Aviația Utilitară, încă împărțită între Primărie și Consiliul Județean?

Ultimul audit remarcă probleme serioase generate tocmai de neclaritățile prelungite ani de zile

turnul de control aeroportul CiocaDe mulți ani, din perioada când a început să se vorbească despre necesitatea lichidării participațiilor Consiliului Județean Timiș în tot felul de societăți fără profit, se discută aprins în ședințele de plen și despre nevoia lămuririi situației încurcate de la Aviația Utilitară. Aici împărțirea patrimoniului între Primăria Timișoara și Consiliul Județean continuă să iște și astăzi semne de întrebare pe care nici măcar inspectorii Curții de Conturi nu le mai descâlcesc.

 

Un raport cu multe nebuloase

Curtea de Conturi a făcut public, zilele trecute, un raport vizând contro­lul încheiat la societatea Aviația Utili­tară, despre care se știe de ani de zile că e afectată de o împărțire ciudată a patrimoniului între Primăria Timișoara și Consiliul Județean.

Despre aceleași neclarități legate de patrimoniu se discută și în raportul de audit, care consemnează că „nu s-au luat măsuri de corectare a operațiu­nilor privind calcularea și înregistrarea eronată în evidența entității a amor­ti­zării construcțiilor aflate în proprie­tatea Primăriei Timișoara”, precum și „înregistrarea eronată în evidența con­tabilă a unor bunuri care sunt în pro­prietatea altei entități, respectiv în pro­prietatea Timișoara, dobândite în urma acțiunilor demarate pe cale judecăto­rească, conform extrasului de C.F. (te­ren pentru aterizare, decolare, aeroga­ră, hangar, corp administrativ, construcții)”.

Curtea de Conturi confirmă, de altfel, ce se spunea de ani de zile și la Consiliul Județean Timiș, și la Primăria Timișoara, fără să se ia o măsură con­cretă – faptul că „nu au fost clarificate cu documente legal întocmite (pre­dare- primire) clădirile ce se află în fo­losința Aviației Utilitare din proprie­tatea Primăriei Timișoara, nu se cu­noaște valoarea evaluată și reevaluată a acestora de către proprietar”, iar Aviația Utilitară a plătit impozit Primă­riei Timișoara pentru… clădirile Primă­riei Timișoara. Totodată, raportul con­semnează că nu e mai clară situația nici în ceea ce privește terenurile Avia­ției Utilitare din proprietatea publică a județului Timiș, și respectiv supra­fețele de teren ce trebuiau declarate în vederea impunerii la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

Peste toate acestea s-au mai adău­gat și niște nereguli legate de faptul că „societatea nu a acționat pentru recu­perarea creanțelor în cadrul terme­nului legal de prescripție, respectiv nu a promovat acțiuni în justiție pentru creanțele raportate la clienți incerți sau în litigiu”. În plus, în acest cadru incert, trei persoane au fost remu­ne­rate cu indemnizație de cenzor, în con­dițiile în care aveau mandatul expirat, iar instituția a efectuat plăți fără a de­ține documente cu nivelul de remune­rație al cenzorilor, aprobat de Aduna­rea Generală a Acționarilor.

Consiliul Județean încă nu știe bine cine conduce societatea

Titu Bojin portretAstfel, raportul de audit publicat zilele trecute vine în completarea unor discuții purtate la sfârșitul anului tre­cut în plenul C.J. Timiș, discuții care au culminat cu o concluzie halucinantă, a unor consilieri județeni: C.J. Timiș nu a știut o bună bucată de timp cine este în Adunarea Generală a Acționarilor la Aviația Utilitară, societate la care nu este acționar minoritar, ci majoritar. „Ne-am trezit în situația că am desem­nat pe cineva care a înscris la Regis­trul Comerțului ceea ce a dorit per­soana respectivă, și nici până în acest moment nu am reușit să rezolvăm această problemă. La Aviația Utilitară, timp de șapte – opt ani nu s-a știut cine e în A.G.A. Am avut surpriza să ni se spună în plenul C.J. Timiș că nu se știe cine e A.G.A. la societatea respectivă”, se afirma, într-o interpelare prezentată plenului.

Situația, din punct de vedere al procedurilor de la Registrul Comerțu­lui, după cum precizează chiar condu­cerea C.J. Timiș, nu este clară nici azi. „Pentru Aviația Utilitară, nici în acest moment nu s-au putut face demersu­rile la Registrul Comerțului, pentru că nu se cunosc numerele de telefon și actele de identitate ale persoanelor care fac parte din Consiliul de Admi­nistrație. Aceste persoane urmează să meargă la notarul public, să dea o declarație care să țină loc de cazier judiciar, după care vor fi înregistrate la Registrul Comerțului. Abia după ce se fac aceste demersuri, dumnealor pot îndeplini calitatea de reprezentant al C.J. Timiș în Consiliul de Administrație la Aviația Utilitară”, se preciza în aceeași ședință.

Consilierul județean P.C. Traian Stancu a afirmat în acest context că în perioada următoare administrația județeană va trebui să-și rezolve toate problemele legate de societățile la care este acționară și că de trei mandate a solicitat să se clarifice problemele legate de Aviația Utilitară, și nu o dată a cerut C.J. Timiș să spună clar cine e în A.G.A. la această societate, fără să i se dea un răspuns clar. 

