Acuze grave la adresa conducerii Colterm

De la abuz în serviciu şi trafic de influenţă la disponibilizări pe criterii abuzive şi angajări pe criterii clientelare

coltermAcuze de abuz în serviciu şi trafic de influenţă, de intruziuni de ordin politic în criteriile de selecţie ale managerilor Colterm, de indiferenţă a autorităţilor publice locale şi a primarului faţă de problemele semnalate de angajaţii regiei, care se plâng că sunt intimidaţi de conducere şi ameninţaţi cu disponibilizarea pe criterii abuzive, şi, nu în ultimul rând, dezinteres din partea conducerii Colterm manifestat faţă de clienţi şi faţă de viitorul regiei. Sunt acuze lansate de liderul sindical Victor Ghenea.

O scrisoare deschisă

Liderul de sindicat al Electrocen­trale CET-SUD Timişoara, juristul Vic­tor Ghenea, a expus public o listă de probleme cu care angajaţii regiei Col­term se confruntă. Printr-o “Scrisoare deschisă, de îngrijorare, a sindicatului Electrocentrale CET-SUD Timişoara” acesta semnalează mistificarea reali­tăţilor economice ale companiei de către reprezentanţii conducerii şi gra­vele discrepanţe între ceea ce li se co­munică oficial cetăţenilor şi starea de fapt a lucrurilor.

Victor Ghenea, angajat al compa­niei de 23 de ani, anunţă că a trimis această scrisoare tuturor celor 20 de parlamentari de Timiş, preşedintelui C.J. Timiş, Titu Bojin, şi primarului Ni­colae Robu. În afara deputatului P.D.L. Alin Popoviciu, din­tre parla­mentari doar senatorul liberal Ben Oni Ardelean a mai răspuns scrisorii deschise, precizând că va încerca să găsească soluţii, iar dintre oficialităţile locale, preşedintele C.J. Timiş, Titu Bojin: “Din partea dom­nu­lui prefect, somn de voie…” .

Victor Ghenea si Alin Popoviciu Foto PDL TimisDeputatul Alin Popoviciu s-a dove­dit, însă, a fi cel mai prompt ca viteză de reacţie, invitându-l pe Victor Ghe­nea să i se alăture într-o conferinţă de presă, pentru a expune problemele sem­nalate de către membrii Sindicatu­lui Electrocentrale CET-SUD, ignoraţi de reprezentanţii actualei Puteri, apre­ciază liderul sindical, menţionând că, în baza unor adrese datând din 25 iu­nie, respectiv 11 iulie, primarul Nicolae Robu a fost notificat asupra situaţiei existente la Colterm. Notificările nu au produs însă niciun rezultat. Liderul sindical subliniază că raţiunile demer­sului său se leagă exclusiv de nevoia de a oferi certitudini colegilor săi amenin­ţaţi cu disponibilizarea şi de îngrijorările legate de debranşările masive: 15 000 de debranşări, în ultimii trei ani. Adică, tot atâtea câte au avut loc în trecut în decursul a 20 de ani.  

Alin Popoviciu pune indiferenţa pe seama “duplicităţii primarului”. Depu­tatul P.D.L. reaminteşte că, în campa­nia electorală, Nicolae Robu acuza R.A.T.T. şi Colterm că “sunt conduse de nişte incompetenţi aleşi politic” şi spunea că soluţia unor astfel de pro­ble­me ar putea-o constitui organizarea unor licitaţii internaţionale şi renun­ţarea la numirile în funcţii pe criterii politice.

Angajaţii se plâng că sunt intimidaţi, ameninţaţi şi disponibilizaţi abuziv

Prima neconcordanţă în comuni­carea oficială a reprezentanţilor Col­term semnalată de liderul sindical – care afirmă că reprezintă 400 de oa­meni angajaţi, care se simt ameninţaţi  – se leagă de preţul de cost declarat al gi­gacaloriei, care este de 325 de lei. Va­loare care, potrivit infor­maţiilor fur­ni­zate în scrisoare, nu co­res­punde cu rea­litatea, preţul real fiind de 380 de lei.

Victor Ghenea mai spune că, pen­tru a crea impresia că sunt îndeplinite criteriile de performanţă asumate pu­blic, o mare parte din pierderile semni­ficative ale regiei sunt ascunse, asta în vreme ce, într-un efort de acoperire a acestora, sindicatului i s-a solicitat din partea conducerii să fie de acord cu reducerea cu 5% a salariilor  şi cu amânarea la plată a drepturilor băneşti restante pe 2007, în valoare de 1,2 milioane de lei, care au fost câştigate în instanţă.

Liderul de sindicat reclamă, de asemenea, cumulul de funcţii deţinute de Mircea Cristian, care deţine în acelaşi timp poziţia de director comer­cial al companiei cu contract de man­dat, şef al Serviciului de Resurse Uma­ne, cordonator al Oficiului Juridic, se­cretar al Consiliului de Administraţie, secretar al A.G.A., situaţie de conflict de interese pe care membrii sindi­catului o incriminează printre altele că ar sta la originea problemelor actuale ale Colterm.

