Drumurile Naţionale vor să reducă poluarea în localităţile foarte tranzitate

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România anunţă că organizează consultări publice în vederea elaborării planurilor de acţiune pentru reducerea poluării fonice în localităţile care au înregistrat pe drumurile naţionale un trafic de minimum 3.000.000  treceri de autovehicule.

DCF 1.0Măsura, spun reprezen­tan­ţii C.N.A.D.N.R., este luată ca ur­mare a finalizării de către Mi­nisterul Mediului şi Schim­bări­lor Climatice a procedurii de analizare şi evaluare a hărţilor strategice de zgomot elaborate de către C.N.A.D.N.R. În acest context, atât autorităţile publi­ce, cât şi persoanele interesate pot formula pe tot parcursul lu­nii noiembrie observaţii sau pro­puneri cu privire la această te­matică, prin e-mail la adresa management-zgomot@andnet.ro. De asemenea, pot fi organizate consultări publice directe, acolo unde există o cerere expres for­mulată de către autorităţile pu­bli­ce şi/sau a publicului inte­resat.

În acest sens, participan­ţilor la consultări le vor fi puse la dispoziţie atât informaţii cu caracter descriptiv (misiunea C.N.A.D.N.R. S.A., glosare, în­trebări frecvente şi răspunsuri), cât şi informaţii concrete refe­ritoare la lista proiectelor în curs de elaborare şi, pe măsura realizării lor, produsele finale în format electronic, respectiv hărţi de zgomot şi planurile de acţiune, alături de documen­taţia aferentă.

Informaţii suplimentare pri­vind consultările publice pentru elaborarea planurilor de acţiune pentru reducerea zgo­motului generat de traficul ru­tier în localităţile care au înre­gistrat pe drumurile naţionale un trafic de minim 3.000.0000 treceri de autovehicule pot fi găsite pe site-ul www.cnadnr.ro în cadrul secţiunii „Comuni­care”, la rubrica „Anunţuri de mediu”

Print Friendly, PDF & Email