La rândul său, Gheorghe Bolo­ga, președintele Comisiei Economice a C.J. Timiș, spune că situația trenea­ză, fără să se aducă clarificările nece­sare. „De nu șiu câte luni se vorbește despre alegerea unui reprezentant în Consiliul de Administrație al Aviației Utilitare. Se bate apa în piuă fără să se facă nimic concret. O perioadă s-a în­cercat să se dea de un fost director al societății, din Cluj, care nu se știe pe un­de mai e acum”, ne-a declarat Gheor­ghe Bologa.

Litigii în prelungire

Pe lângă deficiențele lega­te de administrare, problema împărțirii patrimoniului so­cie­tății între Primăria Timișoara și C.J. Timiș, menționată și în raportul Curții de Conturi, a afectat în ultimii ani activitatea Aviației Utilitare Timișoara. Aerodromul de pe Calea To­ron­talului este unul dintre cele mai vechi din țară, fiind con­struit în perioada interbelică, cu destinația de aeroport al orașului. Utilizat, în diferite etape, de societăți și companii aeriene ca și LAR, LARS, Avia­san, Aerodromul și-a schimbat succesiv subordonarea. În pe­rioada antebelică, a aparținut Primăriei Timișoara, apoi a a­juns în administrarea Minis­terului Transporturilor, până în 2002, când a fost transferat C.J. Timiș.

Din cauza acestor schim­bări, au intervenit litigii între Primărie și administrația jude­țeană, pentru partajarea tere­nurilor și a clădirilor aferente. S-a spus nu o dată că aceste li­tigii au făcut imposibilă mate­ria­lizarea parteneriatului prin care urma să se deruleze pro­iectul de modernizare al aero­portului, că trebuie să se re­zol­ve foarte repede neînțelegerile cu Primăria, legate de infra­structură și patrimoniu și că aceste neînțelegeri au împie­dicat dezvoltarea normală a societății.

Aceleași probleme au fost recunoscute și de președintele C.J. Timiș, Titu Bojin, care a promis în 2013 că, până la sfâr­șitul anului, această problemă să fie rezolvată: „E adevărat că de ani de zile se prelungește această situație, de parcă ci­neva ar avea un interes ca a­ceastă problemă să nu se re­zolve. Încercăm să rezolvăm situația la toate societățile în care sunt probleme”.

2014 a prins însă Aviația Utilitară în aproximativ ace­eași conjunctură.

Șanse de dezvoltare care nu mai trebuie ignorate

Încă din 2010 se vorbește insistent despre demararea proiectului prin care Aeroportul Cioca ar putea fi transformat într-o alternativă la Aeroportul Internațional „Traian Vuia”. Printre obiectivele proiectului de modernizare se numără asigurarea de servicii utilitare, servicii de agrement, business, cursuri de pilotaj și parașutism și înființarea unui muzeu pentru aeronave. Variantele au fost dis­cutate de Comisiile de Urba­nism și de Administrație Publi­că, din cadrul C.J. Timiș și Pri­mă­riei Timișoara, însă inițiati­ve­le concrete au întârziat să apară.

Toate aceste obiective nu pot fi realizate decât printr-un parteneriat funcțional, atâta vreme cât terenul pe care este construit aeroportul, amplasat la ieșirea din Timișoara, pe Ca­lea Torontalului, aparține Con­siliului Județean Timiș, iar o par­te din clădiri sunt ale Primăriei Timișoara. O variantă conve­ni­tă de cele două instituții a fost constituirea unei societăți co­mune celor două unități admi­nistrative pentru realizarea unui studiu de fezabilitate, dezvolta­rea pistei și a infrastructurii ae­roportului.

Unii consilieri județeni spun că această propunere a rămas la nivel de intenție și că nu au mai existat întâlniri comune pe a­ceastă temă, pentru a se stabili cum se va dezvolta acest proiect.

Cum tot la stadiul de pro­iect a rămas și realizarea unei baze aeriene a S.M.U.R.D. la Aeroportul Utilitar. La sfârșitul anului 2011, după multe inter­venții, Timișul primea pentru Spitalul Județean un elicopter destinat urgențelor medicale. Acesta nu a rămas, însă, nicio­dată în Timiș, fiind garat la A­rad, pe considerentul că în județul vecin este o infrastructură mai adecvată. Acest lucru este con­trazis de către reprezentanții Aviației Utilitare Timișoara, ca­re susțin că la Aeroportul Cioca e­xistă toate dotările necesare pentru ca elicopterul să rămână aici.

Însăși Aviația Utilitară Timi­șoara a fost creată, încă din 1962, ca structură care să aibă toată infrastructura necesară unei astfel de baze aeriene – spații pentru aterizare, hangar pentru heliport, și că la Timi­șoa­ra există o infrastructură și o tradiție în acest sens. Mai mult, în zona Aeroportului Utili­tar i-a fost alocată Direcției de Sănătate Publică Timiș, prin ho­tărâre de consiliu local, o supra­față de teren care acum are toa­te utilitățile pentru a funcționa ca bază aeriană S.M.U.R.D. Locația e considerată cu atât mai bună cu cât în zonă s-ar pu­tea demara construcția Spita­lului Regional, care ar putea avea heliport în imediata apro­piere, de pe care să decoleze și unde să aterizeze elicopterul cu urgențe medicale.

Print Friendly, PDF & Email