Alte motive de nemulţumire ale liderului sindical sunt legate de neplata drepturilor salariale în valoare de 27,6 milioane de lei, aferente anilor 2008, 2009 şi 2010, câştigate în instanţă, pre­cum şi a drepturilor salariale aferente anilor 2011, 2012 şi 2013, ca urmare a nerespectării legislaţiei muncii şi a Contractului Colectiv de Muncă pe unitate şi pe sector de activitate. Drep­turi care, însumate, se ridică la 14 mi­lioane de lei.

Membrii sindicatului semnalează şi numirea, cu contract de mandat, în baza O.U.G. 109/2011, cu încălcarea principiilor liberei competiţii, nedis­cri­minării, transparenţei şi tratamentului egal, a directorilor societăţii, dar şi nerespectarea unor prevederi din Con­tractul Colectiv de Muncă, potrivit cărora, după aplicarea unui program de restructurare şi disponibilizare de personal, angajările în companie sunt interzise pentru o perioadă de mini­mum nouă luni, iar angajaţii concediaţi au dreptul la reangajare. În aceste condiţii, managerii companiei au în­călcat flagrant cadrul legal, întrucât în decursul ultimilor doi ani, declară Vic­tor Ghenea, au fost disponibilizate, pe criterii nejustificate, legate de apar­te­nenţa la sindicat sau la formularea unor puncte de vedere care au deranjat conducerea, 200 de persoane – 120, în decursul lui 2012, şi alte 80, în decursul acestui an. Ulterior acestei decizii, au fost angajate însă în companie, tot pe criterii complet subiective, 30 – 40 de persoane, ca personal auxiliar.

Investiţii după ochi şi dublarea numărului de directori

Şi referitor la măsurile care se iau pentru eficientizarea activităţii com­paniei membrii sindicatului au formulat o serie de nemulţumiri. Acestea se leagă de nerealizarea unor studii de fe­zabilitate privind proiectul de contori­zare pe orizontală şi pentru proiectele vizând retehnologizarea şi moderniza­rea punctelor termice, deşi pentru aces­te lucrări, care s-au efectuat, potrivit afirmaţiilor liderului de sindicat, fără o solidă argumentaţie tehnică prealabilă, au fost împrumutate de la bancă, în 2012, 32 de milioane de lei.

Tot potrivit declaraţiilor liderului de sindicat, nu s-a modernizat încă până în prezent niciun punct termic din totalul celor 120.

Referitor la achiziţiile care au fost făcute în scopul modernizării Puncte­lor Termice, liderul sindical admite că managerii “au cumpărat probabil ce trebuie”, dar a fost de acord cu păre­rea formulată de deputatul Alin Popo­viciu, potrivit căruia “investiţiile au fost făcute după ochi”.

La acelaşi capitol vizând acuzele de cheltuire nejudicioasă a banilor, li­derul de sindicat a menţionat şi pro­ce­sul de restructurare şi reorganizare al societăţii din urmă cu un an şi ju­măt­ate, soldat, în chip paradoxal, cu… dublarea numărului de directori: de la doi directori (un director general şi unul economic) s-a ajuns atunci la patru di­rectori, schemei de personal adăugân­du-i-se un director de producţie şi unul comercial.

Procesul de reformă din interiorul companiei ar fi continuat ulterior cu dublarea salariilor directorilor, de la 5.000 de lei la 10.000 de lei. Conse­cin­ţa? Bugetul alocat cheltuielilor cu personalul pe 2013, după efectuarea de disponibilizări, a crescut, în loc să scadă. Drept urmare, în septembrie au mai fost disponibilizate 80 de persoane, în baza unor criterii la fel de subiective şi în baza unor ameninţări şi intimidări la adresa angajaţilor, acuză liderul de sindicat.

Datoriile regiei, în valoare de apro­ximativ 130 de milioane de lei, pot fi achitate în trei ani şi jumătate, însă doar dacă sunt daţi afară toţi cei 879 de angajaţi.

“Acarul Păun e de vină”

Lipsa de asumare a unor respon­sabilităţi majore a condus, potrivit declaraţiilor liderului de sindicat, şi la generarea unei situaţii absolut nefi­reşti legate de semnarea lucrărilor de recepţie de la finalizarea proiectului fi­nanţat prin POS MEDIU în baza căru­ia CET-SUD a primit 60 – 70 de milioa­ne de euro, pentru investiţii. Preluarea investiţiei a fost semnată de către “an­gajaţi de mâna a treia sau a patra”, in­gineri şefi de secţie şi şefi de atelier şi nu figurează pe document semnătura niciunui factor de răspundere, susţine Victor Ghenea, care îi acuză pe mana­ge­rii companiei de fugă de răspundere.

Ca întotdeauna, acarul Păun e de vină”, mai declară liderul de sindicat, care adaugă, referindu-se la atitudinea pe care actuala conducere o are în raport cu angajaţii: “Ni se spune me­reu că suntem bătrâni şi proşti”.

