Două proiecte de centre intermodale, la Timişoara. Ambele blocate

În Timiş, autorităţile au vorbit până în acest moment despre două proiecte care fac trimitere la acelaşi concept de centru intermodal. Cert este că nu e demarat niciunul. Unul, din cauză că, inexplicabil, autorităţile judeţene au decis relocarea lui de la Recaş, unde Statul avea teren, la Remetea, unde nu are şi e nevoie de exproprieri.  Celălalt, pentru că încă nu se ştie de unde vor putea fi atrase fondurile.

 

Două proiecte cu un destin similar?

Aeroportul International Traian Vuia TimisoaraÎn Timiş, autorităţile au vorbit pâ­nă în acest moment despre două pro­iecte care fac trimitere la acelaşi con­cept de intermodalitate. Unul dintre acestea este Centrul Regional Inter­mo­dal de Transport Mărfuri, mutat inexplicabil de la Recaş la Remetea Mare, deşi studiul de fezabilitate şi o parte dintre avize fuseseră deja obţi­nute pentru Recaş. Proiectul Centrului Regional Intermodal de Transport Mar­fă Timişoara a fost prima iniţiativă de acest gen din ţară. Autorităţile ju­deţene şi-au anunţat intenţia de reali­zare a unui astfel de proiect încă din 2011, însă soarta proiectului e indecisă încă. Cum decizia de relocare la Reme­tea Mare a atras după sine nevoia cla­rificării unor situaţii ce ţin de pro­prie­tatea asupra terenului pe care se do­reşte realizarea proiectului, Timi­şoara a pierdut teren considerabil în faţa Iaşiului, care a depus un proiect simi­lar, pentru care speră la identifica­rea unor surse de finanţare în decursul lui 2014. În cazul Iaşiului, situaţia pro­prietăţii asupra terenului e clară: aces­ta aparţine Statului, proiectul ur­mând să fie realizat în comuna Hol­boca.

Dan IdoluÎntre timp, C.J. Timiş a decis alo­carea unei sume preliminare de 1,5 milioane de lei, pentru achiziţionarea de terenuri în vederea relocării proiec­tului Centrului Intermodal de Trans­port Marfă Timişoara în zona Remetea Mare. Doar că şansele Timişoarei de a obţine fonduri din bugetul pentru 2014 pentru acest proiect sunt infime. Asta dacă e să fie luat în calcul faptul că ofi­cialii Ministerului Transporturilor şi-au anunţat deja priorităţile strategice pe termen mediu pentru anii 2014 – 2016. Iar printre obiectivele de inves­tiţii anunţate nu se regăseşte Centrul Inter­modal Timişoara. Şansele de a accede la finanţare din bani europeni sunt şi ele mici, căci fondurile alocate pentru astfel de proiecte în cadrul Pro­gramu­lui Operaţional Sectorial “Trans­port”, Axa prioritară 3 – Monitorizarea secto­rului de transport în scopul îmbu­nătă­ţirii protecţiei mediului, a sănătăţii uma­ne şi a siguranţei pasagerilor, domeniul major de intervenţie 3.1. – Promovarea transportului intermodal, sunt insufi­ciente pentru a acoperi nevoile de finanţare ale mai multor aplicanţi. 

Celălalt proiect, de dată mai recen­tă, a fost anunţat la nivel de intenţie de că­tre managerul Aeroportului Interna­ţio­nal “Traian Vuia”, Dan Idolu, şi vi­zează realizarea unui terminal inter­mo­dal la Aeroport.

Scepticism faţă de realizarea unui terminal intermodal la Aeroportul Timişoara

În septembrie, reprezentanţii Aeroportului Internaţional Timişoara îşi anunţau intenţia de a dezvolta un terminal intermodal, care să asigure conexiunea între Aeroport şi mijloace­le de transport rutier. Scopul era creş­terea numărului de pasageri, iar esti­marea iniţială de costuri prevedea un necesar de teren de 243.000 de metri pătraţi şi o investiţie de peste 110 mi­lioane de euro. 

“Avem în vedere realizarea la Ti­mişoara a unui terminal intermodulat, astfel încât transferul de la aeronavă la sistemul rutier de transport să fie ra­pid. Să avem un sistem integrat, co­mer­cianţii de tichete să ofere pachete pentru toate mijloacele de transport în co­mun. Am făcut un studiu în acest sens, care prevede construcţia unei ae­rogări lângă aeroport, cu posibilitatea de extindere în funcţie de volumul de trafic. Între aerogară şi aeroport vrem să dezvoltăm un centru comercial ast­fel încât să asigurăm surse suplimen­tare pentru funcţionarea aeroportului”, declara Dan Idolu, directorul general al Aeroportului.

