Apostilarea documentelor româneşti va putea fi verificată online

apostilaMinisterul Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală pentru Îndrumarea şi Controlul Instituţiei Prefectului, a început implementarea proiectului „Sistem interoperabil centralizat pentru evidenţa apostilei eliberate de către instituţiile prefectului pentru actele administrative”, ai cărui beneficiari sunt Prefecturile.

 

Proiectul face posibil ca, în viitor, să se ajungă şi în România la întocmi­rea Registrului electronic al apostile­lor, un sistem ce va oferi posibilitatea verificării, de către persoanele intere­sate, a existenţei apostilelor eliberate în România pentru actele oficiale administrative. Cetăţenii, autorităţile, instituţiile publice sau angajatorii vor putea verifica în timp real apostilarea documentelor româneşti, obţinând astfel garanţia autenticităţii actelor oficiale administrative emise de către autorităţile statului şi prezen­tate de către cetăţenii români pe teri­toriul statelor semnatare ale Con­venţiei Apostilă.

Prin implementarea proiectului, verificarea existenţei apostilei şi a datelor cuprinse în aceasta se va face cu uşurinţă, printr-o procedură online aflată la îndemâna publicului, spun reprezentanţii Prefecturii Timiş.

Tot­odată, se va crea premisa scă­derii ris­cului de folosire a unor apostile falsifi­cate, prin punerea la dispoziţia autori­tăţilor şi a altor persoane intere­sate a unui mod rapid şi mai uşor de verifi­care a acestor date.

Odată cu finaliza­rea acestui pro­iect va fi minimalizată şi posibilitatea apa­riţiei erorilor uma­ne în prelucrarea datelor, pe fondul creşterii eficienţei activităţilor des­făşurate în acest do­meniu, prin alo­carea de echipamente I.T. dedicate eliberării apostilei.

Apostila este un certificat elibe­rat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Ha­ga, pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. Scopul elibe­rării ei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Principalele categorii de acte pen­tru care se eliberează apostila sunt cele referitoare la starea civilă, cele care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă, actele care atestă componenţa familiei, certificatele de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române, certificatele de cazier judi­ciar, fiscal, actele care dovedesc califi­carea într-o meserie, cele privind re­cu­noaşterea calificării pentru activită­ţile profesionale din domeniul medical, actele cu caracter fiscal, actele referi­toare la raporturile de muncă (stagiul de cotizare, adeverinţe prin care se atestă activitatea desfăşurată, vechi­mea în muncă, în meserie şi în specia­litate), cele de studii, actele cu carac­ter medical, certificatul provizoriu de înlocuire a cardului european de sănă­tate, certificatele de botez, de cunu­nie, sentinţa de divorţ bisericesc, ade­verinţele, acte ale autorităţilor admi­nistratiei publice centrale şi locale, extrase ale registrelor deţinute de un organ al administraţiei publice, ates­tate, adeverinţe şi certificate prin care se confirmă exactitatea sau rea­litatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea va­lorificarii anumitor drepturi.

Print Friendly, PDF & Email