­măriei Timişoara – printr-o solicitare adresată în baza Legii 544/2001, pri­vind liberul acces la informaţii de in­teres public – pe ce criterii s-a făcut evaluarea, de s-a ajuns la o sumă atât de mică, de circa 100.000 de euro? Am primit un răspuns care nu clarifică nimic: “Criteriile care au stat la baza evaluării imobilului sunt cele specifice în raportul de evaluare, întocmit de că­tre evaluatorul autorizat S.C. AB Consulting S.R.L.”. Adică? Nu se pier­de, însă, nimeni în “detalii”.

Am cerut, de asemenea, Munici­palităţii să ne indice care au fost cri­teriile de selecţie a evaluatorului. În­trebarea aceasta a fost ignorată.

Care este costul total al renovă­rilor şi al îmbunătăţirilor făcute aces­tui imobil din fondurile A.D.P., în ulti­mii patru ani?, a fost o ultimă între­bare la care am solicitat clarificări din partea Primăriei Timişoara. Era fi­resc să fie informaţii cunoscute şi să primim un răspuns clar, în condiţiile în care S.C. Administrarea Domeniu­lui Public S.A. se află în subordinea Primăriei. Ni s-a răspuns că transferul dreptului de proprietate asupra acestei clădiri, din patrimoniul S.C. Admi­nistrarea Domeniului Public S.A. în cel al Primăriei Timişoara, s-a făcut în 18 decembrie 2012, prin hotărâre de Consiliu Local, imobilul fiind atribuit P.S.D. Ti­miş pe bază de contract de închiriere. “Imobilul a fost preluat de la S.C. A.D.P. S.A., cu valoare de 451.701 lei, conform fişei mijlocului fix, trans­misă Primăriei Municipiului Timişoa­ra”, mai spun reprezentanţii Munici­palităţii. Dar, pentru obţinerea datelor privind valoarea lucrărilor de reno­vare şi îmbunătăţire realizate în ultimii patru ani din fondurile A.D.P., am fost îndrumaţi să ne adresăm acestei so­cietăţi. Un răspuns care lasă loc la mul­te semne de întrebare. Cum se poate ca Primăria să scoată la vânzare un imobil din patrimoniul său fără să aibă aceste informaţii şi fără să veri­fice dacă raportul de evaluare a ţinut cont de ele?

O nouă evaluare, dar cu aceeaşi firmă

La finalul lunii septembrie – după şedinţa de Consiliu Local în care vânzarea imobilului de pe splaiul Tudor Vladimirescu către P.S.D. Timiş nu a fost aprobată în Consiliul Local – lipsindu-i doar un vot –, prima­rul Ni­colae Robu anunţa că va cere o nouă evaluare a clădirii. După ce prima evaluare – , făcută, spune edi­lul, la solicitarea viceprimarului social-democrat, Traian Stoia – a fost făcu­tă tot de această firmă. Iar apoi, în func­ţie de rezultatul noii evaluări, va solicita o contraexpertiză.

Liviu Barbu, fost director A.D.P.: “Pentru ce s-a chinuit Primăria să transforme o ruină într-o clădire modernă?

DCF 1.0TIMPOLIS a prezentat în mai multe articole situaţia legată de imobi­lul de pe splaiul Tudor Vladimirescu numărul 26, clădire aflată de ani de zi­le în proprietatea A.D.P., care a chel­tuit sume consistente pentru renova­rea şi întreţinerea acesteia. Surse din A.D.P., care au dorit să-şi păstreze ano­nimatul, ne-au declarat că la respecti­va clădire, A.D.P. a făcut renovări şi îmbunătăţiri care se apropie ca valoare de preţul cu care este scos acum la vânzare imobilul: “Să nu uităm că este vorba despre 1.300 de metri pătraţi. Dacă ai scoate la vânzare o clădire de acest gen printr-o agenţie imobiliară, cred că preţul cerut şi obţinut ar fi de cel puţin 1,5 milioane de euro”.

Acum câţiva ani, imobilul a fost preluat de către A.D.P. fără acoperiş, cu un singur nivel, fiind plin de bos­chetari. A fost reabilitat, s-a rezolvat problema igrasiei, s-au făcut tratamen­te chimice, a fost etajat şi mansar­dat. “Voiam să înfiinţăm acolo un cen­tru de dezvoltare pentru proiecte euro­pene, de care Timişoara chiar are ne­voie. Primăria s-a chinuit ani de zile, cu fonduri proprii, să transforme o ruină într-o clădire modernă şi spaţioasă. Cu ce scop? ne putem întreba acum”, ne declara fosta conducere a A.D.P.

F.C. Timiş propune ca în sediul de pe splaiul T. Vladimirescu să fie mutat Spitalul de Oncologie

Andrei VacaruDat fiind că Primăria şi-a expri­mat intenţia de a repune la vot, în ur­mătoarele şedinţe de Consiliu Local, acest proiect, reprezentanţii F.C. Ti­miş protestează, atrăgând atenţia că se pune la cale o afacere ilegală: “Am mai spus că ne dezicem de modul prin care persoane alese să vegheze la res­pectarea legii şi la buna gestionare a patrimoniului oraşului ajung să decidă contra interesului timişorenilor, ape­lând la mijloacele unei aparente decizii democratice pentru a face jocuri de in­terese personale şi de grup”.

În plus, F.C. Timiş solicită retra­gerea de pe ordinea de zi a următoare­lor şedinţe ale Consiliului Local Timi­şoara a Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării acestui imobil către P.S.D. Timiş şi solicită sesizarea insti­tuţiilor abilitate să verifice legalitatea demersului aleşilor locali. “Cerem şi cetăţenilor Timişoarei să ia poziţie faţă de acest act aflat la limita legii, prin care valori din patrimoniul Timişoarei sunt trecute, la preţ de apartament, în posesia unor persoane sau organizaţii aflate la putere”, declară Andrei Văcaru.

Acesta propune ca, în condiţiile în care P.S.D. Timiş mai deţine un spaţiu în Timişoara, pe b-dul Eroii de la Tisa, în imobilul de pe splaiul Tudor Vla­dimirescu nr. 26 să fie mutat Spitalul de Oncologie, aflat temporar în cămi­nul unui liceu din Timişoara, sau a al­tei instituţii pentru care Primăria Ti­mişoara plăteşte chirii pentru funcţio­na­rea acesteia.

Print Friendly, PDF & Email