Finanţarea acestui proiect ar pu­tea fi asigurată din fonduri U.E. alo­cate domeniului Transporturilor în exerciţiul financiar 2014 – 2020, exis­tând însă şi posibilitatea încheierii unor parteneriate cu companii private.

Am încercat să îl contactăm pe di­rectorul Aeroportului, Dan Idolu, pen­tru detalii despre stadiul în care se află proiectul, dar acesta nu a fost de găsit.

Autorităţile judeţene şi-au anun­ţat, din vară, intenţia de a demara de­mersurile necesare pentru încadrarea Aeroportului Internaţional Timişoara în actele oficiale ale Co­misiei Euro­pe­ne drept Centru Inter­mo­dal de Trans­port Persoane. Şi aceas­ta în contextul în care C.E. a anunţat sistarea acor­dă­rii ajutoarelor de stat pentru aeropor­turile regionale care rea­lizează un trafic mai mare de 200.000 de pasageri pe an. 

Cornel SamartineanFostul director al Aeroportului In­ternaţional “Traian Vuia” Timişoara, Cornel Sămărtinean, actual deputat P.D.-L., se declară, însă, sceptic faţă de această intenţie a reprezentanţilor C.J. Timiş, susţinând că, pentru ca aeropor­tul să poată deveni centru intermodal, este necesară o investiţie de aproape o sută de milioane de euro, bani de care C.J. Timiş este puţin probabil să dispună în perspectivă apropiată.

În prezent, pe agenda discuţiilor dintre C.J. Timiş şi Primăria Timi­şoara, se află şi problema proprietăţii asupra Aeroportului Timişoara, ambele instituţii anunţându-şi intenţia de a intra în posesia a 80% din acţiunile de la Aeroport, care sunt deţinute în acest moment de Statul Român, repre­zen­tat prin Ministerul Transporturilor.

Ben Oni Ardelean: “Realizarea unui Centru Intermodal la Timişoara, dependentă de factori strict politici”

Ben Oni ArdeleanSenatorul liberal Ben Oni Arde­lean acuză tergiversarea, într-o ma­nie­ră tipic românească, a luării unei de­cizii în ce priveşte solicitarea Timi­şoarei de a construi un Centru Inter­mo­dal. Acesta apreciază că nu infra­structura precară, nici situaţia nesolu­ţionată încă a proprietăţii asupra tere­nurilor şi nici apartenenţa sau nu a Ro­mâniei la Spaţiul Schengen sunt prin­cipalele motive pentru care un astfel de proiect nu a fost avizat încă de Guvern: „Problemele de ordin funcţional sunt rezolvabile, problema este una de de­cizie politică”. Senatorul liberal consi­deră că soluţiile tehnice vor fi identi­ficate imediat ce efectele lobby-ului po­litic, constând într-o acţiune a tuturor fac­torilor de decizie, se vor face simţite.

Senatorul liberal consideră că Ae­roportul Internaţional Timişoara poate asigura cu succes nevoile regiunii, prin angajarea într-o competiţie cu şanse reale cu mari aeroporturi cum sunt Vie­­na şi Budapesta. Şi aceasta, prin prac­ticarea unui sistem de taxe mai mici. În plus, localizarea geografică a Timi­şoarei ar reprezenta un avantaj în ra­port cu unii posibili competitori. „Timi­şoara e în U.E., Belgradul nu e. (…) Ti­mişoara poate fi conectată uşor cu în­treg restul regiunii. Localizarea geo­grafică a Timişoarei permite realiza­rea unui hub pentru întreaga regiune”, declară Ben Oni Ardelean, care crede în şansele de perspectivă ale Timişoa­rei de a dezvolta proiectul Centrului In­termodal. În plus, mai spune el, conec­tarea Timişoarei cu aeroporturi mari ale Europei şi realizarea unui hub pen­tru cargo ar genera locuri de muncă şi ar transforma Aeroportul Timişoara într-un pion regional important în ce priveşte culoarele de trafic aerian.

Senatorul liberal apreciază însă că, în maniera tipic românească, cea mai bună decizie este amânarea deciziei: “Şi în contextul acesta s-a tot amânat o deci­zie care, în opinia mea, este majoră. Frus­trarea mea este că înţeleg că nu sunt bani, dar noi cerem doar avizul favorabil”.

Print Friendly, PDF & Email