370.000 de euro, alocați în 2015 ajutorului de minimis „Clădirea Verde”

impozit-cladire FinanciarulTrei consilieri locali au depus o propunere de clarificare a standardelor de evaluare în baza cărora sunt acordate facilitățile la plata impozitului pe clădiri. Valoarea totală a ajutorului de minimis acordat de Primăria Timișoara, în cadrul programului „Clădirea Verde”, în următorii cinci ani, este de 2.100.000 de euro, sumă de care, potrivit estimărilor, vor beneficia 30 de companii.

 

Propunere de remediere a unei hotărâri de Consiliu Local

Un proiect de modificare a HCL nr. 131/25.03.2014 a fost înaintat, în 17 februarie, de către consilierii locali Radu Dimeca (PNL), Bogdan Herzog (independent) și Dorel Bogluț (PC).

Argumentând necesitatea modificărilor solicitate la textul HCL nr. 131/25 martie 2014, deja în vigoare, autorii proiectului de lege precizează că schema de ajutor de minimis denumită „Clădirea Verde” are ca obiectiv dezvoltarea regională, respectiv stimularea întreprinderilor de a proceda la valorificarea resurselor locale, îmbunătățirii calității mediului înconjurător și creșterii condițiilor de viață în municipiul Timișoara, prin acordarea de reduceri la plata impozitului pe clădiri pentru clădiri care au implementate măsuri ce duc la creșterea calității vieții, inclusiv măsuri de înaltă eficientizare energetică. Aceștia precizează că scopul schemei de ajutor propuse constă în dezvoltarea economico-socială durabilă și protejarea mediului înconjurător prin utilizarea eficientă a resurselor naturale, inclusiv măsuri de economisire a energiei și de utilizare a unor surse de energie regenerabile.

Companiile care îndeplinesc condițiile necesare acordării ajutorului de minimis pot beneficia de acordarea acestui sprijin în condițiile respectării prevederilor legale, care impun, printre altele, ca valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis care sunt acordate unei întreprinderi unice să nu depășească echivalentul, în lei, a 200.000 euro, pentru o perioadă de trei ani fiscali consecutivi. Și aceasta indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.

O altă condiție obligatorie vizează achitarea integrală de către beneficiar a obligațiilor fiscale datorate bugetului local. Obligație care trebuie îndeplinită anual de către beneficiar, pe toată perioada de acordare, condiția considerându-se îndeplinită inclusiv în cazul în care obligațiile fiscale restante sau eventualele diferențe de obligații fiscale constatate de organul fiscal sunt achitate în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării notificării emise în acest sens de către organul fiscal.

Schema de ajutor de minimis propusă va fi aplicată în intervalul 1 aprilie 2014 -30 aprilie 2019. Numărul total estimat al beneficiarilor de acest ajutor de minimis este de 30 de companii, iar valoarea totală a ajutorului acordat în baza prezentei scheme este de 2.100.000 de euro. Sumă care va fi acordată în tranșe eșalonate, a căror valoare crește progresiv, de la 252.000 de euro aferenți intervalului 1 aprilie – 31 decembrie 2014, la 370.000 de euro alocați pentru anul în curs, urmând ca, în 2016, să fie alocați 405.000 de euro, în 2017 – 450.000 de euro, în anul 2018 – 490.000 de euro. Pentru anul 2019, intervalul 1 ianuarie . 30 aprilie 2019, este prevăzută alocarea sumei de 133.000 de euro.

Formulări ambigue, generatoare de confuzii în rândul experților evaluatori

consiliul local timisoaraProiectul de hotărâre își propune operarea unor modificări ale conținutului anexei HCL nr. 131/25.03.2014 referitoare la aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regională „Clădirea Verde”. Aceasta este, practic, cea de-a doua modificare care va fi adusă acestei hotărâri, cea anterioră datând din 20 mai 2014.

Concret, în baza HCL nr. 131/25.03.2014, Consiliul Local Timișoara aproba condițiile de acordare a schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regională „Clădirea Verde”, în acord cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 și cu cele ale Tratatului Comunității Europene în cazul acordării ajutoarelor de minimis.

Ulterior aprobării, în martie 2014, a schemei de ajutor de minimis „Clădirea Verde”, hotărârea de Consiliu Local a fost modificată, la jumătatea lunii mai 2014, în vederea alinierii sale la exigențele în vigoare în UE, după adoptarea, de către Comisia Europeană, a unor modificări de regulament, în decembrie 2013. În aceste condiții, la finalul lunii noiembrie 2014, este menționat  în referatul care însoțește propunerea de modificare a HCL nr. 131/25.03.2014, Biroul de Contencios din cadrul Direcției Fiscale a Primăriei Timișoara a solicitat o serie de clarificări, mai cu seamă în ce privește certificatele emise în sistemele BREEAM, DGNB, LEED, GREEN STAR, CASBEE prin care este evaluat impactul clădirilor asupra factorilor de mediu, economici și sociali.

