Debut de an universitar 2013 - 2014 sub semnul frământărilor de ordin administrativ

Aproape 3000 de studenţi din Timişoara au rămas fără locuri în cămin

Începutul de an universitar 2013 – 2014 a readus în atenţie problemele legate de situaţia locurilor de cazare în cămine pentru studenţii care învaţă în cele patru universităţi ale Timişoarei. Miile de studenţi care iau cu asalt căminele se dovedesc mult mai numeroşi decât posibilităţile de cazare ale universităţilor. Potrivit unor statistici intermediare, numărul de solicitări de locuri de cazare pentru anul universitar 2013 – 2014 este de peste 16.500. Aceasta în vreme ce numărul locurilor disponibile în cămine ajunge abia la aproximativ 13.000.

Criză de locuri de cazare la U.V.T.

caminul Camelia UVTCazarea studenţilor se dovedeşte o problemă spinoasă pentru Universitatea de Vest din Timişoara. Aceasta poate aco­­peri doar aproximativ 60% din totalul solicitărilor, după cum spune reprezentantul uni­versităţii, Florin Jurcă. Pro­centul studenţilor cazaţi, apre­ciază Florin Jurcă, este mult mai mare decât ceea ce oferă similar universităţile din Occi­dent studenţilor proprii. O sta­tistică finală pe universitate pentru acest an nu este încă disponibilă, de pro­blemele de acest gen ocupân­du-se, în ur­ma descentralizării adminis­tra­tive, reprezentanţii fiecărei fa­cultăţi în parte.

Ceea ce e însă cert este faptul că sumele aferente chi­riilor au rămas neschimbate fa­ţă de anul universitar prece­dent şi variază între 65 de lei şi 100 de lei/persoană, în funcţie de condiţiile de cazare oferite.

U.V.T. are o capacitate de apro­ximativ 3.000 de locuri de caza­re, în nouă cămine, dintre care şapte sunt amplasate în Com­plexul Studenţesc, iar două, în alte zone ale oraşului.

Prof. univ. dr. Marilen Pir­tea, rectorul Universităţii, spune că solicitările înregis­trate au fost în jur de 6.000, în timp ce U.V.T. are aproximativ 3.000 de locuri disponibile în cămine. „Mai avem posibilita­tea să asigurăm locuri supli­mentare în baza unor acorduri existente între universităţi. Anul acesta, Universitatea de Medicină şi Farmacie ne-a pus la dispoziţie 75 de locuri. Astfel de acorduri constante de cola­borare există de mai mulţi ani şi cu U.M.F., şi cu Universita­tea Politehnica şi le mulţumesc pentru că ne sprijină.”

Referitor la numărul stu­denţilor U.V.T. care s-au cazat în căminele Politehnicii, rec­torul Marilen Pirtea a precizat că nu dispune de o situaţie exactă, pe motiv că studenţii merg acolo efectiv, văd care sunt condiţiile, află care sunt tarifele şi se cazează în urma solicitării proprii. Cum U.V.T. nu distribuie propriu-zis locuri în căminele Politehnicii, nu există o cuantificare fizică a numărului de studenţi cazaţi acolo, însă, potrivit unor esti­mări, este posibil să fie în jur de 100 – 120 de studenţi.  

Oferta de locuri de cazare a U.V.T. s-ar putea îmbunătăţi în perspectivă, însă numai după finalizarea lucrărilor la căminul studenţesc aflat acum în con­strucţie, care are o capacitate de 700 de locuri. Fondurile dispo­nibile pentru finalizarea lucră­rii sunt însă insuficiente, iar pe perioada verii au fost necesari bani şi pentru îmbu­nătăţirea condiţiilor oferite de celelalte cămine. Recent, a fost anvelo­pat Căminul 12, pentru izolare termică, şi a fost mon­tat par­chet în Căminul 15.

Marilen Pirtea mai spune că în Timişoara există pentru studenţi şi posibilitatea de a se caza în cămine private şi lan­sează un apel celor care deţin astfel de imobile să se adre­se­ze U.V.T., pentru a încheia acor­duri de colaborare. În baza unor astfel de acorduri, apreciază Marilen Pirtea , ar putea exista beneficii pentru ambele părţi: studenţii ar beneficia de tarife globale negociate la valori mai mici decât tarifele pe care le-ar obţine individual, iar gradul de ocupare al acestor cămine ar creşte considerabil.  

La Medicină şi la Politehnică, toate cererile de cazare au fost soluţionate

Administratorul căminelor Universităţii de Medicină şi Farmacie, Filip Fiat, spune că gradul de ocupare a căminelor este de 100%, dar precizează că nu au existat cereri respinse sau rămase nesoluţionate. Cele şapte cămine ale U.M.F. Timi­şoara, unul situat chiar lângă Universitate şi celelalte şase, amplasate în Complexul Stu­denţesc, au o capacitate totală de 2.500 de locuri de cazare, la un număr total de aproximativ 6 000 de studenţi.

Nivelul tarifelor a rămas şi aici neschimbat faţă de anul universitar anterior, variind în­tre 75 de lei şi 200 de lei/lună/persoană, în funcţie de condi­ţiile de cazare oferite. Situaţia este diferită atunci când vine vorba despre studenţii admişi pe locuri cu taxă, adică cele nesubvenţionate de la bugetul de stat. Dacă doresc un loc de cazare în căminele U.M.F., ei trebuie să plătească între 185 şi 310 lei/lună/persoană.

