Administraţia judeţeană nu a desfiinţat niciuna dintre societăţile de la care nu obţine profit

Palatul Administrativ TimisoaraDe planurile Consiliului Judeţean Timiş de a scăpa de societăţile comerciale la care nu se mai justifică să fie acţionar sau de la care nu obţine profit s-a cam ales praful. De mai bine de un an, Consiliul Judeţean Timiş nu reuşeşte să desfiinţeze prima de pe lista restructurărilor – societatea Apcan – a cărei lichidare a fost votată încă din primăvara anului trecut.

Desfiinţare în reluare

Deşi în primăvara anului trecut C.J. Timiş a votat desfiinţarea societăţii Apcan, despre care se spune de prin 2011 că nu mai are obiect de activitate, desfiinţarea propriu-zisă trenează de mai bine de un an. Astfel, printr-un pro­iect de hotărâre publicat zilele trecute care vizează revocarea şi desemnarea reprezentanţilor C.J. Timiş în Aduna­rea Generală şi Consiliul de Adminis­traţie al Apcan, conducerea C.J. Timiş recunoaşte că societatea func­ţionează în continuare. “Prin Hotărâ­rea C.J. Timiş nr. 35/27 martie 2013 s-a aprobat demararea procedurilor legale în vederea dizolvării Apcan. Men­ţionăm că, până în prezent, reprezen­tanţii C.J. Timiş nu au demarat proce­durile în vederea dizolvării societăţii”, preci­zează conducerea administraţiei jude­ţene. Ca atare, soluţia găsită este să schimbe reprezentanţii desemnaţi pentru lichidarea societăţii, sperând că de această dată va avea noroc cu noua echipă nominalizată.

Consilierul judeţean P.D.-L. Ti­beriu Lelescu se declară nemulţumit de această situaţie: “De un an se tot desfiinţează societatea aceasta la C.J. Timiş. Şi dacă nu se reuşeşte, deşi nu se mai justifică, încep să cred că există interese pentru menţinerea ei. Ade­vărul e că, din acest punct de vedere, nu se ocupă nimeni de nimic. Se aşteap­tă să treacă timpul, să se vadă dacă se rupe sau nu Guvernul”. Tiberiu Lelescu mai spune că respectivele societăţi au de câştigat ca şi capital de imagine, “pentru că se prezintă peste tot ca şi firme la care C.J. Timiş este acţionar, şi sunt văzute altfel, au altă trecere peste tot”.

Intenţii vechi, fără nicio urmare

Anul trecut, cu ocazia aprobării unui proiect de hotărâre privind înfiin­ţarea unei comisii speciale pentru ana­lizarea situaţiei economico-financiare a societăţilor la care Timişul este acţio­nar sau asociat, preşedintele C.J. Timiş, Titu Bojin, anunţa că “în şedinţa cu primarii s-a votat în unanimitate închi­de­rea de la 1 decembrie a Apcan-ului, a­ceas­ta fiind ca o pată pentru C.J. Timiş”.

Practic încă nu s-a concretizat nimic. Societatea nu a fost desfiin­ţată, deşi s-au tot realizat pe parcursul anului trecut demersuri pentru închi­derea sa. În plus, în primăvară lui 2013, consili­erii judeţeni au votat aprobarea dema­rării procedurilor legale în vede­rea dizolvării Apcan, la care C.J. Timiş este acţionar majoritar cu o cotă de partici­pare de 91,42% din capitalul social. În decizia de desfiinţare, administraţia judeţeană a invocat faptul că, prin lege, operatorii economici au obligaţia de a transmite trimestrial rapoarte finan­cia­re, lucru ca­re nu s-a respectat în ulti­ma perioadă.

În primă­vară lui 2013 se menţiona că plenul a aprobat, în decembrie 2011, o hotărâre prin care a dispus intrarea în faliment vo­luntar sau dizolvarea acestei societăţi, solicitând ca această societate să nu mai elibereze facturi. 

La una dintre şedinţele C.J. Timiş la care s-a discutat această problemă, consilierul ju­deţean P.P.-D.D. Zamfir Florian a pre­cizat că Apcan nu mai are activitate: “So­cietatea nu are angajaţi, nu desfăşoară activităţi, ci doar tră­ieş­te din contri­bu­ţiile date de C.J. Timiş şi unele Primării din judeţ”. Grupul de consilieri jude­ţeni ai P.P.-D.D. a sus­ţinut desfiinţarea societăţii şi a propus ca Executivul să prezinte plenului situaţia economico-financiară şi admi­nistrativă a acesteia. Preşedintele C.J. Timiş, Titu Bojin, s-a arătat de acord cu această propunere, solicitând ca toată documentaţia pen­tru lichidarea Apcan să fie pregătită şi prezentată în plen.

Deşi s-au întreprins demersuri în acest sens, desfiinţarea propriu-zisă nu s-a realizat.

Servicii plătite, dar nerealizate

Problema Societăţii Apcan a fost remarcată şi de auditorii Curţii de Conturi la mai multe Primării din judeţ, care erau acţionare la această societa­te. La Voiteg, de exemplu, Curtea de Conturi a remarcat că s-au plătit coti­zaţii de aproape 3.000 de lei către res­pectiva societate, deşi de trei ani Pri­măria încheiase contract de prestări servicii cu Aquatim S.A.

Încă din 2011 câţiva consilieri judeţeni declarau că concluziile Curţii de Conturi – legate de faptul că gestio­narea pachetului de acţiuni a C.J. Ti­miş la diverse societăţi lasă mult de do­rit – au fost confirmate de menţinerea până în prezent a Apcan, o societate care „şi-a pierdut obiectul de activitate odată cu integrarea României în U.E.”

Este greu de precizat însă mo­mentul în care în cele din urmă, C.J. Ti­miş ar fi luat în discuţie oportu­nitatea menţinerii acestei societăţi, dacă nu s-ar fi făcut scandal pe această temă. Cert este că nici acum nu s-a reuşit desfiinţarea de facto a acestei societăţi. Lucru care ridică semne de întrebare, din perspectiva faptului că la C.J. Timiş mai există un portofoliu de acţionariate în diverse societăţi, şi aleşii judeţeni ar putea constata, ca în acest caz, că nu e simplu să renunţe la parteneriate care nu se mai justifică.

Print Friendly, PDF & Email