Victor Ghenea: “Timişoara stă la mâna E.On-ului

Victor Ghenea Foto PDL TimisNici schimbarea furnizorului de gaz OMV Petrom cu E.On Gaz nu este socotită de către angajaţii Colterm o soluţie salvatoare pe termen lung, întrucât, opinează aceştia, acest lucru s-a mai întâmplat cu trei ani în urmă, când aceşti furnizori îşi schimbau rolul între ei, pentru a-şi recupera datoriile. Liderul de sindicat opinează că decizia edilului de a schimba furnizorul de gaz nu este nici nouă şi nici inspirată şi că ea nu reprezintă nicidecum o soluţie pe termen lung. “Să nu vină să spună că e un succes extraordinar, pentru că de fapt scopul e să îşi recupereze cele 330 de milioane de lei datorie. (…) Dacă va fi o iarnă grea, nu se va reduce furnizarea căldurii la populaţie, fireşte, că va fi redusă cota la Col­term”.

Acesta a mai făcut referire şi la fap­tul că, legat de preconizata libe­ralizare a preţurilor până în 2018, OMV Petrom a anunţat că nu o va face în cinci, ci în doi ani, în vreme ce E.On, care este dis­tribuitor, şi-a anunţat in­tenţia de a face liberalizarea preţurilor în cinci ani.

Soluţii de eficientizare, propuse de sindicat

Lista lungă a nemulţumirilor a fost completată cu înaintarea unor soluţii propuse de sindicat, în scopul eficientizării activităţii Colterm şi pentru evitarea disponibilizărilor masive de personal pe mai departe. “Ne interesează locurile de muncă”, declară Victor Ghenea. Acesta acuză conducerea că a ignorat deliberat aceste soluţii, din lipsă de curaj şi pentru că “nu îi interesează decât să îşi păstreze scaunele”, astfel încât au ales să ţină preţul gigacaloriei pe loc, şi asta în condiţiile în care apa şi gazul s-au scumpit. 

Pe lista de soluţii figurează şi realizarea unor instalaţii de recirculare pentru fiecare bloc în parte, facturarea  pe baza consumului mediu anual, împărţit pe 12 luni, cu realizarea a două citiri de regularizare pe an, reducerea pierderilor declarate, pe care membrii Sindicatului le apreciază a fi în prezent de 40% şi nu de 25%, prin realizarea unui program de identificare şi măsurare a pierderilor reale, distribuirea de către Primărie a subvenţiilor direct către populaţie, şi nu către companie, pentru a se evita blocajele financiare invocate de Colterm, reproiectarea în regim de urgenţă a schemei de funcţionare a sistemului de alimentare cu energie termică a municipiului Timişoara, ţinând cont de noile alternative de surse de energie (motoare termice în cogenerare, centrala de ardere a deşeurilor menajere de la CET-SUD, instalaţii termice cu motoare termice cu trigenerare, energie geotermală, panouri solare, biomasă. În plus, opinează membrii sindicatului, este nevoie de implementarea principiului plătesc cât consum, prin realizarea unei instalaţii de alimentare cu energie termică pe orizontală la nivel de apartament în toate blocurile din Timişoara incluse în proiectul de reabilitare termică al Primăriei. “Legea prevede să fie reabilitată şi instalaţia termică. O posibilă soluţie ar fi să venim cu oferta la oameni, la asociaţiile de locatari: execuţia lucrărilor de la A la Z, iar în trei ani ei îţi dau banii”, a enunţat  o posibilă soluţie liderul de sindicat, precizând că o astfel de variantă de lucru a dat rezultate într-o situaţie similară la Sibiu.

Primar Nicolae Robu: “Discuţia pe subiectul Colterm a fost regizată

Solicitat să comenteze afirmaţiile liderului sindical Victor Ghenea şi ale deputatului P.D.L. Alin Popoviciu, primarul Nicolae Robu a declarat că nu dă replică. „Nu mă interesează persoana care a regizat discuţia de ieri pe subiectul Colterm”.

Nicolae RobuEdilul a spus doar că există patru sindicate în interiorul Colterm, dintre care reprezentanţii a trei înţeleg foarte bine, potrivit aprecierilor primarului, care este situaţia regiei, în vreme ce membrii unuia dintre sindicate se opun în permanenţă măsurilor luate de managerii societăţii. „Sunt convins că timişorenii nu îşi doresc ca din banii lor să fie plătiţi angajaţii de la Colterm care nu sunt necesari companiei. Realitatea este că s-au redus cheltuielile de personal”, a mai declarat Robu, adăugând că de disponibilizat au fost disponibilizaţi “oameni leneşi” sau cei „indisciplinaţi” şi că se impune raţionalizarea schemei de personal din interiorul companiei, mai cu seamă că o parte din punctele termice au fost automatizate. Referitor la felul în care este condusă compania, primarul a precizat că există un plan de management, cu măsuri asumate, şi care se aşteaptă să producă rezultate, şi a estimat că pierderile Colterm se situează în jur de 30 – 35%, „pierderi pe reţeaua de transport”.

Am încercat să obţinem un punct de vedere şi de la managerul Colterm, Petrică Pampu, dar acesta nu a putut fi contactat.

Print Friendly, PDF & Email