Aceeaşi situaţie se întâl­neşte şi la Universitatea Poli­tehnica din Timişoara. Potrivit prorectorului prof. univ. dr. Dan Daniel, capacitatea de cazare în căminele Universi­tăţii Politehnice din Timişoara este de 6.057 de locuri. Cererile de cazare depuse până în seara de 29 septembrie, 5.400 la nu­măr, au fost  soluţionate favora­bil, iar în cursul zilei de 1 octom­brie se lucra încă la procesarea cererilor de cazare depuse ul­terior acestui moment, pentru cele 650 de locuri de cazare rămase neocupate.

Din partea studenţilor de anul I au fost depuse 1.369 de solicitări de locuri de cazare, dintr-un total de 2.200 de stu­denţi înmatriculaţi în primul an de studiu. Pentru studenţii din anii mai mari funcţionează un sistem de precazare menit să degreveze administraţia că­minelor de procesarea anuală a tuturor solicitărilor venite din partea studenţilor politehnişti.

Tarifele în cele 16 cămine ale Politehnicii destinate stu­den­ţilor şi în cele două cămine puse la dispoziţia doctoranzilor şi a cadrelor didactice variază între 95 şi 100 de lei/persoană/lună, pentru studenţii admişi pe locuri fără taxă, şi urcă până la 245 de lei, pentru cei înscrişi pe locuri nesubvenţionate de la bugetul de stat.

Prorectorul Dan Daniel pre­cizează că toate căminele care aparţin Universităţii Poli­tehnice au fost reabilitate în ultimii opt ani, acestea dispu­nând în prezent de mobilier nou şi servicii de televiziune prin cablu şi internet.

La Medicină Veterinară, situaţia finală a locurilor de cazare e în lucru

Responsabilii cu cazarea din cadrul Universităţii de Şti­inţe Agricole şi Medicină Vete­rinară a Banatului elaborau în­că, în prima zi a anului univer­sitar, situaţia finală a distribuţiei locurilor în cămine, potrivit afirmaţiilor prorectorului, prof. univ. dr. Olimpia Iordă­nes­cu. Până în acel moment, fuse­seră procesate, conform acele­iaşi surse, 1.037 de cereri, toate soluţionate favorabil.

Capacitatea totală de caza­re a căminelor U.S.A.M.V.B.T. ajunge la 1.300 de locuri, dis­tri­buite în cinci cămine. Condi­ţii­le de cazare sunt diferite, înce­pând de la camere care au ac­ces la grupuri sanitare, băi şi duş comune, în Căminul 1, şi până la camere dotate cu bucă­tărie şi baie proprie, în căminul de familişti C5.

Preţurile, în regim cu taxă, fără subvenţii de la bugetul de stat, variază de la 230 de lei/persoană/lună, în căminul C1, până la 300 de lei/persoană/lună în căminul de familişti C5.

Există alternative de cazare, dar nu întotdeauna la îndemâna studenţilor

keys for contractAlternativele care stau la îndemâna studenţilor ce nu şi-au găsit loc în spaţiile de cazare ale Universităţii de Vest variază între posibilitatea de a se adresa unei agenţii imobiliare, în nădej­dea că îşi vor găsi o locuinţă, şi parteneriatele individuale pe care le au facultăţile din U.V.T. cu diverse licee din oraş care dispun de locuri de cazare în căminele proprii.

Inconvenientele care deri­vă de aici sunt însă destul de nu­meroase, pentru că, în funcţie de regulamentele de ordine in­terioară ale căminelor, studen­ţii sunt nevoiţi în unele cazuri să se aboneze şi la masă, plă­tesc pentru cazare sume mai mari decât tarifele percepute de universitate pentru spaţiile de cazare proprii oferite şi trebuie să se întoarcă în cămin în fie­care seară înainte de ora 22.

Ar mai fi şi varianta cămi­nelor private, spune Vlad Che­recheş, reprezentantul O.S.­U.T., dar acesta declară că nu ştie nici câte astfel de cămine există în Timişoara în acest moment, nici cine sunt proprie­tarii lor şi nici care sunt tarifele pe care o astfel de soluţie de cazare le-ar presupune.

Ministerul alocă bani ex­trem de puţini pentru soluţio­narea acestei probleme, mai sem­nalează reprezentantul O.S.­U.T., care precizează că U.V.T. construieşte chiar în acest mo­ment un cămin cu aproximativ 700 de locuri de cazare, însă nu se poate estima data finalizării lucrărilor, din lipsă de fonduri.

Altă variantă ar fi aceea a achi­ziţionării de cămine noi, dar se loveşte şi ea de aceeaşi pro­blemă: lipsa banilor.

O altă soluţie de cazare, aflată mai la îndemână şi la ca­re s-a mai recurs deja şi în anii trecuţi, ar reprezenta-o par­teneriatele încheiate între uni­versităţi, în sensul cedării unui număr de locuri în căminele proprii, pentru studenţii prove­niţi de la alte universităţi. Uni­versitatea de Medicină a cedat, spre exemplu, anul acesta, în jur de o sută de locuri de caza­re pentru studenţii de la U.V.T., spune şi Vlad Cherecheş.

O altă soluţie pe care stu­denţii rămaşi fără locuri în că­mine o mai au la dispoziţie este aceea de a apela la serviciile unor agenţii imobiliare din oraş. Aceasta, potrivit in­for­­maţiilor oferite de reprezen­tanta unei agenţii imobiliare din Timişoa­ra, înseamnă un efort financiar mai mare, de mini­mum 150 de euro, care poate ajunge însă şi până la 180 – 200 de euro. La apartamentele de lux, tarifele sunt, pentru majo­ritatea studen­ţilor, inaccesibile. De exemplu, o garsonieră de lux în zona Medicinei poate costa şi 250 – 300 de euro pe lună, în vreme ce închirierea unui apar­ta­ment cu două sau trei came­re poate presupune un tarif lunar de 700 – 800 de euro.

Print Friendly, PDF & Email