În respectiva adresă, emisă de Biroul de Contencios din cadrul Direcției Fiscale a PMT, era menționat faptul că acordarea ajutorului de minimis, în baza HCL nr. 131/25.03.2014, este condiționată de prezentarea, de către proprietarul clădirii, a unuia dintre certificatele anterior menționate.

Având în vedere paleta largă de certificate emise de fiecare dintre acești certificatori și faptul că schema de ajutor are o durată de cinci ani, Direcția Fiscală Timișoara apreciază că ar fi necesară enumerarea expresă a denumirii/ tipului de certificate acceptate la acordarea ajutorului, această necesitate decurgând din obligativitatea respectării voinței legiuitorului, în speță Consiliul Local, și datorită faptului că, în practică, s-a constatat că certificatele emise pentru evaluarea factorilor de mediu, economici și sociali, nu atestă sustenabilitatea clădirii într-un mod unitar, iar părerile specialiștilor în domeniu sunt împărțite, se menționează în referatul care însoțește proiectul de hotărâre.

 Acesta face referire și la o serie de neajunsuri semnalate de către reprezentanții Direcției Fiscale a Primăriei Timișoara care, potrivit aprecierii autorilor proiectului de lege, se impun corijate. În cuprinsul referatului sunt semnalate, de asemenea, și o serie de ambiguități în formularea hotărârii de Consiliu Local ce reglementează acordarea ajutoarelor de minimis în baza prezentării rezultatelor evaluării în sistemele de evaluare menționate. Inițiatorii proiectului fac, de aceea, referire la necesitatea specificării explicite, în textul hotărârii, a tipului de certificare agreat de legiuitor (în speță, Consiliul Local al Primăriei Municipiului Timișoara – n.r.), pentru a se evita astfel confuziile despre care autorii proiectului de hotărâre menționează că ar exista chiar și în rândul specialiștilor în certificarea clădirilor verzi. „Solicităm Consiliului Local să precizeze expres care este voința legiuitorului: acordarea scutirilor pentru toate certificatele BREEAM sau se face distincție între tipurile de certificate eliberate de același certificator. Situația este necesar a fi clarificată și cu privire la celelalte sisteme de certificare LEED, GREEN STAR, DGNB și CASBEE, mai este menționat în cuprinsul proiectului de hotărâre.

Autorii acesuia relevă că posibilitățile de interpretare multiplă generate de ambiguitățile conținute în textul hotărârii de Consiliu Local aflată în acest moment în vigoare impun și clarificarea situației tuturor certificărilor menționate, spre a îngădui tranșarea asupra tipurilor de certificări agreate în vederea acordării fiecărui tip de facilitate fiscală în parte. În context, autorii proiectului de hotărâre enumeră tipurile de facilități fiscale admise. Acestea pornesc de la acordarea unei reduceri de 50% la plata impozitului pe clădire, în cazul în care clădirile dețin un certificat de performanță energetică clasa A, precum și un certificat care atestă sustenabilitatea clădirii și în condițiile în care clădirile întrunesc o serie de standarde prevăzute de fiecare sistem de certificare în parte. De asemenea, legea prevede și posibilitatea acordării, pentru performanțe energetice mai scăzute, a unor reduceri de 35%, respectiv 20%, la plata impozitului pe clădiri.

Având în vedere identificarea expresă a schemelor/categoriilor de certificare din cadrul fiecărui sistem, textul proiectului de hotărâre recent depus solicită operarea unor completări în textul HCL deja adoptat, inclusiv în sensul indicării ca potențial beneficiar al schemei a oricărei persoane juridice, proprietară a unei clădiri situată pe raza Municipiului Timișoara, pentru care proprietarul deține, cumulativ, un certificat cu recunoaștere internațională, care atestă nivelul de sustenabilitate al clădirii, emis în unul din sistemele de evaluare, cu respectarea schemelor/categoriilor de certificare și a nivelurilor prevăzute expres, precum și un certificat de performanță energetică clasa A, emis în conformitate cu metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor, elaborată cu aplicarea Legii nr.372/2005 republicată privind performanţa energetică a clădirilor. Se mai solicită, de asemenea, și eliminarea din textul hotărârii de Consiliu Local nr. 131/25.03.2014 a ambiguităților în formulare, așa cum este cazul referirilor la obligativitatea întrunirii, în mod cumulativ, a unor condiții vizând factorii de mediu, economici și sociali.

Print Friendly, PDF & Email